SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Tugiisiku teenuse osutamise kord

Väljaandja:Paikuse Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.03.2016, 189

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Tugiisiku teenuse osutamise kord

Vastu võetud 15.06.2009 nr 9
RT IV, 22.03.2013, 88
jõustumine 19.06.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.03.2016RT IV, 29.03.2016, 2401.04.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” 22. paragrahvi 1. lõike 5. punkti ja Paikuse Vallavolikogu 21.03.2016 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord“ § 23 lg 2 alusel.
[RT IV, 29.03.2016, 24 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Kord reguleerib Eesti rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas elavatele lastega peredele, psüühikahäiretega ja vaimupuudega inimestele tugiisiku teenuse osutamist.

§ 2.  Teenuse kirjeldus ja eesmärk

 (1) Teenuse üldine eesmärk on toetada kliente sisemiste jõuvarude avastamisel ja kasutusele võtmisel, et paremini hoolitseda pereliikmete (eelkõige laste) eest ja tagada normaalne igapäevaeluga toimetulek, võimalusel edaspidi iseseisvalt.

 (2) Tugiisiku teenus lastega peredele on avahoolduse üks osa, mis seisneb lapsevanema või lapse (edaspidi „klient”) toimetulekuvõime toetamises läbi abivajajate endi sisemiste ressursside, vältimaks või leevendamaks kliendi sotsiaalset tõrjutust.

 (3) Tugiisiku teenus psüühikahäiretega või vaimupuudega inimestele seisneb nende abistamises igapäevaeluga toimetulekul ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.

 (4) Teenuse eesmärgiks on kliendi edasine toimetulek ja sotsiaalne integratsioon perekonnas ning väljaspool seda järgmiste tegevuste abil:
 1) igapäevaeluõpetus nii kodus kui väljaspool kodu, sealhulgas iseenda ja oma ümbruse eest hoolitsema õpetamine;
 2) abistamine suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga;
 3) sotsiaalsete võimete arendamine ametiasutustes ja muudes institutsioonides suhtlemise ning perekondlike sidemete hoidmise ja taastamise kaudu;
 4) distsipliini järgimise vajadusest arusaamise loomine;
 5) kliendiga koos tema tegevuste suunamine, planeerimine ja juhendamine.

 (5) Kliendile vajalikud teenused ja nende osutamise maht määratakse kindlaks enne teenuse osutamise alustamist ning fikseeritakse teenuse osutamist korraldava asutuse, kliendi ja tugiisiku vahel sõlmitavas lepingus.

§ 3.  Teenuse saajad

 (1) Tugiisiku teenust saavad rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas elavad last või lapsi kasvatavad isikud, kes vajavad kõrvalabi perekonna toimetulekuvõime tõstmiseks ja igapäevase eluga toimetulekuks ning suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.

 (2) Tugiisiku teenust saavad rahvastikuregistri andmetel Paikuse vallas elavad psüühika‧häiretega ja vaimupuudega inimesed, kes vajavad kõrvalist abi igapäevase eluga toimetulekul ja suhtlemisel ümbritseva keskkonnaga.

 (3) Lapsele osutatakse teenust tema seadusliku esindaja nõusolekul ja arvestades vähemalt 10-aastase lapse soovi. Arvestada tuleb ka noorema kui 10-aastase lapse soovi, kui lapse arengutase seda võimaldab.

 (4) Teenust ei osutata tugevate alkoholiprobleemidega isikutele, nakkushaigusi põdevatele isikutele, lamajatele haigetele ja psüühilise haiguse ägedas staadiumis olevatele klientidele.

§ 4.  Teenuse osutaja

 (1) Teenuse osutamist korraldab ja tugiisiku või –perekonna määrab Paikuse Vallavalitsus (edaspidi „vallavalitsus”).

 (2) Teenuse osutajale (edaspidi „tugiisik”) esitatavad nõuded ja teenuse hinna kehtestab vallavalitsus.

 (3) Tugiisikuks võib olla kliendi eestkostja, kuid mitte kliendi perekonnaliige.

 (4) Vallavalitsus sõlmib lepingu kliendi ja tugiisikuga ning korraldab tugiisikule töötasu maksmise.

 (5) Teenuse osutaja (tugiisik) kohustub:
 1) koostama kliendiga koos tegevuskava (koostöö sisu);
 2) protokollima külastused;
 3) hoidma vallaametniku kursis teenuse osutamise kulgemisega;
 4) osalema vajadusel, sealhulgas vallaametniku nõudmisel, kliendiga seotud võrgustiku‧kohtumistel;
 5) järgima konfidentsiaalsuse reegleid.

 (6) Teenuse osutajal on õigus keelduda kliendiga suhtlemisest, kui klient on alkoholijoobes või agressiivne.

§ 5.  Teenuse tellimine

 (1) Teenuse tellimiseks pöördub abivajaja, tema eestkostja, hooldaja, lastekaitsespetsialist või sotsiaaltöötaja vallavalitsuse poole.

 (2) Sotsiaaltöö spetsialist või lastekaitsespetsialist selgitab välja, kas teenuse soovija on õigustatud teenust saama.

 (3) Juhul, kui isik vastab teenuse saamise nõuetele, täidetakse lastekaitse või sotsiaaltöö spetsialisti juhendamisel kliendikaart, kus fikseeritakse ka teenuse maht.

 (4) Lastekaitse või sotsiaaltöö spetsialist esitab materjali vallavalitsuse pereabikomisjonile.

 (5) Pereabikomisjon vaatab üle teenuse vajaduse ja mahu iga konkreetse kliendi puhul eraldi ning protokollib oma ettepaneku osutatavate tegevuste loetelu, mahu ja kestvuse kohta.

 (6) Pereabikomisjoni ettepaneku alusel valmistab lastekaitse või sotsiaaltöö spetsialist ette vallavalitsuse korralduse eelnõu ja teenuse osutamise lepingu, esitab eelnõu vallavalitsuse istungile ja korralduse alusel lepingu vallavanemale ja teistele lepinguosalistele allkirjastamiseks.

§ 6.  Lepingu sõlmimine

 (1) Teenuse osutamise aluseks on kliendi või tema eestkostja, tugiisiku ja vallavalitsuse vahel sõlmitud kolmepoolne leping.

 (2) Lepingusse märgitakse kliendile osutatavate tegevuste loetelu, maht ja kestvus.

 (3) Lepingu kestvus ei ületa 12 kuud.

§ 7.  Lepingu muutmine

 (1) Lepingut saab muuta poolte kokkuleppel.

 (2) Teenuse vajaduse ümberhindamisel võib vallavalitsus ühepoolselt muuta tugiisiku töömahtu ja –tasu. Lepingu ühepoolsel muutmisel on tugiisikul õigus leping üles öelda.

 (3) Teenuse vajaduse korraline ümberhindamine toimub lepingu kehtivuse viimasel kuul. Juhul, kui ilmneb asjaolu, mis võib oluliselt mõjutada vajadust teenuse järele, hindab ametnik erakorraliselt teenuse vajaduse ümber varem.

§ 8.  Lepingu lõppemine ja lõpetamine

 (1) Leping lõpeb kliendi surma korral.

 (2) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel, kliendi soovil või teenuse osutaja ettepanekul kooskõlastatult lastekaitse või sotsiaaltöö spetsialistiga.

 (3) Teenuse osutamise lõpetamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

§ 9.  Hinna kujunemine

 (1) Teenuse osutamise hinna kehtestab vallavalitsus.

 (2) Teenuse saajale (kliendile) on teenus tasuta.

 (3) Vallavalitsus tasub teenuse osutajale valla eelarves selleks ettenähtud vahenditest teenuse osutamise kulud vastavalt sõlmitud lepingule ja tugiisiku tööaja tabelile.

§ 10.  Jõustumine

  Määrus jõustub 19. juunist 2009.a ja seda rakendatakse 1. jaanuarist 2010.a.