HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Loksa linna haridustöötajate töötasustamise alused

Väljaandja:Loksa Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2019, 2

Loksa linna haridustöötajate töötasustamise alused

Vastu võetud 14.02.2019 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 76 ja § 82 lõike 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27, Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkt 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse Loksa linna munitsipaalharidusasutuste - Loksa Gümnaasiumi, Loksa Lasteaia Õnnetriinu ja Loksa Muusikakooli (edaspidi haridusasutused) direktorite, õppealajuhatajate, õpetajate, eripedagoogide, sotsiaalpedagoog, õpiabirühma õpetajate ning logopeedide töötasu alammäärad kuus.

  (2) Õpetajate töötasustamisel arvestatakse õpetaja vastavust kvalifikatsiooninõuetele ning pedagoogilisi kompetentse.

  (3) Direktor koostab ja esitab linnavalitsuse raamatupidamisele ja vastava valdkonna abilinnapeale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15. septembriks ja 15. jaanuariks ülevaate haridusasutuse õpetajate ametikohtadest ja töötasustamisest. Vajadusel esitatuid ülevaateid korrigeeritakse.

§ 2.   Haridusasutuste juhid ning nende töö tasustamine

  (1) Haridusasutuste juhid on direktorid.

  (2) Haridusasutuste juhtide töötasud kinnitab Loksa Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (3) Haridusasutuse juhi töötasu alammäär kuus on:
  1) kuni 60 lapsega haridusasutuses 1050 eurot;
  2) 60 - 90 lapsega haridusasutuses 1300 eurot;
  3) 90 - 200 lapsega haridusasutuses 1350 eurot;
  4) 200 - 400 lapsega haridusasutuses 1550 eurot;
  5) rohkem kui 400 lapsega haridusasutuses 1900 eurot.

  (4) Linnavalitsusel on õigus haridusasutuse juhile haridusasutuse eelarves töötasudeks ettenähtud vahendite piires määrata:
  1) kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasu, arvestades direktori haridust, tööstaaži, pedagoogilisi kompetentse, juhtimiskompetentse jms;
  2) ühekordseid tasusid täiendavate tööülesannete täitmise eest või erakordsete töötulemuste eest;
  3) preemiaid;
  4) igakuiseid täiendavaid tasusid kokku kuus kuni 50% haridusasutuse juhile määratud töötasust kuus kas nõutavast tulemuslikuma töö eest, haridusasutuse juhiga läbiviidud tulemusvestluse põhjal või täiendavate tööülesannete eest.

  (5) Õpetajate töötasu kuus kinnitab haridusasutuse juht, võttes aluseks õpetajate vastavuse kvalifikatsiooninõuetele ja arvestades pedagoogilisi kompetentse.

  (6) Õpetajate töötasu alammäär on töötasu kuus 1,0 ametikohal.

§ 3.   Loksa Gümnaasiumi haridustöötajate töö tasustamine

  (1) Õppealajuhataja töötasu alammäär on 1350 eurot.

  (2) Õpetaja töötasu alammäära kehtestab Vabariigi Valitsus õpetaja töötasu alammäära määrusega.

  (3) Eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, logopeedi, õpiabirühma õpetaja töötasu alammäär täistööajaga töötamisel on vähemalt 1250 eurot kuus.

§ 4.   Loksa Lasteaia Õnnetriinu õpetajate töö tasustamine

  (1) Loksa Lasteaias Õnnetriinu töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate lasteaiaõpetajate, õppealajuhataja ja logopeedi töötasu alammäärad on:
  1) õppealajuhataja töötasu alammäär on täistööajaga töötamisel vähemalt 1250 eurot kuus;
  2) magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemega lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on täistööajaga töötamisel vähemalt 1250 eurot kuus;
  3) bakalaureusekraadiga või sellega võrdsustatud lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on täistööajaga töötamisel vähemalt 1125 eurot kuus;
  4) logopeedi töötasu alammäär on täistööajaga töötamisel vähemalt 1250 eurot kuus.

  (2) Töötasu alammäär muutub vastavalt Vabariigi Valitsuse määruses „Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ sätestatule.

§ 5.   Loksa Muusikakooli õpetajate töö tasustamine

  Loksa Muusikakoolis töötavate kvalifikatsiooninõuetele vastavate õpetajate töötasu alammäär on vähemalt 900 eurot kuus.

§ 6.   Õpetajatele täiendavate tasude määramine

  Haridusasutuse direktoril on õigus haridusasutuse eelarves rangelt töötasudeks ettenähtud vahendite piires, määrata õpetajatele:
  1) kehtestatud töötasu alammäärast kõrgem töötasu, näidates ära selle suurendamise põhjuse;
  2) tasusid täiendavate tööülesannete täitmise või asendamise või eritingimustes töötamise eest või välisvahenditest rahastamisega projektide juhtimise eest kuni 50% tööd teinud isiku lepingulisest töötasust kuus. Täiendava tasu määramisel täiendavate tööülesannete täitmise eest tuleb käskkirjas näidata, milliste tööülesannete täitmise ja millise perioodi eest on täiendav tasu määratud;
  3) ühekordseid preemiaid.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Määruse § 1, § 2 lg 1, lg 2, lg 3 p 1, p 3, p 4, p 5, lg 4, lg 5, lg 6, § 3 lg 1, 2, § 4, § 6 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01.01.2019.

  (2) Määruse § 2 lg 3 p 2,p 3; § 3 lg 3 ja § 5 rakendatakse alates 01.03.2019.

  (3) Tunnistada kehtetuks Loksa Linnavolikogu 10.08.2017 määrus nr 3 „Loksa linna munitsipaalharidusasutuste juhtide ja õpetajate töötasustamise alused“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rein Heina
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json