HaridusHuviharidus

HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Põhja-Pärnumaa valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 04.04.2020, 3

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Põhja-Pärnumaa valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord

Vastu võetud 20.03.2018 nr 7
RT IV, 22.03.2018, 21
jõustumine 05.04.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2020RT IV, 04.04.2020, 107.04.2020

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 punkti 2, § 22 lõike 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lõike 2 ning koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lõike 3, Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 19.02.2020 määruse nr 7 „Põhja-Pärnumaa valla põhimäärus“ § 48 lõike 10 ja Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu 21. veebruari 2018 määruse nr 6 „Pädevuse delegeerimine“ § 2 lõike 1 punkti 2 alusel.
[RT IV, 04.04.2020, 1 - jõust. 07.04.2020]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põhja-Pärnumaa (edaspidi vallavalitsus) hallatavate üldhariduskoolide, koolieelsete lasteasutuste ja huvikoolide arengukavade koostamise ja kinnitamise kord.

§ 2.   Arengukava koostamine

  (1) Arengukava koostatakse haridusasutuse järjepideva arengu tagamiseks.

  (2) Arengukava koostatakse seaduse või käesoleva määruse alusel.

  (3) Üldhariduskoolis ja koolieelses lasteasutuses arvestatakse arengukava koostamisel sisehindamise aruandes märgitud asutuse tegevuse tugevuste ja parendusvaldkondadega.

  (4) Arengukava koostatakse lähtuvalt senise tegevuse analüüsist ja hetkeolukorra kaardistamisest ning lähtuvalt valla arengukavast.

  (5) Arengukava tegevuskava koostatakse vähemalt kolmeks aastaks.

  (6) Arengukava projekti koostab haridusasutuse direktor (edaspidi direktor) kooskõlastades selle hoolekogu ja pedagoogilise ja/või õppenõukoguga, õpilasesinduse olemasolul ka õpilasesindusega.

  (7) Direktor tagab arengukava projekti keelelise ja vormilise korrektsuse.

§ 3.   Arengukava kinnitamine

  (1) Kooskõlastatud arengukava projekti, milles on täpsustatud üldandmed ja tegevuskava järgnevaks kolmeks eelarveaastaks, esitab direktor Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) haridus- ja kultuuriosakonnale tutvumiseks hinnangu andmiseks iga aasta 15. novembriks.

  (2) Arengukava projektiga koos esitatakse aruanne asutuse arengukavas ettenähtud ülesannete täitmise ja eesmärkide saavutamise/mittesaavutamise kohta eelneval perioodil ja seletuskirja järgneva perioodi eesmärkides, samuti väljavõtted projekti kooskõlastanud organite koosoleku protokollidest.

  (3) Ametiasutuse haridus- ja kultuuriosakonnal on kohustus kahe nädala jooksul peale arengukava projekti saamist esitada oma märkused ja tähelepanekud direktorile.

  (4) Haridusasutuse arengukava kinnitab haridus- ja kultuuriosakonna juhataja kooskõlastatult vallavalitsusega.

  (5) Arengukava avalikustatakse peale kinnitamist Põhja-Pärnumaa valla veebilehel www.pparnumaa.ee ja vastava haridusasutuse veebilehel.

§ 4.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

/otsingu_soovitused.json