Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Kuusalu Vallavalitsuse teenistusse värbamise ja valiku kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2014, 28

Kuusalu Vallavalitsuse teenistusse värbamise ja valiku kord

Vastu võetud 13.03.2014 nr 3

Määrus kehtestatakse avaliku teenistuse seaduse § 18 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimise eesmärk

  (1) Kuusalu valla ametiasutuse teenistujate värbamise ja valiku korraga kehtestatakse Kuusalu Vallavalitsuse (edaspidi ametiasutus) ametnike ja töötajate (edaspidi teenistujad) värbamise ja valiku põhimõtted ning korraldus.

  (2) Värbamise ja valiku eesmärk on tagada parima kvalifikatsiooniga teenistujate teenistusse võtmine.

  (3) Värbamise käigus kutsutakse nõutava hariduse, töökogemuse, teadmiste ja oskustega isikuid kandideerima vabale ameti- või töökohale (edaspidi teenistuskoht).

  (4) Valiku käigus valitakse teenistuskohale kandideerijate hulgast sobivaim kandidaat.

§ 2.   Värbamise ja valiku põhimõtted

  (1) Teenistuskoha vabanemisel analüüsib vallavanem koostöös vallasekretäri ja vastava valdkonna abivallavanemaga teenistujate koormust, töökorraldust, teenistujate kvalifikatsiooni ja arengupotentsiaali ning otsustab värbamise ja valiku vajaduse ning võimalikud hindamismeetodid.

  (2) Värbamise ja valiku praktilise korraldamise eest vastutab vallasekretär.

  (3) Värbamine ja valik põhinevad kandidaatide võrdsel kohtlemisel ja valik viiakse läbi nii, et see ei kahjusta kandidaatide eneseväärikust ega ametiasutuse mainet.

  (4) Kõik värbamisel ja valikul osalenud isikud on kohustatud hoidma värbamise ja valiku käigus kandidaadi kohta kogutud teavet.

§ 3.   Vaba teenistuskoha täitmise põhimõtted

  (1) Vaba ametikoht täidetakse avaliku konkursi korras.

  (2) Konkursi avalikust väljakuulutamisest võib loobuda, kui on põhjendatud alus arvata, et vaba ametikoht on otstarbekas täita sisekonkursi korraldamisega või teenistuja tähtajalise üleviimisega.

  (3) Konkursi liigid on:
  1) avalik konkurss – ametiasutusest väljapoole suunatud konkurss;
  2) sisekonkurss – ametiasutuse teenistujatele suunatud konkurss.

  (4) Sisekonkursi korraldamine on otstarbekas, kui sisekonkursiga hõlmatud ametiasutuse teenistujate haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldavad eeldatavalt täita teenistusülesandeid paremini kui avalikult välja kuulutatud konkursil kandideerivatel isikutel.

  (5) Avaliku konkursi ja sisekonkursi läbiviimisel lähtutakse avaliku teenistuse seadusest ja käesolevast korrast.

  (6) Vaba töökoha täitmiseks korraldatakse konkurss

§ 4.   Konkursikuulutus

  (1) Konkursikuulutuse (edaspidi kuulutus) avaldab ametiasutus vaba teenistuskoha ametijuhendi ja/või töökohale kehtestatud nõuete alusel.

  (2) Vallasekretär koostab koostöös vallavanemaga kuulutuse, mis sisaldab:
  1) ametiasutuse ja teenistuskoha nimetust;
  2) teenistusülesannete lühikirjeldust;
  3) kandidaadile esitatavad nõudeid;
  4) konkursil osalemiseks esitatavaid dokumente ja nende esitamise tähtaega;
  5) osalise koormuse korral koormust;
  6) määratud ajaks teenistuskohale võtmise puhul teenistustähtaega;
  7) teenistuskoha asukohta;
  8) kontaktisiku kontaktandmeid.

§ 5.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Ametniku ametikoha täitmiseks välja kuulutatud avaliku konkursi kuulutus avaldatakse ametiasutuse veebilehel ja avaliku teenistuse kesksel veebilehel. Lisaks võib kuulutuse avaldada veebipõhistes otsingukanalites ja ajakirjandusväljaannetes.

  (2) Töötaja töökoha täitmiseks välja kuulutatud avaliku konkursi kuulutust ei avaldata avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

  (3) Sisekonkursi korraldamisel teavitab vallasekretär ametiasutuse töötajaid vabast või vabanevast ametikohast ametiasutusesisese infokanali kaudu. Teenistuskoha nõudmistele vastavaid teenistujaid võib täiendavalt konkursi toimumisest teavitada ja kutsuda neid konkursil kandideerima ka e-posti teel või suuliselt.

  (4) Väljakuulutatud konkursist võib loobuda või konkursi avalikustatud tingimusi muuta ainult põhjendatud juhul, teatades sellest kandidaatidele esimesel võimalusel kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (5) Konkursil osalevate kandidaatide taotluste esitamise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva kuulutuse avaldamise päevast arvates.

§ 6.   Konkursi läbiviijad

  (1) Konkursi ja valiku läbiviijad on vähemalt vallavanem, vaba teenistuskoha vahetu juht ja vallasekretär. Vajaduse korral kaasatakse teisi teenistujaid või ametiasutuseväliseid eksperte või moodustatakse valikukomisjon.

  (2) Valikukomisjon moodustatakse vallavanema käskkirjaga ja on vähemalt kolmeliikmeline: komisjoni esimees on vallavanem, vallasekretär ja muud määratud isikud. Komisjoni esimees otsustab teiste teenistujate või ekspertide kaasamise vajaduse.

§ 7.   Konkursi läbiviimine

  (1) Konkursist võtavad osa kandidaadid, kes vastavad kuulutuses esitatud nõuetele ja kelle eesti keeles esitatud dokumendid on laekunud valla kantseleisse kuulutuses märgitud tähtajaks.

  (2) Kandidaatide esitatud dokumendid kogub vallavalitsuse sekretär, kontrollides kandidaatide vastavust teenistuskohale ja kuulutuses esitatud nõuetele. Kandidaadid, kes ei vasta nõuetele, jäetakse edasisest valikust kõrvale ja neile saadab vallavalitsuse sekretär e-postiga vastavasisulise teate.

  (3) Esitatud dokumentide põhjal analüüsitakse kandidaatide vastavust värbamisel püstitatud kriteeriumitele.

  (4) Vestlusele kutsutakse kõik esitatud nõuetele vastavad kandidaadid. Vestluse käigus täpsustatakse kandidaadi dokumentides esitatud teavet, selgitatakse välja tema hoiakud ja motiveeritus ning antakse kandidaadile ülevaade konkreetsetest tööülesannetest, -korraldusest ja -tingimustest.

  (5) Taustauuring tehakse kandidaadi eelneval nõusolekul. Selleks vesteldakse soovitajatega, kelle kandidaat on kandideerimisdokumentides esitanud või kandidaadi eelneval nõusolekul teiste isikutega.

§ 8.   Valiku tegemine

  (1) Kandidaate hinnatakse lähtuvalt teenistuskoha ülesannetest, vajadusest saada kandidaadi kohta olulist teavet ning eesmärgist hinnata tööülesannete täitmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi.

  (2) Valiku tegemisel on peamised hindamismeetodid:
  1) elulookirjeldus ja esitatud dokumendid;
  2) vestlus;
  3) taustauuring.

  (3) Valiku tegemisel kandidaatide teenistuskohale sobivuse kohta osalevad kõik valiku läbiviijad. Konkursi võitnud isiku valikul võetakse arvesse kandidaadi haridust, teadmisi, oskusi, töökogemusi ja konkursi käigus kandidaadi kohta kogutud lisateavet.

  (4) Teenistuskohale asumise ettepanek tehakse kandidaadile, kelle haridus, töökogemus, teadmised ja oskused vastavad enim teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele.

§ 9.   Värbamise ja valiku dokumendid

  (1) Vallavalitsuse sekretär säilitab kandideerimisdokumendid vastavalt ametiasutuse asjaajamiskorrale.

  (2) Kandidaadil on õigus saada teavet värbamise ja valiku käigus tema kohta kogutud andmete ning teda puudutavate otsuste tegemise kohta.

§ 10.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) sellel osalemiseks ei esitatud ühtegi taotlust;
  2) ametisse nimetamise õigust omav isik loobus ametikohale asumise ettepaneku tegemisest põhjusel, et ühegi kandidaadi haridus, töökogemus, teadmised ja oskused ei vastanud teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldaks tal teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Konkursi luhtumine otsustatakse kümne kalendripäeva jooksul pärast konkursil osalemiseks määratud tähtaja möödumist.

§ 11.   Konkursi tulemustest teavitamine

  Konkursi lõpptulemusest teavitab vallavalitsuse sekretär kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis konkursi võitnud isikut ja valituks mitteosutunud kandidaate otsuse tegemise päevale järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

§ 12.   Teenistusse ja tööle võtmine

  Pärast valiku tegemist korraldab ametiasutus teenistuja ametisse nimetamise või töölepingu sõlmimise kooskõlas ametiasutuse palgajuhendiga.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kirtsi
vallavanem

Maire Link
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json