HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Väljaandja:Häädemeeste Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2014, 24

Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord

Vastu võetud 04.03.2014 nr 1

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 71 lõike 1, lõike 2 punkti 6 ja § 74 lõike 2 ning Häädemeeste Vallavolikogu 19.10.2011 määruse nr 11 „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses kooli pidaja pädevusse antud ülesannete osaline delegeerimine“ § 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib koolitöötajate koosseisu kinnitamise korda Häädemeeste valla üldhariduskoolides.

§ 2.   Koolitöötajate koosseisu kinnitamine

  (1) Kooli juhib direktor. Koolis on direktori ametikoht.

  (2) Koolitöötajate koosseisu eelseisvaks õppeaastaks kinnitab kooli direktor käskkirjaga, arvestades põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses, põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas ja valdkonna teistes õigusaktides sätestatud miinimumnõuetega ning vallavolikogu poolt kinnitatud eelarvega, ja esitab selle vallavalitsusele hiljemalt 20. septembriks.

  (3) Koolitöötajate koosseisu kinnitamisel eristatakse ametikohtade grupid põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava täitmisele suunatud õppetöö läbiviimise ja klassijuhatamise osas eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiosa jaoks, õppetööd toetavate ja tugiteenuste osas ning abistavate tööde osas.

  (4) Vallavalitsusel on õigus nõuda õppeaastaks kinnitatud koolitöötajate koosseisude muutmist juhul, kui see ei vasta käesoleva määruse § 2 lg 2 ja lg 3 nimetatud nõuetele. Koosseisude vastavusse viimise nõue esitatakse kooli direktorile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis arvestusega, et korrigeeritud koosseisud kinnitab kooli direktor hiljemalt 1. oktoobriks.

§ 3.   Koolitöötajate koosseisu muutmine

  (1) Koolitöötajate koosseisu muutmise vajadusest uuel eelarveaastal teatab kooli direktor koos järgmise aasta eelarvetaotlusega vallavalitsusele kirjalikult, vastavalt valla aastaeelarve koostamise ajakavale ja vorminõuetele.

  (2) Eelarve muutmist eeldava koolitöötajate koosseisu muutmise vajaduse tekkimisel eelarveaasta jooksul esitab kooli direktor eelarve muutmise taotluse koos seletuskirjaga vähemalt kaks kuud enne tähtpäeva, millal on vaja muudatust rakendada, näidates koolitöötajate koosseisu suurendamisel ära vahendid, millest kaetakse täiendav personalikulu.

  (3) Kooli eelarve muutmise vajadusest eelarveaasta jooksul, mis toob kaasa koolitöötajate koosseisu muutmise, teatab vallavalitsus kooli direktorile vähemalt kaks kuud enne tähtpäeva, millal on vaja muudatust rakendada.

§ 4.   Rakendussäte

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ants Järvesaar
vallavanem

Külliki Kiiver
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json