ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaleluruumi kasutamise kord

Väljaandja:Lüganuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.10.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 11.10.2023, 10

Sotsiaaleluruumi kasutamise kord

Vastu võetud 19.03.2019 nr 3
RT IV, 22.03.2019, 7
jõustumine 25.03.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.10.2023RT IV, 11.10.2023, 814.10.2023

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2 ja Lüganuse Vallavolikogu 07.02.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekande abi andmise kord“ § 44 lõike 13 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse Lüganuse vallale kuuluvate sotsiaaleluruumide kasutamise kord.

  (2) Sotsiaaleluruum (edaspidi eluruum) on Lüganuse Vallavolikogu poolt sotsiaaleluruumiks tunnistatud Lüganuse valla omandis olev eluruum (korter, tuba või osa toast vms), mis antakse üürile eluasemeteenust vajavale isikule ja tema perekonnale (edaspidi üürnik), kes ise ei ole suuteline ega võimeline endale või oma perekonnale eluaset tagama.

§ 2.   Eluruumi kasutamise kord

  (1) Eluruumi kasutamise õigus on Lüganuse valla ja üürniku vahel sõlmitud üürilepingus (edaspidi leping) nimetatud isikutel ning üürniku alaealistel lastel.

  (2) Eluruumi üürnik on kohustatud:
  1) kasutama eluruumi ja selle sisustust heaperemehelikult, lähtudes selle otstarbest ning hoidma seda nii, et selle väärtus ei väheneks, välja arvatud harilik kulumine;
  2) arvestama teiste majaelanike ja naabrite huvidega;
  3) järgima eluruumis, üldkasutatavates ruumides ja kinnistul sanitaar- ja tuleohutusnõudeid, heakorraeeskirja ning kinni pidama teistest Lüganuse valla õigusaktidest;
  4) hüvitama täielikult eluruumi hävimisest ja kahjustumisest tuleneva sellise kahju, mis tekib ajal, kui eluruum oli üürniku valduses ja kui on tõendatav, et hävimine või kahjustumine toimus asjaoludel, mis tulenesid otseselt üürniku või temaga koos elavate isikute pahatahtlikust tegevusest või hooletusest;
  5) rakendama eluruumi avariide ja rikete avastamisel viivitamatult abinõusid avariide ja rikete kõrvaldamiseks ning teatama nende tekkest vastavatele ametiasutustele ja vallavalitsuse esindajale;
  6) lubama vallavalitsuse esindajal eluruumi üle vaadata;
  7) andma lepingu lõppemisel eluruumi üle vallavalitsuse esindajale mitte halvemas seisukorras kui see oli lepingu sõlmimisel (välja arvatud harilik kulumine);
  8) vajadusel sõlmima eraldi lepingud kõrvalkulude tasumiseks teenuse osutajatega;
  9) vabastama eluruumi pärast lepingu tähtaja lõppemist või taotlema vähemalt 30 päeva enne lepingu lõppemist selle pikendamist.

  (3) Eluruumi üürnikul on keelatud:
  1) anda eluruum allkasutusse kolmandatele isikutele;
  2) teha eluruumi või selle seadmete ümberehitust või -paigutust ilma vallavalitsuse kirjaliku nõusolekuta;
  3) ilma eelneva kokkuleppeta pidada eluruumis lemmikloomi.

  (4) Eluruumi kasutaja, kes pahatahtlikult viivitab eluruumi eest tasumisega või rikub süstemaatiliselt ühiselu reegleid ja ei suuda pidada üldkasutatavates ruumides elementaarset korda, paigutatakse ümber vähem heakorrastatud eluruumi.

  (5) Eluruumi remondi kohustuste jaotus vallavalitsuse ja üürniku vahel määratakse kindlaks üürilepinguga. Üürnikul on õigus parendada eluruumi välisilmet, ümberehituseks peab luba taotlema vallavalitsusest.

§ 3.   Tasu eluruumi kasutamise eest

  (1) [Kehtetu - RT IV, 11.10.2023, 8 - jõust. 14.10.2023]

  (2) Üürnik tasub kõik eluruumi kasutamisega seotud haldus- ja kommunaalkulud proportsionaalselt üürniku poolt kasutatavate eluruumide suurusele vastavalt esitatud arvetele.

§ 4.   Järelevalve

  Järelevalvet eluruumi sihipärase kasutamise ja lepingu täitmise üle teostab vallavalitsuse sotsiaalosakonna teenistuja.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json