Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Jõelähtme valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2013, 75

Jõelähtme valla raamatukogude kasutamise eeskiri

Vastu võetud 30.11.2009 nr 2
jõustumine 07.12.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.09.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse §-de 16 ja 17, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 alusel ning kooskõlas kultuuriministri 12.07.2004 määrusega nr 9 “Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend”.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev eeskiri reguleerib lugejateenindust, lugejate õiguseid ja kohustusi ning sisemist töökorraldust Jõelähtme valla raamatukogudes (edaspidi raamatukogu).

 (2) Lugeja kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja ja kinnitab seda oma allkirjaga lugejakaardil.

§ 2.  Raamatukogu teenused

 (1) Raamatukogu põhiteenused on teavikute (raamatud, ajakirjad, ajalehed, auvised, elektroonilised teavikud) kohapeal kasutamine, kojulaenutamine ja koduteenindus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (2) Raamatukogus on võimalik tutvuda Eesti Vabariigi seadustega, Jõelähtme Vallavolikogu ja Jõelähtme Vallavalitsuse õigusaktidega.

 (3) Raamatukogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil ja kulul teistest raamatukogudest.

 (4) Raamatukogu eriteenused (koopiad, väljatrükid jne) on tasulised. Eriteenuste loetelu ja nende hinnakirja kinnitab Jõelähtme Vallavalitsus. Koopiate valmistamist raamatukogus reguleerib autoriõiguse seadus.

 (5) Avaliku interneti kasutamine raamatukogus on tasuta. Interneti kasutamist reguleerib käesolev eeskiri.

§ 3.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugejaks registreerimisel tutvustatakse lugejale raamatukogu kasutamise eeskirja. Esmakordsel registreerimisel annab lugeja andmed lugejakaardile, kinnitab allkirjaga andmete õigsust ja et ta on tutvunud raamatukogu kasutamise eeskirjaga ning kohustub neid täitma.

 (2) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel.

 (3) Lugejaks registreerimisel kantakse raamatukogu andmebaasi järgmised lugeja andmed:
 1) nimi;
 2) isikukood;
 3) elukoht (postiaadress);
 4) kasutusel olev telefoninumber ja elektronposti aadress;
 5) lugejarühm.

 (4) Lugeja on kohustatud teavitama raamatukogu oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

 (5) Eelkooliealised lapsed registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusolekul.

 (6) Igal aastal toimub lugejate ümberregistreerimine ja isikuandmete kontroll. Võlglasi ümber ei registreerita ja neil puudub võlgnevuse likvideerimiseni raamatukogust kogulaenutusõigus.

§ 4.  Teavikute laenutamine, kasutamine ja tagatised

 (1) Teavikuid laenutatakse koju üldjuhul 30 päevaks, lugeja kasutuses võib olla kuni 10 raamatut.

 (2) Suurema nõudlusega või erilise väärtusega teavikutele on raamatukogul õigus seada piiranguid.

 (3) Perioodika viimaseid numbreid üldjuhul koju ei laenutata.

 (4) Lugejal on võimalus kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega pikendada (ka telefoni või e-posti teel), kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Avalikus kataloogis pikendamiseks tuleb lugejal raamatukogus registreeruda raamatukoguprogrammi kasutajaks. Programm võimaldab parooli ja kasutajanime olemasolul lugejal kaks korda ise teavikute laenutustähtaega pikendada ja teavikuid reserveerida.

 (5) Lugejat, kes ei ole teaviku tagastamistähtaega pikendanud ega tagastanud teavikuid kuue kalendrikuu jooksul, loetakse pikaajaliseks võlglaseks.

 (6) Pikaajalistele võlglastele ei laenutata enimnõutud teavikuid.

 (7) Raamatukogu võib lugejalt nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui:
 1) lugeja rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Jõelähtme vald;
 2) see on vajalik teaviku väärtuse tõttu.
Tagatise võtmise korra kehtestab Jõelähtme Vallavalitsus.

 (8) Tähtajaks tagastamata teaviku eest võib võtta raamatukogu viivist 0,02 eurot iga tähtaja ületanud päeva eest.
[ - jõust. 01.01.2011]

 (9) Vajaduse korral osutab raamatukogu koduteenindust.

§ 5.  Lugeja õigused

 (1) Lugejal on õigus kasutada teavikuid raamatukogu ruumides (kohalkasutus) ja laenutada teavikuid kasutamiseks väljaspool raamatukogu ruume (kojulaenutus). Teatmeteoseid koju ei laenutata, neid saab kasutada ainult kohapeal.

 (2) Lugejal on õigus kasutada arvutit avaliku teabe seaduse alusel üldkasutatava andmesidevõrgu (interneti) kaudu avalikustatud teabega tutvumiseks. Kui interneti kaudu avalikustatud teabele soovib juurdepääsu rohkem isikuid kui raamatukogu jõuab hetkel teenindada, pakub raamatukogu soovijale võimaluse registreerimiseks vabale ajale.

 (3) Raamatukogu on kohustatud abistama isikuid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste veebilehtedele juurdepääsu saamisel.

 (4) Lugejal on õigus saada raamatukoguhoidjalt teavet ja abi andmebaaside kasutamisel, teemaotsingul, fakti- ja bibliograafiliste andmete leidmisel ja täpsustamisel.

 (5) Lugeja soovil pannakse ta teda huvitava teaviku saamiseks järjekorda.

§ 6.  Lugeja kohustused

 (1) Lugeja peab raamatukogust laenutatud raamatut või muud teavikut hoolikalt hoidma. Rikutud teavikust tuleb teavitada raamatukoguhoidjat.

 (2) Lugeja peab teaviku tagastama laenutustähtaja jooksul.

 (3) Raamatukogu külastaja ei tohi häirida oma käitumisega teisi lugejaid ega kahjustada raamatukogu vara.

 (4) Lugeja peab täitma raamatukogutöötaja korraldusi, mis tulenevad käesoleva eeskirja täitmisest või ühiskonnas aktsepteeritud hea käitumise normidest.

§ 7.  Lugeja vastutus

 (1) Teaviku rikkumise ja tagastamata jätmise korral on lugeja kohustatud selle asendama samaväärsega või tasuma selle hinna kuni kümnekordses väärtuses, kuid mitte vähem kui 9,59 eurot teaviku eest. Alaealise poolt tekitatud kahju hüvitab lapsevanem (eestkostja).
[ - jõust. 01.01.2011]

 (2) Raamatukogu annab lugejale tähtaja käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud summade tasumiseks. Tähtjaks maksmata summade tasumiseks teeb Jõelähtme Vallavalitsus lugejale ettekirjutuse koos sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmata jätmise korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus, tähtaeg ja kord.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud hoiatuses märgitud tähtaja jooksul ettekirjutuse täitmata jätmise korral on Jõelähtme Vallavalitsusel õigus anda ettekirjutus sundtäitmiseks täitemenetluse seadustikus sätestatud korras.

 (4) Jõelähtme Vallavalitsus võib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud pädevuse anda raamatukogule.

 (5) Käesoleva määruse paragrahvi 2 lõikes 4, paragrahvi 4 lõikes 8 ja paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud summad laekuvad Jõelähtme valla eelarvesse.

§ 8.  Avaliku Internetipunkti (AIP) arvutite kasutamine

 (1) Avaliku Internetipunkti (edaspidi AIP) teenuseid võivad kasutada kõik soovijad, eeltingimuseks on arvuti kasutamise oskus.

 (2) AIP-i arvutite kasutamiseks tuleb eelnevalt registreerida kas kohapeal või telefoni teel. Internetitöökoha kasutamiseks esitab külastaja raamatukogu lugejakaardi või isikukoodi ja pildiga dokumendi. Kasutamisaeg ühele kasutajale on üks tund päevas ning tööajad algavad täistundidel. Kui registreerunuid arvutile ei ole, saab arvutit kasutada kauem.

 (3) Registreeritud AIP-i kasutaja hilinemise korral üle 10 minuti läheb kasutusaeg üle järgmisele soovijale.

 (4) Igal arvutil on korraga ainult üks kasutaja.

 (5) Arvuti kasutajal on keelatud:
 1) arvutite omavoliline sisse- ja väljalülitamine;
 2) teha muudatusi arvuti seadistustes;
 3) programmide omavoliline installeerimine;
 4) seadmete ja tarkvara mittesihtotstarbeline kasutamine, riist- ja tarkvara kahjustamine;
 5) ebasündsate ja tasuliste interneti lehekülgede külastamine.

 (6) Nõuande ja abi saamiseks pöördub arvutikasutaja raamatukogutöötaja poole.

 (7) Tõrgetest arvuti ja interneti kasutamisel teavitab arvuti kasutaja koheselt raamatukogutöötajat.

 (8) Pärast töö lõppu peab arvuti kasutaja sulgema kõik enda käivitatud programmid ja kustutama enda loodud failid.

 (9) Arvutist väljatrüki tegemiseks on vajalik raamatukogutöötaja nõusolek.

 (10) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti kasutamisel. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

 (11) Arvuti kasutaja poolt raamatukogule tekitatud materiaalse kahju hüvitab kasutaja.

 (12) Arvuti kasutajale kehtib käesolev raamatukogu kasutamise eeskiri.

§ 9.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 07. detsembril 2009.

/otsingu_soovitused.json