Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Martna valla 2016. aasta eelarve

Martna valla 2016. aasta eelarve - sisukord
  Väljaandja:Martna Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2016, 55

  Martna valla 2016. aasta eelarve

  Vastu võetud 18.03.2016 nr 19

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 23 lõigete 2 ja 4 ning Martna valla põhimääruse punkti 23.1.1 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Martna valla 2016. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

  § 2.  Eelarveaasta jooksul täiendavalt laekunud sihtotstarbelised vahendid võtta vallavalitsusel eelarve tuludesse ja kuludesse vastavalt sihtotstarbele, teavitades sellest vallavolikogu.

  § 3.  Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt, alates 1. jaanuarist 2016. a.

  § 4.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.

  Ene Pallas
  Vallavolikogu esimees

  Lisa 1 Martna valla 2016. aasta eelarve

  Lisa 2 Martna valla 2016. aasta eelarve seletuskiri