Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Laimjala valla 2016. aasta eelarve kinnitamine

Väljaandja:Laimjala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2016, 57

Laimjala valla 2016. aasta eelarve kinnitamine

Vastu võetud 10.03.2016 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5, § 23 lõike 2 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 1 ja 8 alusel.

§ 1.  Laimjala valla 2016. aasta eelarve

  Kinnitada Laimjala valla 2016. aasta eelarve põhitegevuse tulud 784 100 eurot, põhitegevuse kulud – 783 800 eurot, investeerimistegevus -290 000 eurot, finantseerimistegevus 255 700 ja likviitsete varade muutus (vähenemine) 34 000 eurot vastavalt lisadele 1 ja 2.

§ 2.  Rakendussätted

  Määrust rakendatakse eelarveaasta algusest 1. jaanuarist 2016. a.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aarne Lember
volikogu esimees

Lisa 1  Koondeelarve

Lisa 2  Eelarve tulud ja kulud

Lisa 3  Seletuskiri