HaridusKool

Teksti suurus:

Rae valla haridusalase tunnustamise kord

Väljaandja:Rae Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 28.11.2018, 49

Rae valla haridusalase tunnustamise kord

Vastu võetud 15.05.2012 nr 25
RT IV, 08.05.2014, 80
jõustumine 19.05.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.03.2016RT IV, 22.03.2016, 1725.03.2016
20.11.2018RT IV, 28.11.2018, 2401.01.2019

Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse“ § 6 lõike 2 ja § 22 lõike 1 punkt 5 alusel

§ 1.  Määruse eesmärk

 (1) Määruse eesmärk on väärtustada õppimist ja enesearendust ning tunnustada Rae valla parimaid õpetajaid ja õpilasi.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

 (2) Määrusega reguleeritakse haridusalast tunnustamist Rae valla haridusasutustes järgmistes valdkondades:
 1) gümnaasiumi lõpetamine medaliga;
 2) gümnaasiumi lõpetamine kolme riigieksami (sh eesti keele) parima punktisummaga;
 3) põhikooli lõpetamine kiitusega;
 4) huvialakooli põhiõppe lõpetamine kiitusega;
 5) maakondlikel, piirkondlikel, vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt esinemine;
 6) haridustöötajate tunnustamine.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

 (3) Haridusalane tunnustus on Rae Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) rahaline kingitus või preemia:
 1) õpilasele;
 2) õpilase juhendajale;
 3) haridustöötajale.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

§ 2.  Õpilaste ja juhendajate haridusalane tunnustamine

 (1) Vallavalitsus tunnustab Rae valla koolide lõpetanuid rahaliste kingitustega järgmiselt:
 1) gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanule 600 eurot;
 2) gümnaasiumi hõbemedaliga lõpetanule 300 eurot;
 3) gümnaasiumi lõpetamisel kolme riigieksami (sh eesti keel) suurima punktisumma kogunud lõpetanule rahaline kingitus, mis saadakse arvestusega, et üks punkt on rahalises vääringus 0,65 eurot;
 4) põhikooli kiitusega lõpetanule 100 eurot;
 5) huvialakooli põhiõppe kiitusega lõpetanule 100 eurot.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

 (2) Eduka esinemise eest maakondlikel või piirkondlikel olümpiaadidel ja konkurssidel tunnustab vallavalitsus Rae valla üldhariduskoolide ning huvialakooli õpilasi alates 7. klassist k.a rahalise kingitusega ja nende juhendajaid rahalise preemiaga järgmiselt:
 1) I koht - õpilane 70 eurot, võistkond 140 eurot, juhendaja 90 eurot;
 2) II koht - õpilane 50 eurot, võistkond 100 eurot, juhendaja 65 eurot;
 3) III koht - õpilane 35 eurot, võistkond 70 eurot, juhendaja 45 eurot.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

 (3) Eduka esinemise eest vabariiklikel ja rahvusvahelistel olümpiaadidel ja konkurssidel tunnustab vallavalitsus Rae valla üldhariduskoolide õpilasi alates 7. klassist k.a rahalise kingitusega ja nende juhendajaid rahalise preemiaga järgmiselt:
 1) I koht - õpilane 140 eurot, võistkond 280 eurot, juhendaja 180 eurot;
 2) II koht - õpilane 100 eurot, võistkond 200 eurot, juhendaja 130 eurot;
 3) III koht - õpilane 70 eurot, võistkond 140 eurot, juhendaja 90 eurot;
 4) IV koht - õpilane 60 eurot, võistkond 120 eurot, juhendaja 75 eurot;
 5) V koht - õpilane 50 eurot, võistkond 100 eurot, juhendaja 65 eurot;
 6) VI koht - õpilane 40 eurot, võistkond 80 eurot, juhendaja 50 eurot.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

 (4) Haridusalase tunnustuse määramiseks § 2 lõigetes 2 ja 3 nimetatud juhtudel esitavad koolide direktorid vallavalitsusele esildise kord õppeveerandis, kuid mitte hiljem kui järgmisel õppeveerandil.

§ 3.  Haridustöötajate tunnustamine

 (1) Rae valla haridustöötajaid tunnustatakse valla üldhariduskoolide, huvialakooli ja koolieelsete lasteasutuste haridustöötajate seas, kelle tulemuslik tegevus, koostöö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning kelle tegevusel on märkimisväärne mõju õpilaste arengule, kogukonnale ja ühiskonnale. Kategoorias „aasta haridustegu“ saab tunnustada lisaks haridustöötajatele ka teiste valdkondade esindajaid.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

 (2) Haridustöötajaid tunnustatakse igal aastal järgmistes kategooriates:
 1) aasta lasteaiaõpetaja;
 2) aasta huviharidusõpetaja;
 3) aasta klassiõpetaja;
 4) aasta põhikooliõpetaja;
 5) aasta gümnaasiumiõpetaja;
 6) aasta klassijuhataja;
 7) aasta noorõpetaja;
 8) aasta haridustegu;
 9) aasta õppeasutuse juht.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

 (3) Aasta lasteaiaõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks laste väärtushinnangute kujundamisel ning koostöös laste perekondadega toetanud laste kasvamist ning nende iseseisvuse ja loovuse arenemist iga lapse individuaalsust arvestades;
 2) rakendanud innovaatilisi meetodeid ja teinud koostööd erinevate osapooltega tegevuste lõimimisel;
 3) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 4) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

 (4) Aasta huvihariduseõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, ringijuhile või treenerile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks laste väärtushinnangute kujundamisel ning koostöös laste perekondadega toetanud ja soodustanud laste kasvamist ning nende iseseisvuse ja loovuse arenemist iga lapse individuaalsust arvestades;
 2) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 3) saavutanud silmapaistvaid tulemusi õpilaste juhendamisel või nende innustamisel osalemaks olümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel vms ja saavutamaks võimetekohaseid tulemusi;
 4) rakendanud huvihariduses innovaatilisi ideid ning teinud koostööd erinevate osapooltega tegevuste lõimimisel;
 5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

 (5) Aasta klassiõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning koostöös laste perekondadega toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse ja ettevõtlikkuse arenemist nende individuaalsust arvestades;
 2) soodustanud oma tegevusega ühtsustunde loomist klassis, kus iga õpilast väärtustatakse, õpilased on koostöövalmid ning oskavad teha meeskonnatööd;
 3) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
 4) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

 (6) Aasta põhikooliõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikutunde arenemist nende individuaalsust arvestades;
 2) saavutanud silmapaistvaid tulemusi õpilaste juhendamisel või nende innustamisel osalema ja saavutama võimetekohaseid tulemusi aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel vms;
 3) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
 4) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

 (7) Aasta gümnaasiumiõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse, ettevõtlikkuse ja kodanikutunde arenemist nende individuaalsust arvestades;
 2) saavutanud silmapaistvaid tulemusi õpilaste juhendamisel või nende innustamisel osalema ja saavutama võimetekohaseid tulemusi aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel vms;
 3) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
 4) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

 (8) Aasta klassijuhataja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning koostöös õpilaste perekondadega toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse ja ettevõtlikkuse arenemist nende individuaalsust arvestades;
 2) soodustanud oma tegevusega ühtsustunde loomist klassis, kus iga õpilast väärtustatakse, õpilased on koostöövalmid ning oskavad teha meeskonnatööd;
 3) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
 4) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 5) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil.

 (9) Aasta noorõpetaja tunnustus omistatakse pedagoogile, kes on:
 1) olnud oma tegevusega eeskujuks õpilaste väärtushinnangute kujundamisel ning toetanud õpilaste iseseisvuse, loovuse ja ettevõtlikkuse arenemist nende individuaalsust arvestades;
 2) rakendanud õpetamisel ja õppimise suunamisel innovaatilisi ideid ning teinud koostööd teiste õpetajatega ainete lõimimisel;
 3) tegelenud pidevalt enesetäiendusega, osalenud arendustegevuses ja projektides ning tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool;
 4) saavutanud väljapaistvaid töötulemusi hariduselu edendamisel haridusasutuse, piirkondlikul või vabariiklikul tasandil;
 5) kuni 3-aastase õpetaja töökogemusega Rae valla haridusasutuses.

 (10) Aasta haridustegu tunnustus omistatakse üksikisikule, grupile või organisatsioonile, kes on:
 1) paistnud silma innovaatilise ettevõtmisega, mis on teistele haridusasutustele eeskujuks ja aitab kaasa hariduse edendamisele Rae vallas;
 2) toetanud soodsa ja innovaatilise õpikeskkonna loomist innovaatiliste ideede või projektidega;
 3) panustanud sihikindlalt ja tulemuslikult õppiva organisatsiooni kujundamisse;
 4) toetanud ja arendanud koostöövõrgustikku nii oma asutuses kui väljaspool;
 5) teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks ühiskonnas.

 (11) Aasta õppeasutuse juhi tunnustus omistatakse õppeasutuse juhtkonna liikmele, kes on:
 1) panustanud sihikindlalt ja tulemuslikult õppiva organisatsiooni kujundamisse ja mitmekülgse õpikeskkonna loomisse;
 2) loonud asutuses avatud ja toetava organisatsioonikultuuri, kus personal töötab ühtse meeskonnana ning teeb koostööd laste arengu toetamiseks;
 3) märkimisväärselt panustanud õppeasutuse ja kogukonna hariduse edendamisse, olles algatanud ja läbi viinud innovaatilisi ettevõtmisi, mis on aidanud kaasa hariduse edendamisele vallas, olles usaldusväärseks ja professionaalseks partneriks nii kooli meeskonnale kui kogukonnale;
 4) toetanud ja arendanud koostöövõrgustikku nii oma asutuses kui väljaspool ning kasutanud nii kohaliku, riikliku kui ka rahvusvahelise koostöö võimalusi õpikeskkonna parendamisel;
 5) teinud tulemuslikku tööd hariduse väärtustamiseks kogukonnas ja ühiskonnas.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

 (12) Esildise haridustöötajate tunnustamiseks esitavad koolide ja lasteaedade direktorid vallavalitsusele koos haridusasutuse hoolekogu kooskõlastusega hiljemalt 15. septembriks. Iga asutus võib esitada iga kategooria kohta ühe kandidaadi.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

 (13) Rae valla haridustöötajate tunnustamise valimise komisjoni kinnitab vallavalitsus, kes võib kaasata otsuste tegemisse eksperte. Komisjon esitab oma ettepaneku haridustöötajate tunnustamiseks vallavalitsusele hiljemalt 25. septembriks.

 (14) Iga kategooria võitjat tunnustatakse vallavalitsuse tänukirjaga ja rahalise preemiaga 650 euro suuruses summas. Kõiki esitatud nominente tunnustatakse vallavalitsuse tänukirjaga.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

§ 4.   Tunnustuse üleandmine

 (1) Haridusalase tunnustuse annab koolide lõpetajatele üle Rae Vallavolikogu või vallavalitsuse esindaja kooli pidulikul lõpuaktusel.

 (2) Olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt osalenud õpilasi ja nende juhendajaid tunnustatakse pidulikel aktustel.

 (3) Koolide ja lasteaedade aasta õpetajat ja Rae valla aasta õpetajat tunnustatakse Rae vallas õpetajate päevale pühendatud pidulikul aktusel.

§ 5.  Rakendussätted

  Vallavalitsusel kinnitada hiljemalt 01.02.2019 taotluste vormid.
[RT IV, 28.11.2018, 24 - jõust. 01.01.2019]

/otsingu_soovitused.json