HaridusLasteasutus

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 29.10.2020, 15

Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.02.2015 nr 26
RT IV, 25.02.2015, 4
jõustumine 30.05.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.03.2016RT IV, 22.03.2016, 1825.03.2016
21.02.2017RT IV, 02.03.2017, 505.03.2017
16.05.2017RT IV, 27.05.2017, 1630.05.2017
20.10.2020RT IV, 29.10.2020, 201.01.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5, koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 alusel.
[RT IV, 22.03.2016, 18 - jõust. 25.03.2016]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala ja mõisted

  (1) Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja kord reguleerib Rae valla eelarves selleks ettenähtud vahendite arvelt koolieelses lasteasutuses mittekäiva lapse vanuses 1,5–3 aastat lapsehoiuteenuse osalise rahastamise tingimusi, taotlemist, aruandlust ja järelevalvet.
[RT IV, 29.10.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Lapsehoiuteenus on lapse seadusliku esindaja (edaspidi vanem) toimetulekut või töötamist toetav teenus, mille osutamise vältel tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

  (3) Lapsehoiuteenuse osutaja on füüsilisest isikust ettevõtja või juriidiline isik, kellel on Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud kehtiv tegevusluba.
[RT IV, 29.10.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

§ 2.   Lapsehoiuteenuse osutamine

  (1) Rae valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamine peab vastama õigusaktides sätestatud nõuetele. Lapsehoiuteenuse osutaja ja lapsehoidja peavad oma töös lähtuma lapse huvidest ning lapsehoiuteenuse osutaja, vanema ja vallavalitsuse vahel sõlmitud lepingust.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja, vanema ja vallavalitsuse vahel sõlmitakse kolmepoolne kirjalik leping, mis peab muuhulgas sisaldama lapse isikuandmeid, lapsehoiuteenuse kasutamise alguse kuupäeva, lapsehoiuteenuse eest vanema makstava tasu suurust, toitlustamise eest makstava toidupäevamaksumuse suurust, vallavalitsuse poolt makstava tasu suurust, lapsehoiuteenuse osutamise koha aadressi ning tingimusi lapsehoiuteenuse kestuse kohta päevas ja kuus.

  (3) Lapsehoiuteenust võib osutada täisajaliselt või osaajaliselt, kusjuures täisajalise lapsehoiuteenuse kestus on 5 päeva nädalas ning osaajalise lapsehoiuteenuse kestus on alla 5 päeva nädalas.

2. peatükk Lapsehoiuteenuse rahastamine 

§ 3.   Lapsehoiuteenuse osutamise alustamine ja lõpetamine

  (1) Rae valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse toetuse määramise aluseks on vanema taotlus vallavalitsusele, kus on märgitud andmed lapsehoiuteenuse osutaja, lapsehoiuteenuse osutamise alguskuupäeva ja tegevuskoha kohta ning lapse ja vanemate isikuandmed.

  (2) Vallavalitsus kontrollib kümne tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust käesoleva korra § 4 sätestatud tingimustele ning langetab otsuse; vajadusel nõuab täiendavaid dokumente ja selgitusi, sh lapsehoiuteenuse osutaja kehtivat tegevusluba. Lapsehoiuteenuse osutaja peab nõutavad andmed esitama vallavalitsuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.
[RT IV, 29.10.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Taotluse rahuldamise korral sõlmitakse vallavalitsuse, vanema ja lapsehoiuteenuse osutaja vahel 30 päeva jooksul kolmepoolne leping, milles sätestatakse järgmised tingimused:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse suurus ja ülekandmise tähtaeg;
  3) toetuse saaja kohustused toetuse kasutamisel;
  4) vallavalitsuse õigused toetuse sihipärasuse kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) aruannete esitamise tähtaeg ja kord.

  (4) Kui pooled lepingu sõlmimisel kokkuleppele ei jõua, siis vallavalitsus lõpetab menetluse.

  (5) Lapsehoiuteenuse osutaja teavitab lapsehoiuteenuse osutamise lõpetamisest vallavalitsust kirjalikult või elektrooniliselt kolm kuud enne lapsehoiuteenuse osutamise lõpetamist.

§ 4.   Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused

  (1) Rae valla eelarvest rahastatakse lapsehoiuteenust, kui:
  1) lapsehoiuteenust kasutava lapse elukoht koos vähemalt ühe vanema või eestkostjaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Rae vallas;
  2) lapsehoiuteenust kasutavale lapsele ei ole pakutud kohta taotleja registrijärgse elukoha teeninduspiirkonna munitsipaallasteasutuses või kohta pakutakse õppeaasta keskel ning vanem soovib kasutada lapsehoiuteenust õppeaasta lõpuni. Samuti juhul, kui taotleja on loobunud pakutud lasteaiakohast, mille teeninduspiirkonna järjekorras on veel lapsi;
[RT IV, 27.05.2017, 16 - jõust. 30.05.2017]
  3) lapsehoiuteenust kasutav laps on 1,5–3 aastane. Õppeaasta keskel 4-aastaseks saava lapse puhul kehtivad tingimused kuni õppeaasta lõpuni;
  4) lapsehoiuteenuse osutaja ja lapsehoidja vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
  5) lapsehoiuteenuse osutaja on vallavalitsusele esitanud kehtiva tegevusloa;
  6) lapsehoiuteenuse osutajal ei ole maksuvõlga;
  7) lapsehoiuteenuse osutajal ei ole võlgnevust Rae valla ees;
  8) lapsehoiuteenust kasutav laps ei kasuta riigi rahastatavat lapsehoiuteenust, teise õppeasutuse hoiuteenust või samaaegselt teise lapsehoiuteenuse osutaja teenust;
  9) lapsehoiuteenust kasutava lapse vanematel ei ole võlgnevusi Rae valla ees või need on ajatatud;
[RT IV, 29.10.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]
  10) lapsehoiuteenuse osutaja, lapsevanema ja vallavalitsuse vahel on sõlmitud kolmepoolne leping.

  (2)
[Kehtetu - RT IV, 29.10.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Ühe lapse eest makstakse sama ajaperioodi eest toetust ainult ühele lapsehoiuteenuse osutajale.

§ 5.   Lapsehoiuteenuse rahastamise korraldus

  (1) Lapsehoiutoetuse suuruse maksimaalse kuumäära kinnitab vallavalitsus.

  (2) Toetus makstakse lapsehoiuteenuse osutajale, kes sõlmib kolmepoolse lepingu tingimusega, et lapsevanemate või üksikvanema poolt kaetav kohamaksu suurus on sama (Rae Vallavolikogu 17. septembri 2019 määruses nr 42) „Rae valla koolieelses lasteasutuses lapsevanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja maksmise kord“ § 2 sätestatud määraga ja rakendatakse § 3 toodud kohatasu soodustusi.
[RT IV, 29.10.2020, 2 - jõust. 01.01.2021]

  (3) Kui lapsehoiuteenuse osutaja on õigeaegselt teavitanud vallavalitsust Rae valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamise alustamisest ning täidetud on käesoleva määruse paragrahvis 4 sätestatud tingimused, eraldatakse talle lapsehoiuteenust kasutava lapse eest lapsehoiuteenuse toetus (edaspidi lapsehoiutoetus) kalendrikuu kohta.

  (4) Täisajalise lapsehoiuteenuse eest eraldatakse lapsehoiutoetus kuumäära alusel. Osaajalise lapsehoiuteenuse korral makstakse toetust proportsionaalselt vastavalt lepingus määratud ajale.

  (5) Kui lapsehoiuteenuse osutamine algab või lõpeb kalendrikuu kestel, siis eraldatakse lapsehoiutoetus proportsionaalselt lähtudes lapsehoiuteenuse tegelikust kasutusajast.

  (6) Lapsehoiutoetus makstakse välja lapsehoiuteenuse osutaja pangakontole ülekandega esitatud arve alusel.

  (7) Lapsehoiuteenuse osutaja võib lapsehoiutoetust kasutada sihtotstarbeliselt tegevuskulude, v.a toidukulude, katteks.

§ 6.   Lapsehoiuteenuse osutaja teavitamiskohustus

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud vallavalitsust teavitama kohe kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise lõpetamise, sealhulgas lastest, kellele on Rae valla eelarvest rahastatava lapsehoiuteenuse osutamine lõppenud, ja esitama vanema vastava tahteavalduse, kui lapsehoiuteenuse osutamine ei ole lõppenud lapsehoiuteenuse osutaja algatusel.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud viivitamatult teavitama vallavalitsust järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 7.   Lapsehoiutoetuse tagasinõudmine ja väljamaksmise peatamine

  (1) Vallavalitsus peatab lapsehoiutoetuse väljamaksmise, kui Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, lapsehoiuteenuse osutaja ei luba vallavalitsuse esindajat lapsehoiuteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse kontrolli tegemiseks või ei esita nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

  (2) Kui pärast lapsehoiutoetuse väljamaksmist selgub, et Rae valla eelarvest lapsehoiuteenuse rahastamise aluseks olevad tingimused ei ole täidetud, on vallavalitsusel õigus tasaarvestada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

3. peatükk Järelevalve 

§ 8.   Aruandlus ja järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Lapsehoiuteenuse osutaja, kellega on sõlmitud toetuse kasutamise leping, on kohustatud esitama vallavalitsusele koos arvega toetuse kasutamise kohta aruande, kus tuuakse välja sellel kuul lapsehoiuteenust kasutanud Rae valla elanikest laste arv, laste nimed ning lastehoius viibitud päevade arv ja kohamaksumus.

  (2) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud teavitama vallavalitsust kirjalikult lapseteenust kasutavate Rae valla elanikest laste andmete muutumisest hiljemalt viie tööpäeva jooksul andmete muutumisest.

  (3) Vallavalitsusel on igal ajal õigus nõuda seletusi lepingu täitmise kohta.

  (4) Lapsehoiuteenuse osutaja on kohustatud viivitamatult informeerima vallavalitsust riiklikku järelevalvet teostavate ametiisikute poolt tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest. Ettekirjutuste põhjendamatul täitmata jätmisel või eiramisel kaotab nimetatud lapsehoiuteenuse osutaja õiguse toetusele alates ettekirjutuse tähtajale järgnevast kalendrikuust.

  (5) Vallavalitsusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) toetuse taotlemisel on kasutatud valeandmeid;
  2) lapsehoiuteenuse osutaja lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
  3) muudel lapsehoiuteenuse osutajaga sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel;
  4) lapsehoiuteenuse osutajal on võlgnevus Rae valla ees.

  (6) Kui vanemaga lõpetatakse lapsehoiuteenuse osutamise leping, teavitab lapsehoiuteenuse osutaja sellest vallavalitsust.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Vallavalitsusel on õigus kinnitada toetuse kolmepoolse lepingu vorm ning taotlus- ja aruandlusvormid ning toetuse väljamaksmise lepingu vorm.

  (2) Määrust kohaldatakse tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2015.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json