Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Noorsootöö ja lastekaitse

Teksti suurus:

Tartu Noorsootöö Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2020
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2018, 15

Tartu Noorsootöö Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 15.03.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse Tartu linna põhimääruse § 47 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Tartu Noorsootöö Keskus (edaspidi keskus) on Tartu Linnavalitsuse hallatav noorsootööasutus, mis tegutseb kultuuriosakonna haldusalas.

  (2) Keskus on Anne Noortekeskuse ja Lille Maja õigusjärglane.

§ 2.   Keskuse tegevusvaldkond

  Keskuse tegevusvaldkond on noorsootöö.

§ 3.   Keskuse ülesanne

  (1) Keskuse ülesanne on innustava ja uuendusliku noorsootöö keskkonna loomine Tartu linna noortele, et neist kujuneksid tegusad, loovad ja õnnelikud inimesed.

  (2) Keskuse tegevused ülesande täitmiseks on järgmised:
  1) avatud noorsootöö korraldamine keskuse tegevuskohtades, sealhulgas igapäevase arendava tegevuse ja noortesündmuste korraldamine avatud noorsootöö ruumides, avatud huvitegevuse korraldamine, noorte osaluse toetamine keskuse tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel, noorte omaalgatusprojektide soodustamine ja projektinõustamine, noorte esmane nõustamine, noorteinfo edastamine, koolivaheaegade tegevusprogrammide korraldamine, aktuaalsetel teemadel noortekoolituste korraldamine, linnaruumis noortesündmuste korraldamine;
  2) arendusprojektide ja ühistegevuste korraldamine nii noortele kui noorsootöötajatele Tartu linna noorsootöö fookusvaldkondades;
  3) mittetulundusühingute ja teiste noorsootööpartnerite võrgustikutöö arendamine.

§ 4.   Keskuse direktor

  (1) Keskust juhib direktor.

  (2) Direktor:
  1) juhib keskust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning keskuse tulemusliku tegutsemise ja arengu;
  2) vastutab keskuse üldseisundi, keskuse raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, keskusele kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  3) esindab keskust ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades keskuse ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
  4) teeb ettepaneku keskuse töötajate koosseisu kinnitamiseks või kinnitab keskuse töötajate koosseisu, kui linnavalitsus on talle vastava volituse andnud;
  5) kinnitab keskuse töökorralduse reeglid;
  6) tagab keskuses tööohutuse ning töötervishoiu alaste nõuete täitmise;
  7) kinnitab keskuse töötajate ametijuhendid ning täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid;
  8) korraldab keskuse eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise linnavalitsusele;
  9) korraldab keskuse arengukava koostamise ning tagab arengukava projekti esitamise linnavalitsusele;
  10) koostab iga kalendriaasta lõpus järgmise kalendriaasta tegevusplaani;
  11) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) täidab muid linnavalitsuse antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. mail 2018. a.

Aadu Must
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json