HaridusHuviharidus

Teksti suurus:

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.02.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2018, 6

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord

Vastu võetud 15.02.2018 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Paide linnas elavate 7-19 aastaste (kaasa arvatud) noorte (edaspidi noor) huvihariduse ja huvitegevuse kättesaadavuse toetamist linna eelarvest, mis on kooskõlas Paide Linnavalitsuse poolt kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kavaga.

 (2) Toetuse eesmärgiks on suurendada uuenduslike huvialade hulka huvitegevuses ja –hariduses ja vähendada noorte arengut takistavaid kitsaskohti (transpordikulude suurus, vahendite nappus, juhendajate puudus jms).

 (3) Toetust eraldatakse linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest läbi toetusfondi kohalikele omavalitsustele.

§ 2.  Mõisted

 (1) Huviharidus käesoleva korra tähenduses on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolis, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja omab koolitusluba.

 (2) Huvitegevus käesoleva korra tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevustega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms. Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti.

 (3) Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad (edaspidi teenuse pakkujad) on kõik juriidilised isikud või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris registreeritud asutused, kes võimaldavad Paide linna noortel tegeleda neid huvitavate huvialadega.

§ 3.  Toetuse liigid

 (1) Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse liigid on järgmised:
 1) teenuse pakkuja toetus, mida makstakse teenuse pakkujale töötasu kulude, vahendite ja transpordikulude katmiseks, mis laiendab noortele pakutavaid võimalusi või toetab uute innovaatiliste huvitegevuste käivitamist ja läbiviimist;
 2) transporditoetus, mida makstakse huvihariduse ja huvitegevuses osaleja transpordikulude katmiseks.

 (2) Põhikooli ega gümnaasiumi riikliku õppekava kohane õppeaine või kursus sõltumata kursuse läbiviijast ei ole toetatav tegevus.

 (3) Toetatava tegevuse alla ei kuulu kinnisvara ja sõiduvahendite omandamine ja kasutusse võtmine, hoonete ja rajatiste ehitamine, kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulude eest tasumine.

§ 4.  Toetuse maksmise tingimused

 (1) Teenuse pakkuja toetust makstakse, kui huviharidust või huvitegevust pakutakse Paide linna territooriumil 7-19-aastatele noortele, kelle Eesti rahvastikuregistri järgne elukoht on Paide linn.

 (2) Transporditoetust makstakse, kui noore elukoht Paide linna haldusterritooriumil ja huvialaga tegelemise koht on erinevad ja on kaugemal kui viis (5) kilomeetrit ning noore elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust. Transporditoetust võib määrata ka juhul, kui noor käib huvikoolis või huviringis teise kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil ning see on noore elukohale lähemal kui Paide linn.

§ 5.  Toetuse määrad

 (1) Teenuse pakkuja toetuse määramise, maksmise ja suuruse otsustab Paide Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) korraldusega lähtudes kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse kavast.

 (2) Transporditoetuse arvestuse aluseks on noore elukoha ja huvikooli või huviringi toimumiskoha kaugus vähemalt viis (5) kilomeetrit. Kaugus kilomeetrites korrutatakse arvuga 2 (edasi-tagasi), seejärel arvuga 0,3 (euro) ning arvuga 4 (korda kuus).

§ 6.  Toetuse taotlemine

 (1) Teenuse pakkuja esitab Paide Linnavalitsusele (edaspidi ametiasutus) linnavalitsuse poolt kinnitatud vormis taotluse hiljemalt 1. aprilliks.

 (2) Transporditoetust taotleb noore seaduslik esindaja, kes esitab ametiasutusele linnavalitsuse poolt kinnitatud vormis taotluse kolm (3) korda aastas.

 (3) Transporditoetuse taotlus esitatakse hiljemalt 5. märtsiks (detsembrist veebruarini kantud transpordikulude eest) ja 5. juuniks (märtsist maini kantud transpordikulude eest). 5. detsembriks (septembrist novembrini kantud transpordikulude eest).

§ 7.  Taotluste menetlemine, toetuse määramine ja maksmine

 (1) Teenuse pakkuja taotlused vaatab läbi linnavalitsuse moodustatud komisjon, kes koostab taotlustest koondi ja teeb põhjendatud ettepaneku toetuse määramiseks või määramisest keeldumiseks ning toetuse suuruse kohta, mis on kooskõlas kinnitatud huvihariduse ja huvitegevuse tegevusekavaga.

 (2) Linnavalitsus kinnitab korraldusega toetuse saajad ja toetuse suuruse.

 (3) Transporditoetuse taotlused vaatab läbi ametiasutuse hariduse peaspetsialist, kes teeb otsuse toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul ning teavitab oma otsusest taotlejat kirjalikult.

 (4) Toetuse kannab ametiasutuse finantsosakond taotleja arvelduskontole otsuse tegemise päevast arvates 5 tööpäeva jooksul.

§ 8.  Toetuse taotlemisest keeldumise alused

  Toetuse taotlemisest keeldutakse kui:
 1) taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
 2) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
 3) taotleja on taotlemisel esitanud teadvalt valeandmeid, mis mõjutavad toetuse andmise otsustamist;
 4) teenuse pakkuja ei ole eelmis(t)e aastate toetust kasutatud sihipäraselt või on jätnud tahtlikult esitamata aruande;
 5) taotletav tegevus ei ole kooskõlas huvihariduse ja huvitegevuse tegevuskavaga.

§ 9.  Toetuse maksmise lõpetamine

 (1) Transporditoetuse maksmine lõpetatakse huvihariduses või huvitegevuses osalemise katkestamise korral.

 (2) Toetuse maksmine lõpetatakse alates toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 10.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Ametiasutusel on õigus kontrollida noore osalemist huvikoolis või huvitegevuses.

 (2) Teenusepakkujal on kohustus esitada taotlusperioodi lõppedes linnavalitsuse kinnitatud vormil aruanne toetuse kasutamise kohta ametiasutuse hariduse peaspetsialistile.

 (3) Ametiasutusel on õigus küsida taotlejatelt täiendavaid andmeid ning kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

§ 11.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist ja rakendatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2018.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees