HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Valga valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Valga valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord - sisukord
Väljaandja:Valga Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.02.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.02.2019, 3

Valga valla koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 14.02.2019 nr 10

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4, Valga Vallavolikogu 28. septembri 2018. a otsuse nr 49 „Valga valla andmekogude ARNO ja SPOKU asutamise ja andmekogude põhimääruste kinnitamise delegeerimine“ ning Valga Vallavalitsuse 21. novembri 2018. a määruse nr 19 „Valga valla haridusteenuste haldamise infosüsteemi ARNO asutamine ja põhimääruse kinnitamine“.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib Valga valla koolieelsesse munitsipaallasteasutusse (edaspidi lasteasutus) rühmade moodustamist, lasteasutusse lapse vastuvõtu taotlemist, lasteasutuse kohtade jagamist, lapse vastuvõtmist, lasteasutuses koha kasutamist ning lasteasutusest väljaarvamist.

§ 2.   Lasteasutustes rühmade moodustamine

  (1) Lasteasutuse direktor analüüsib koostöös Valga Vallavalavalitsuse kultuuri- ja haridusteenistusega (edaspidi haridusteenistus) iga aasta aprillis-mais lasteasutuse rühmade struktuuri ja kohtade arvu järgmisel õppeaastal ning kannab järgmise õppeaasta rühmade ja kohtade andmed e-keskkonda ARNO.

  (2) Rühmade liikide määramisel arvestatakse lapse vanust seisuga 30. september.

§ 3.   Sobitus- ja erirühma moodustamine

  Lasteasutuse direktoril on õigus moodustada haridusteenistuse nõusolekul vastavalt vajadusele ja võimalusele sobitus- ja erirühmi.

§ 4.   Koht lasteasutuse rühmas

  (1) Lasteasutuse rühmas on moodustatud konkreetses vanuses lastele kohad, arvestades seaduses sätestatud piirnorme.

  (2) Kohta rühmas võib kasutada täisajalise või osaajalisena. Täisajalise koha puhul võib laps kasutada kohta kogu lasteasutuse lahtioleku aja vältel. Osaajalist kohta saab laps kasutada lasteasutuse direktoriga kokkulepitud aegadel ja tingimustel. Koha kasutusse andmise osaajalisena otsustab lasteasutuse direktor eeldusel, et ühte kohta soovib osaajaliselt kasutada vähemalt kaks last, kes summeerituna kasutavad täisajalist kohta.

  (3) Üldjuhul saab laps kohta kasutada lasteasutuse direktoriga kokku lepitud ajast kuni kooliminekuni, s.o kooliminekule eelneva õppeaasta 31. augustini.

  (4) Koha kasutamise aeg on lühem, kui koht on ajutine (nt ajutiselt eemal viibiva lapse asemel). Koha kasutusse andmise tähtaja otsustab lasteasutuse direktor.

  (5) Ajutiselt eemal viibiva lapse vanem tasub eemal viibimise ajal koha- ja õppemaksu.

§ 5.   Õigus saada koht lasteasutuses

  (1) Lasteasutuses on õigus saada koht lapsel:
  1) kes on vanuses üks aasta ja kuus kuud kuni seitse aastat või kuni kooliminekuni;
  2) kelle enda ja ühe lapsevanema elukoht on rahvastikuregistri andmetel Valga vallas.

  (2) Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda lapsi väljastpoolt teeninduspiirkonda, eelistades esmajärjekorras vallas elavaid lapsi, seejärel teeninduspiirkonnas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

2. peatükk Lapsele lasteasutuses koha taotlemine 

§ 6.   Lapsele lasteasutuses koha taotlemine

  Lapsele lasteasutuses koha taotlemiseks esitab lapsevanem või lapse muu seaduslik esindaja (edaspidi lapsevanem) taotluse. Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) lapse andmed (nimi, isikukood, elukoht);
  2) lapsevanema andmed (nimi, isikukood, elukoht, kontaktandmed);
  3) lapsevanema e-postiaadress, kui ta on nõus saama teavitusi e-postile;
  4) lasteasutus, mida eelistatakse (kuni kaks eelistust);
  5) õppekeel;
  6) lasteasutuses koha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  7) kinnitus, et lapsevanem on teadlik lasteasutuse koha kasutamise tingimustest, sh kohustusest tasuda koha kasutamise ja lapse toidukordade eest vastavalt kehtestatud hindadele;
  8) haridusliku erivajadusega lapse puhul koolivälise nõustamismeeskonna soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

§ 7.   Taotluse esitamine ja tühistamine

  (1) Lapsevanem esitab taotluse e-keskkonnas ARNO või haridusteenistusele avalikustatud vormil haridusteenistusele või lasteasutusele.

  (2) Lapsevanem peab lasteasutust või haridusteenistust teavitama koheselt taotluses esitatud andmete muutumisest. Andmete muutmiseks muudab lapsevanem e-keskkonnas ARNO esitatud taotlust või esitab lasteasutusele või haridusteenistusele vastava teate kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Kui lapsevanem ei soovi enam Valga vallas kohta lasteasutuses, tuleb tal koha taotlus e-keskkonnas ARNO tühistada või esitada selle kohta kirjalik teade lasteasutusele või haridusteenistusele.

§ 8.   Lasteasutusega tutvumine

  (1) Lapsevanemal on õigus soovi korral direktoriga kokkulepitud ajal tutvuda lasteasutusega.

  (2) Lasteasutuse direktor või õppealajuhataja tutvustab lasteasutusega tutvuma tulnud lapsevanemale muuhulgas:
  1) lasteasutuse rühmade tööd;
  2) käesolevas määruses kehtestatud koha kasutamise tingimusi;
  3) lasteasutuse kodukorda;
  4) rühma tegevus- ja päevakava;
  5) huviringide tööd ja tasu.

3. peatükk Taotluse menetlemine ja lapse lasteasutusse vastuvõtmine 

§ 9.   Taotluste järjekord

  Taotlused reastatakse koha kasutamise alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse esitamise aega, lapse vanust 30. septembri seisuga ja eelistatud õppekeelt ning käesolevas määruses sätestatud juhtudel õe-venna lasteasutust.

§ 10.   Üksiku vabanenud koha täitmine

  (1) Kui õppeaasta kestel tekib lasteasutuses vaba koht, võtab lasteasutuse direktor järjekorras esimese sobivas vanuses kohta sooviva lapse andmed ja teeb e-keskkonna ARNO kaudu lapsevanemale koha pakkumise.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud lapsevanemale ei tehta pakkumist, kui kohta pakkuda sooviv lasteasutus ei ole taotluses märgitud 1. või 2. eelistuseks või kui lasteasutus pole määratud ka nende lähedaseks lasteasutuseks. Samuti ei saa nimetatud lapsevanem pakkumist, kui ta on soovinud saada pakkumisi ainult eelistatud lasteasutustes ja kohta pakkuda sooviv lasteasutus ei ole märgitud 1. või 2. eelistuseks.

  (3) Pakkumise saamisel tuleb lapsevanemal 14 päeva jooksul otsustada, kas ta võtab pakkumise vastu või loobub. Kui lapsevanem 14 päeva jooksul pakkumisele ei vasta, loetakse lapsevanem pakkumisest loobunuks.

  (4) Loobumise korral ei pakuta lapsevanemale samaks õppeaastaks kohta samas lasteasutuses.

  (5) Lasteasutuse direktor võtab lapsevanemaga pakkumise kehtimise ajal ühendust, et selgitada lapsevanemale koha kasutamise tingimusi (mh koha kasutamise algusaega).

§ 11.   Uueks õppeaastaks kohtade täitmine

  (1) Uueks õppeaastaks masskomplekteerimine toimub kuni 31. augustini.

  (2) Lasteasutuse direktor võtab lapsevanemaga ühendust hiljemalt nelja nädala jooksul pärast lapsevanemale pakkumise esitamist, et selgitada lapsevanemale koha kasutamise tingimusi (mh koha kasutamise algusaega).

§ 12.   Pakkumisest loobumine või pikendamine

  (1) Lapsevanem võib pakutud kohast loobuda, valides ühe järgmistest põhjustest:
  1) lapsevanem soovib kohta lapse õe-venna lasteasutusse;
  2) lapsevanem soovib koha kasutamise algusaega edasi lükata;
  3) lapsevanem soovib kohta teises lasteasutuses;
  4) lapsevanem soovib kohta ainult eelistatud lasteasutuses;
  5) lapsevanem ei soovi kohta Valga valla koolieelses munitsipaallasteasutuses.

  (2) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud põhjusel, siis menetletakse tema taotlust eelisjärjekorras.

  (3) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud põhjusel, siis tuleb tal koha kasutamise algusaega muuta ning kohtade jagamisel arvestatakse koha kasutamise uue algusajaga.

  (4) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud põhjusel, siis arvestatakse võimalusel lapsevanema soovi saada koht teises lasteasutuses.

  (5) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud põhjusel, siis pakutakse talle kohta ainult eelistatud lasteasutuses, teisi koha pakkumisi järjekorra alusel ei teha.

  (6) Kui lapsevanem loobub kohast käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 5 nimetatud põhjusel, siis tema taotluse menetlemine lõpetatakse.

  (7) Kui lapsevanemale on pakutud kohta nii 1. kui ka 2. eelistuse lasteasutuses ja ta on pakkumistest loobunud, siis tema taotluse menetlemine lõpetatakse.

§ 13.   Lapse lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Direktor sisestab lapse koha kasutamise algusaja e-keskkonda ARNO ja kinnitab lapse koha kasutamise.

  (2) Lapse koha kasutamise kinnitamisega loetakse laps lasteasutusse vastuvõetuks. Lapsevanem näeb e-keskkonnas ARNO koha kasutamise algusaega.

4. peatükk Lasteasutuses koha kasutamise üldised tingimused 

§ 14.   Lapse lasteasutusse toomine ja sealt lahkumine

  (1) Lapsevanem toob lapse lasteasutusse isiklikult ja viib lapse sealt ka isiklikult ära, v.a kui õpetajaga on kokku lepitud teisiti.

  (2) Lapse lasteasutusse toomisel ja koha kasutamisel järgib lapsevanem tervisekaitsenõudeid, lasteasutuse lahtioleku aegu, lasteasutuse kodukorda ning rühma tegevus- ja päevakava.

§ 15.   Asenduskoha kasutamine

  Lasteasutuse ajutise (hooajalise) sulgemise ajaks pakub pidaja lapsele vajadusel asenduskohta teises lasteasutuses.

§ 16.   Lapse viimine ühest rühmast teise

  Lasteasutuse direktor võib viia lapse vajadusel (nt rühma vanuselise koosseisu muutmine) ühest rühmast teise, arvestades seaduses sätestatud nõudeid ja võimalusel lapsevanema soove.

§ 17.   Lapsevanema ja lasteasutuse vahelise info vahetamise hea tava

  (1) Lapsevanemal on õigus saada lasteasutuse direktorilt, õppealajuhatajalt ja õpetajatelt teavet lasteasutuse töökorralduse, õppe- ja kasvatustegevuse, kodukorra, toidukulu, lapsevanema poolt kaetava osa ja selle kehtestamise aluste kohta ning muud teavet, mis on seotud koha kasutamisega lasteasutuses.

  (2) Lapsevanem teavitab lasteasutust:
  1) enda ja lapse kontaktandmete muutumisest;
  2) lapse terviseseisundist, mis eeldab eritingimuste loomist;
  3) esimesel võimalusel lapsel diagnoositud nakkushaigusest, millega võib kaasneda teiste laste haigestumine.

§ 18.   Koha kasutamise eest tasumine

  (1) Lapsevanem tasub koha kasutamise eest Valga vallavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi kohatasu).

  (2) Kohatasu arvestus algab alates e-keskkonnas ARNO märgitud koha kasutamise alguspäevast ning kestab kuni koha kasutamise lõpupäevani.

  (3) Kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse tõttu või muul põhjusel lasteasutusest puudumise ajaks, samuti lasteasutuse ajutise sulgemise ajal v.a erandjuhtudel.

  (4) Kohatasu tasutakse jooksva kuu eest 20. kuupäevaks.

§ 19.   Toitlustamise eest tasumine

  (1) Lapsele on tagatud kolm toidukorda päevas (hommikusöök, lõunasöök, õhtuoode).

  (2) Lapsevanemal on võimalik toidukorrast loobuda, kui ta teatab sellest ette vähemalt üks nädal enne selle nädala algust, mil toidukordade muutmist soovib.

  (3) Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel, eeldusel, et lapsevanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.

  (4) Lapse puudumisest tuleb lasteasutust teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 11.00. Kui lapsevanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb lapsevanemal tasuda puudutud päeva kõikide toidukordade eest.

  (5) Toidukulu päevamaksumuse (sh toidukordade hinnad) otsustab hoolekogu, arvestades seejuures, et lapsevanemaid oleks võimalik uuest toidukulu päevamaksumusest teavitada vähemalt üks kuu ette.

  (6) Toitlustamise eest tasutakse toitlustamisele järgneva kuu 20. kuupäevaks.

  (7) Lapsevanemale esitatakse arve hiljemalt iga kuu 10. kuupäevaks.

§ 20.   Lapse varasem kooliminek

  Kui laps on saavutanud kooliküpsuse enne koolikohustuse tekkimist ja lapsevanem soovib last varem kooli saata, tuleb lapsevanemal teavitada sellest haridusteenistust enne 1. maid (soovitavalt 10. märtsiks, mil fikseeritakse kooliminevate laste andmed esimeste klasside kohtade jagamiseks).

§ 21.   Koolikohustuse täitmise edasilükkamine

  Lapsevanemal tuleb lasteasutust koheselt teavitada, kui kooliväline nõustamismeeskond on soovitanud lapsele koolikohustuse edasilükkamist.

§ 22.   Lapsevanemate õiguste kaitse

  Lapsevanemal on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks lasteasutuse direktori ja haridusteenistuse poole.

5. peatükk Koha kasutamise lõppemine ja lapse lasteasutusest väljaarvamine 

§ 23.   Kohast loobumine

  Pärast lapse lasteasutusse vastuvõtmist ja enne koha kasutamise alguspäeva on lapsevanemal võimalik igal ajal loobuda kohast lasteasutuses, teavitades sellest e-keskkonna ARNO kaudu või lasteasutust või haridusteenistust kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 24.   Koha kasutamise lõppemine

  (1) Koha kasutamine lõpeb tähtaja saabudes või koha kasutamise lõpetamisel. Koha kasutamise lõpetamise võivad algatada lapsevanem või lasteasutuse direktor.

  (2) Koolis õppima asumisel väljastab lasteasutus lapsevanemale koolivalmiduskaardi.

§ 25.   Koha kasutamise lõpetamine lapsevanema algatusel

  (1) Kui lapsevanem soovib lõpetada koha kasutamist, teavitab ta e-keskkonna ARNO kaudu koha kasutamise lõpukuupäeva. Lapsevanem võib edastada koha kasutamise lõpetamise kohta kirjaliku teate ka lasteasutuse direktorile või haridusteenistusele.

  (2) Koha kasutamise lõpetamisest tuleb lapsevanemal vähemalt 14 päeva ette teatada, kui lasteasutuse direktoriga ei ole kokku lepitud teisiti.

§ 26.   Koha kasutamise lõpetamine lasteasutuse algatusel

  (1) Lasteasutuse direktor võib algatada koha kasutamise lõpetamise, kui:
  1) laps ei ole asunud 60 päeva jooksul koha kasutamise alguspäevast kohta kasutama ja ei ole teavitanud koha mittekasutamise põhjustest;
  2) lapsevanem rikub korduvalt ja oluliselt lasteasutuse kodukorda või käesolevas määruses kehtestatud koha kasutamise tingimusi;
  3) lapsevanemal on võlgnevus kahekordses lapsevanema poolt kaetava osa suuruses summas, sõltumata sellest, kas võlgnevus on tekkinud kohatasu või toidukulu eest.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul annab lasteasutuse direktor koha kasutamise lõpetamise kohta käskkirja, kus on välja toodud koha kasutamise lõpetamise põhjused.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul peab lasteasutuse direktor ühendust võtma lapsevanemaga. Kui laps ei hakka kohta kasutama või lapsevanemat ei ole võimalik kätte saada, võib lasteasutuse direktor lõpetada lapse koha kasutamise käskkirja andmisele järgnevast päevast.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2-3 nimetatud juhul peab lasteasutuse direktor nõudma lapsevanemalt eelnevalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil kohustuste nõuetekohast täitmist, andes selleks mõistliku aja. Kui lapsevanem ei hakka kohustusi nõuetekohaselt täitma, võib lasteasutuse direktor lõpetada koha kasutamise käskkirja andmisele järgnevast päevast.

§ 27.   Lapse lasteasutusest väljaarvamine

  Koha kasutamise lõpupäevale järgnevast päevast loetakse laps lasteasutusest väljaarvatuks.

6. peatükk Lõppsätted 

§ 28.   Üleminek e-keskkonnale ARNO

  (1) Alates 1. jaanuarist 2019. a jagatakse lasteasutuste vabad kohad ainult e-keskkonna ARNO andmebaasis salvestatud taotluste vahel.

  (2) Varem esitatud taotlused kandis haridusteenistus e-keskkonda ARNO. Samal kuupäeval esitatud taotlused loeti ühel ajal saabunuks ning lähtuti taotluste järjekorrast ARNOs.

§ 29.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Valga Linnavalitsuse 02.10.2012 määrus nr 5 „Valga linna koolieelsetesse munitsipaallasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Karula Vallavalitsuse 01.11.2012 määrus nr 4 „Lapse Lüllemäe Põhikooli lasteaiarühma vastuvõtu ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Õru Vallavalitsuse 25.01.2013 määrus nr 1 „Õru valla lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (4) Tõlliste Vallavalitsuse 16.10.2013 määrus nr 3 „Lapse koolieelsetesse lasteasutustesse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Margus Lepik
vallavanem

Anastasija Kikkas
jurist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json