Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2013, 44

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 19.03.2013 nr 109

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõige 3 punkti 1 ja § 22 lõige 2, kohanimeseaduse § 5 lõige 1 punkti 3 ja lõige 4 sätteid arvestades.

§ 1.   Üldsätted

  Käesoleva määrusega delegeeritakse seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud kohanimemääraja ülesanded Märjamaa vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) ning sätestatakse kohanime määramise, kasutamise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord Märjamaa vallas.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Kohanimesid Märjamaa vallas määrab, muudab või tunnistab kehtetuks vallavalitsus oma korraldusega.

  (2) Vallavalitsus:
  1) määrab ametliku nime tänavale, väljakule, ühissõidukipeatusele, kohalikule maanteele ja muudele Märjamaa valla haldusterritooriumile jäävale nimeobjektile, samuti kohanimekohustuseta objektile, kui seda on vaja kohanimealusel eristada, välja arvatud seadusega sätestatud erandid;
  2) määrab ja kinnitab aadressi koos majanumbriga ehitisele või muule asukoha osutust vajavale objektile, arvestades aadressikohale määratud nime;
  3) annab kooskõlastusi, nõusolekuid ja arvamusi eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramiseks, muudab ja tunnistab kehtetuks kohanime;
  4) esitab võõrkeelse kohanime ja rööpnime määramiseks vajaliku nõusoleku saamiseks taotluse regionaalministrile.

  (3) Kui kohanime määramine toimub Vabariigi Valitsuse või ministri poolt ja see puudutab Märjamaa valda, annab vallavalitsus kohanimemäärajale kirjaliku arvamuse kohanime määramise kohta.

§ 3.   Kohanime määramise korraldamine

  (1) Kohanimeettepanekuid võivad esitada kõik isikud. Kirjalik taotlus tuleb esitada vallavalitsusele ja see peab sisaldama kohanime valiku põhjendust. Detailplaneeringu käigus planeeringu koostaja nimetatud kohanime käsitatakse kirjaliku taotlusena kohanime määramisekohta.

  (2) Kohanime määramisel lähtub vallavalitsus kohanimeseaduses kohanimele esitavatest nõuetest.

  (3) Eraomandis olevale maaüksusele või sellel paiknevale nimeobjektile kohanime määramise kavatsusest teavitab vallavalitsus asjaomast maaomanikku posti teel, küsides tema arvamust. Maaomanik peab kirjaliku arvamuse esitama teate saamisest alates 15 päeva jooksul. Arvamuse tähtajaks esitamata jätmisel loetakse maaomaniku nõusolek saaduks.

  (4) Kohanime määramisest keeldutakse, kui taotletav kohanimi on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitavate nõuetega või puudub selgesti eristatav nimeobjekt, millele nime taotletakse.

§ 4.   Kohanime määramisest teavitamine

  (1) Vallavalitsus avalikustab kohanime määramise korralduse eelnõu 15 päeva enne kohanime määramise otsustamist valla veebilehel ja ajalehes „Märjamaa Nädalaleht“.

  (2) Vallavalitsus saadab kohanime kohta tehtud korralduse 10 päeva jooksul kohanimenõukogule ja riikliku kohanimeregistri volitatud töötlejale.

  (3) Vallavalitsus annab kohanime määramisest avalikkusele teada Märjamaa valla veebilehel ja ajalehes „Märjamaa Nädalaleht“.

§ 5.   Kohanime kasutamine

  (1) Vallavalitsuse dokumentides, andmekogudesse kantud asukohaandmetes, geograafilistel kaartidel, plaanidel, teabelevis, avalikel siltidel, viitadel jne peab kasutama ametliku kohanime. Ametliku kohanime kasutamise erisused sätestab kohanimeseadus.

  (2) Mitteametlikku kohanime võib kasutada juhtudel, kui seadus ei nõua ametliku kohanime kasutamist või nimeobjektile ei ole määratud ametlikku kohanime.

  (3) Mitteametliku kohanime kasutamine avalikkusele suunatud informatsioonis ei tohi olla eksitav.

§ 6.   Kohanime muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Kohanime muutmise või kehtetuks tunnistamise algatab ja ettevalmistamist korraldab vallavalitsus.

  (2) Kohanime peab muutma, kui see on vastuolus kohanimeseaduses kohanimele esitatavate nõuetega või kui kasutusel olevad kohanimede eri kujud vajavad ühtlustamist. Sellisel juhul tuleb kohanime muutmise menetlus algatada 30 päeva jooksul nimetatud asjaoludest teada saamisest arvates.

  (3) Kohanime võib muuta kohanimeseaduses sätestatud alustel. Seaduses sätestamata juhtudel võib kohanime muuta regionaalministri nõusolekul.

  (4) Kohanime muutmisel tuleb uue kohanime määramisel samanimelisuse vältimiseks eelistada senise kohanime täiendamist või muud teisendamist, et määratav kohanimi oleks selgelt eristuv.

  (5) Kohanime võib kehtetuks tunnistada, kui nimeobjekt on hävinenud või ala planeerimise käigus kaotatud.

  (6) Kohanime muutmine ja kehtetuks tunnistamine toimub samas korras kohanime määramisega.

§ 7.   Lõppsätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Villu Karu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json