HaridusKool

Teksti suurus:

Rae valla haridusalase tunnustamise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2016, 51

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Rae valla haridusalase tunnustamise kord

Vastu võetud 15.05.2012 nr 83
RT IV, 08.05.2014, 80
jõustumine 19.05.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.03.2016RT IV, 22.03.2016, 1725.03.2016

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 alusel

§ 1.  Määruse eesmärk

 (1) Määruse eesmärgiks on tunnustada Rae valla parimaid õpetajaid ja õpilasi.

 (2) Määrusega reguleeritakse haridusalast tunnustamist Rae valla haridusasutustes järgmistes valdkondades:
 1) gümnaasiumi lõpetamine medaliga;
 2) gümnaasiumi lõpetamine kolme riigieksami (sh eesti keele) parima punktisummaga;
 3) põhikooli lõpetamine kiitusega;
 4) huvialakooli põhiõppe lõpetamine kiitusega;
 5) maakondlikel, piirkondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinemine;
 6) aasta õpetaja valimine

 (3) Haridusalane tunnustus on Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) rahaline kingitus:
 1) õpilasele;
 2) õpilase juhendajale;
 3) aasta õpetajale.

§ 2.  Õpilaste ja juhendajate haridusalane tunnustamine

 (1) Vallavalitsus tunnustab Rae valla koolide lõpetanuid rahaliste kingitustega järgmiselt:
 1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule 600 eurot;
 2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule 300 eurot;
 3) gümnaasiumi lõpetamisel kolme riigieksami (sh eesti keel) suurima punktisumma kogunud lõpetanule rahaline kingitus, mis saadakse arvestusega, et üks punkt on rahalises vääringus 0,65 eurot;
 4) põhikooli kiitusega lõpetanule 100 eurot;
 5) huvialakooli põhiõppe kiitusega lõpetanule 50 eurot.

 (2) Eduka esinemise eest maakondlikel või piirkondlikel olümpiaadidel ja konkurssidel tunnustab vallavalitsus Rae valla üldhariduskoolide õpilasi alates 7. klassist k.a ja nende juhendajaid ning huvialakooli õpilasi ja nende juhendajaid rahalise kingitusega järgmiselt:
 1) I koht - õpilane 40 eurot, võistkond 80 eurot, juhendaja 40 eurot;
 2) II koht - õpilane 30 eurot, võistkond 60 eurot, juhendaja 30 eurot;
 3) III koht - õpilane 20 eurot, võistkond 40 eurot, juhendaja 20 eurot.

 (3) Eduka esinemise eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel tunnustab vallavalitsus Rae valla üldhariduskoolide õpilasi alates 7. klassist k.a ning huvialakooli õpilasi ja nende juhendajaid rahalise kingitusega § 2 lõikes 2 toodud kahekordses määras.

 (4) Haridusalase tunnustuse määramiseks § 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel esitavad koolide direktorid vallavalitsusele esildise kord õppeveerandis, kuid mitte hiljem kui järgmisel õppeveerandil.

§ 3.  Haridustöötajate tunnustamine

 (1) Rae valla haridustöötajaid tunnustatakse valla üldhariduskoolide, huvialakooli ja koolieelsete lasteasutuste haridustöötajate seas, kelle tulemuslik tegevus, koostöö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevusel on märkimisväärne mõju õpilaste arengule, kogukonnale ja ühiskonnale. Kategooriates „aasta haridustegu“ ja „aasta hariduse sõber“ saab tunnustada lisaks haridustöötajatele ka teiste valdkondade esindajaid.

 (2) Haridustöötajaid tunnustatakse igal aastal järgmistes kategooriates:
 1) aasta lasteaiaõpetaja;
 2) aasta huviharidusõpetaja;
 3) aasta klassiõpetaja;
 4) aasta põhikooliõpetaja;
 5) aasta gümnaasiumiõpetaja;
 6) aasta klassijuhataja;
 7) aasta noorõpetaja;
 8) aasta haridustegu;
 9) aasta hariduse sõber.

 (3) Aasta lasteaiaõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks laste väärtushinnangute kujundamisel ning koostöös laste perekondadega toetanud laste kasvamist ning nende iseseisvuse ja loovuse arenemist iga lapse individuaalsust arvestades;
 2) rakendanud innovaatilisi meetodeid ja teinud koostööd erinevate osapooltega tegevuste lõimimisel;
 3) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 4) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

 (4) Aasta huvihariduseõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, ringijuhile või treenerile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks laste väärtushinnangute kujundamisel ning koostöös laste perekondadega toetanud ja soodustanud laste kasvamist ning nende iseseisvuse ja loovuse arenemist iga lapse individuaalsust arvestades;
 2) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 3) saavutanud silmapaistvaid tulemusi õpilaste juhendamisel või nende innustamisel osalemaks olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel vms ja saavutamaks võimetekohaseid tulemusi;
 4) rakendanud huvihariduses innovaatilisi ideid ning teinud koostööd erinevate osapooltega tegevuste lõimimisel;
 5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

 (5) Aasta klassiõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning koostöös laste perekondadega toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse ja ettevõtlikkuse arenemist nende individuaalsust arvestades;
 2) soodustanud oma tegevusega ühtsustunde loomist klassis, kus iga õpilast väärtustatakse, õpilased on koostöövalmid ning oskavad teha meeskonnatööd;
 3) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
 4) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

 (6) Aasta põhikooliõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikutunde arenemist nende individuaalsust arvestades;
 2) saavutanud silmapaistvaid tulemusi õpilaste juhendamisel või nende innustamisel osalema ja saavutama võimetekohaseid tulemusi aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel vms;
 3) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
 4) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

 (7) Aasta gümnaasiumiõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikutunde arenemist nende individuaalsust arvestades;
 2) saavutanud silmapaistvaid tulemusi õpilaste juhendamisel või nende innustamisel osalema ja saavutama võimetekohaseid tulemusi aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel vms;
 3) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
 4) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

 (8) Aasta klassijuhataja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning koostöös õpilaste perekondadega toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse ja ettevõtlikkuse arenemist nende individuaalsust arvestades;
 2) soodustanud oma tegevusega ühtsustunde loomist klassis, kus iga õpilast väärtustatakse, õpilased on koostöövalmid ning oskavad teha meeskonnatööd;
 3) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
 4) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

 (9) Aasta noorõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse ja ettevõtlikkuse arenemist nende individuaalsust arvestades;
 2) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
 3) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 4) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil;
 5) kuni 3-aastase õpetaja töökogemusega Rae valla haridusasutuses.

 (10) Aasta haridustegu tunnustus omistatakse üksikisikule, grupile või organisatsioonile, kes on:
 1) paistnud silma innovaatilise ettevõtmisega, mis on teistele haridusasutustele eeskujuks ja aitab kaasa hariduse edendamisele Rae vallas;
 2) toetanud soodsa ja innovaatilise õpikeskkonna loomist innovaatiliste ideede või projektidega;
 3) panustanud sihikindlalt ja tulemuslikult õppiva organisatsiooni kujundamisse;
 4) toetanud ja arendanud koostöövõrgustikku nii oma asutuses kui väljaspool;
 5) teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas.

 (11) Aasta hariduse sõbra tunnustus omistatakse üksikisikule või organisatsioonile, kes on:
 1) panustanud märkimisväärselt õppeasutuse mitmekülgse õpikeskkonna loomisel;
 2) pakkunud oma tegevusega tuge ning olnud usaldusväärseks ja professionaalseks partneriks kooli meeskonnale;
 3) saavutanud silmapaistvaid tulemusi mõne lapse arengu toetamisel;
 4) toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö, praktika korraldamisel ja läbiviimisel;
 5) osalenud õppeasutuse õppe arendamise ja kaasajastamisel.

 (12) Esildise haridustöötajate tunnustamiseks esitavad koolide ja lasteaedade direktorid vallavalitsusele koos haridusasutuse hoolekogu soovituskirjaga hiljemalt 10. septembriks. Iga asutus võib esitada iga kategooria kohta ühe kandidaadi.

 (13) Rae valla haridustöötajate tunnustamise valimise komisjoni kinnitab vallavalitsus, kes võib kaasata otsuste tegemisse eksperte. Komisjon esitab oma ettepaneku haridustöötajate tunnustamiseks vallavalitsusele hiljemalt 25. septembriks.

 (14) Iga kategooria võitjat tunnustatakse vallavalitsuse tänukirjaga ja rahalise kingitusega 500 euro suuruses summas. Iga kategooria kahte järgmist nominenti tunnustatakse vallavalitsuse tänukirjaga.

[RT IV, 22.03.2016, 17 - jõust. 25.03.2016]

§ 4.  Tunnustuse üleandmine

 (1) Haridusalase tunnustuse annab koolide lõpetajatele üle Rae Vallavolikogu või vallavalitsuse esindaja kooli pidulikul lõpuaktusel.

 (2) Olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt osalenud õpilasi ja nende juhendajaid tunnustatakse pidulikel aktustel.

 (3) Koolide ja lasteaedade aasta õpetajat ja Rae valla aasta õpetajat tunnustatakse Rae vallas õpetajate päevale pühendatud pidulikul aktusel.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 19.05.2012.