Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Haljala valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

Haljala valla 2018. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2018
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
  Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2018, 13

  Haljala valla 2018. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 20.02.2018 nr 7
  , rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1.01.2018

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõike 2 alusel.

  § 1.   Kinnitada Haljala valla 2018. aasta eelarve kogumahuga 6 523 610 (kuus miljonit viissada kakskümmend kolm tuhat kuussada kümme) eurot vastavalt lisale (LISA 1).

  § 2.   Kinnitada 2018. aasta kassatagavara suuruseks 10 000 (kümme tuhat) eurot.

  § 3.   Lubada Vallavalitsusel:

    Lõike tekst
    1) täpsustada eelarvet Haljala vallale ettenähtud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel vallale eraldatud sihtotstarbeliste vahendite ja saadud annetuste jaotus valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste lõikes pärast vastavate riigi õigusaktide vastuvõtmist, lepingute sõlmimist või annetuste laekumist;
    2) teha eelarveaasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja tööjõukulude piires;
    3) teha muudatusi eelarve põhitegevuse kulude sisemises jaotuses ühe tegevusala piires;
    4) võtta rahavoogude juhtimise eesmärgil lühiajalist laenu kuni 100 000 (ükssada tuhat) eurot tingimusel, et laen tagastatakse 2018. aasta lõpuks;
    5) kui eelarveaasta jooksul koostatakse lisaeelarve(d), tuleb vallavalitsusel selles kavandada käesoleva paragrahvi punktis 1 nimetatud eelarve täpsustused.

  § 4.   Määrus avaldatakse seitsme tööpäeva jooksul pärast selle vastuvõtmist Haljala valla veebilehel.

  § 5.   Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2018.

  Vello Väinsalu
  Volikogu esimees

  Lisa 1 2018 eelarve tabel

  Lisa 2 2018 eelarve seletuskiri

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json