HaridusKool

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Kohtla valla õpilastele sõidusoodustuste määramise kord

Väljaandja:Kohtla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2013, 13

Kohtla valla õpilastele sõidusoodustuste määramise kord

Vastu võetud 25.08.2011 nr 22
RT IV, 19.12.2012, 57
jõustumine 01.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.03.2013RT IV, 22.03.2013, 525.03.2013, rakendatakse alates 01.03.2013

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 ning Ühistranspordiseaduse § 28 lg 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse algkooli, põhikooli ja gümnaasiumi päevases õppevormis õppivatele õpilastele, kelle elukoha aadressiandmetena on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Kohtla vald, õppeasutusse- ja õppeasutusest koju sõiduks sõidusoodustuste andmine.

§ 2.  Mõisted

  Sõidusoodustuse liigid on:
 1) tehtud kulutuste hüvitamine õppeaasta jooksul kuukaardi alusel kehtiva jooksval aastal sõiduteostaja kuukaardi hinna ulatuses;
 2) tehtud kulutuste hüvitamine sõidupiletite alusel õppeaasta jooksul, kuid mitte kõrgema kui sõiduteostaja kuukaardi kahekordse hinna ulatuses;
 3) tasuta bussisõitu võimaldava dokumendi (edaspidi sõidukaart) taotlemine;
 4) tehtud kulutuste hüvitamine maakonnaliinidel sõidupiletite alusel.
[RT IV, 22.03.2013, 5 - jõust. 25.03.2013, rakendatakse alates 01.03.2013]

§ 3.  Sõidusoodustust saama õigustatud isikud

 (1) Sõidukulude hüvitamist on õigustatud saama õpilased, kes omandavad alg-, põhi- või gümnaasiumiharidust.

 (2) Taotlejal on õigus saada ainult üht liiki sõidusoodustust.

2. peatükk SÕIDUSOODUSTUSE TAOTLEMINE JA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 4.  Sõidusoodustuse taotlemine

  Avaldused sõidusoodustuse saamiseks esitatakse Kohtla Vallavalitsusele (edaspidi Vallavalitsus) õpilase seadusliku esindaja või vähemalt 16 aastase õpilase poolt (lisa avalduse vorm).

§ 5.  Sõidusoodustuse määramine

 (1) Lastekaitsetöötaja kontrollib hiljemalt viie tööpäeva jooksul taotluse vastavust käesolevale määrusele.

 (2) Puuduste esinemisel teatab lastekaitsetöötaja sellest viivitamatult taotlejale ning annab puuduste kõrvaldamiseks tähtaja, mis ei tohi olla pikem kui viis tööpäeva.

 (3) Puuduste kõrvaldamata jätmisel sõidusoodustusi ei määrata.

 (4) Sõidukaarti taotlevate õpilaste andmed edastab vallavalitsus sõiduteostajale hiljemalt kolmandal nädalal alates õppeaasta algusest. Sõidukaart väljastatakse õpilasele vallavalitsuse kaudu.

 (5) Õpilase seaduslik esindaja või vähemalt 16-aastane õpilane esitab lastekaitsetöötajale õpilase sõidukaardi(d) (koopia) või sõidupiletid kulutustele järgneval kuu 15-ks kuupäevaks. Tagasiulatuvalt kompenseeritakse sõidukulud taotleja põhjendatud taotluse alusel.

 (6) Sõidukulud hüvitatakse hiljemalt 25-ks kuupäevaks ülekandega sõidukulude hüvitamise taotluse avalduses märgitud pangaarvele.

 (7) Sõidusoodustus määratakse vallavalitsuse korraldusega sotsiaalnõuniku ettepanekul.

 (8) Vallavalitsusel on õigus määrata sõidusoodustust sotsiaalnõuniku ettepanekul käesolevas määruses määratlemata juhtudel lapsevanema või eestkostja põhjendatud avalduse alusel, kuid mitte kõrgemas kui määruse § 2 lõike 1 punktis 2 nimetatud määras.

§ 6.  Sõidusoodustuse kehtimine

  Sõidusoodustus kehtib õppeaasta jooksul alates 01. septembrist kuni õppe- ja eksamiperioodi lõppemiseni.

§ 7.  Sõidusoodustuse maksmise peatamine, ümberarvestamine ja lõpetamine

 (1) Sõidusoodustuse maksmine peatatakse, arvestatakse ümber või lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega sotsiaalnõuniku ettepaneku alusel (elukoha või õppeasutuse vahetuse korral).

 (2) Sõidusoodustuse maksmine lõpetatakse ja toetus nõutakse tagasi, kui sõidusoodustuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed.

§ 8.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 1. septembril 2011. a.

 (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

Lisa Avaldus õpilas(t)ele sõidusoodustuse taotlemiseks