HaridusKool

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi põhimäärus

Väljaandja:Vinni Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2023, 13

Vinni-Pajusti Gümnaasiumi põhimäärus

Vastu võetud 16.03.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Kooli nimetus on Vinni-Pajusti Gümnaasium (lühendatult VPG; edaspidi kool).

  (2) Koolil on pitsat. Koolil võib olla pangaarve.

  (3) Koolil on oma lipp ja sümboolika (logo, aukirjad, moto, maskott).

§ 2.   Kooli asukoht

  Kool asub Lääne-Virumaa, Vinni vald, Vinni alevik, Tammiku tn 9.

§ 3.   Koolis antava hariduse liik, tasemed ja tegutsemise vorm

  (1) Kool on Vinni Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav üldharidusasutus, kus põhikool ja gümnaasium tegutsevad ühe asutusena.

  (2) Koolis õpetatakse kahel tasemel:
  1) põhiharidus (hariduse I tase);
  2) keskharidus (hariduse II tase).

  (3) Põhikooli kooliastmed on:
  1) I aste - 1.-3. klass;
  2) II aste - 4.-6. klass;
  3) III aste - 7.-9. klass.

  (4) Gümnaasium on põhikoolile järgnev üldhariduskool, mis loob võimalused üldkeskhariduse omandamiseks ja mille nominaalne õppeaeg on 3 aastat. Gümnaasiumis on 10.-12. klass.

  (5) Õpe koolis toimub eesti keeles statsionaarse õppena.

§ 4.   Põhikooli ülesanne

  (1) Põhikoolil on nii hariv kui ka kasvatav ülesanne. Põhikool aitab kaasa õpilase kasvamisele loovaks, mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides: perekonnas, tööl ja avalikus elus ning valida oma huvide ja võimetekohast õpiteed.

  (2) Põhikooli ülesanne on luua õpilasele eakohane, turvaline, positiivselt mõjuv ja arendav õppekeskkond, mis toetab tema õpihuvi ja õpioskuste, enesereflektsiooni ja kriitilise mõtlemisvõime, teadmiste ja tahteliste omaduste, suhtlemise ja koostööoskuste arengut, loovat eneseväljendust ning sotsiaalse ja kultuurilise identiteedi kujunemist.

§ 5.   Gümnaasiumi ülesanne

  (1) Gümnaasiumil on hariv ja kasvatav ülesanne. Gümnaasiumi ülesanne on noorte ettevalmistamine toimima loova, mitmekülgse, sotsiaalselt küpse, usaldusväärse ning oma eesmärke teadvustava ja saavutada oskava isiksusena erinevates eluvaldkondades: partnerina isiklikus elus, kultuuri kandja ja edendajana, tööturul erinevates ametites ja rollides ning ühiskonna ja looduskeskkonna jätkusuutlikkuse eest vastutava kodanikuna.

  (2) Gümnaasiumis on õpetuse ja kasvatuse põhitaotlus, et õpilased leiaksid endale huvi- ja võimetekohase tegevusvaldkonna, millega siduda oma edasine haridustee. Gümnaasiumi ülesanne on luua tingimused, et õpilased omandaksid teadmised, oskused ja väärtushoiakud, mis võimaldavad jätkata tõrgeteta õpiteed kõrgkoolis või gümnaasiumijärgses kutseõppes.

§ 6.   Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus

  (1) Õppeaasta kestab 1. septembrist järgmise aasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb kolmest trimestrist ja koolivaheaegadest. Trimestrites on kokku vähemalt 175 õppepäeva. Koolivaheajad on üldjuhul haridus- ja teadusministri kinnitatud ajal.

  (3) Kool lähtub õppe korraldamisel kaasava hariduse põhimõtetest. Tulenevalt õpilase individuaalsest vajadusest tagatakse õpilasele võimetekohane õpe ja vajalik tugi õpetajate, tugispetsialistide, abiõpetajate ja teiste spetsialistide koostöös. Tuge vajavate õpilaste õppe paremaks korraldamiseks võib kool vajadusel ja võimalusel moodustada eraldi õpiabirühmi ja klasse, et luua vajalik õpikeskkond kõigile õpilastele.

  (4) Õppe- ja kasvatustegevuse alusdokument on kooli õppekava, mis lähtub riiklikust õppekavast.

  (5) Kooli õppe- ja kasvatustegevus toimub päevakava alusel. Päevakava kehtestab direktor. Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste järjestust ja ajalist kestust.

  (6) Kool kasutab õpilase hindamisel numbrilist ja kirjeldavat sõnalist hinnangut. Hindamise täpsustatud kord sätestatakse õppekavas.

  (7) Õpilaste üleviimise järgmisesse klassi, kooli lõpetamise, klassikursuse kordama jätmise ja täiendava õppetöö määramise otsustab õppenõukogu, juhindudes haridus- ja teadusministri kehtestatud korrast.

  (8) Õpilastele avaldatakse tunnustust haridus- ja teadusministri kehtestatud tingimustel ja korras. Täiendavad motiveerimis- ja tunnustamismeetmed on sätestatud kooli õppekavas ja kodukorras.

  (9) Eesmärgiga mõjutada õpilast kooli kodukorra kohaselt käituma ja teistest lugu pidama ning ennetama turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis, võib õpilase suhtes rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid. Tugi- ja mõjutusmeetmed ning nende rakendamine sätestatakse kooli kodukorras.

  (10) Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal tema turvalisuse ja tervisekaitse.

§ 7.   Pikapäevarühm

  (1) Direktor võib moodustada koolis pikapäevarühmi, mis pakub õpilasele järelevalvet, pedagoogilist juhendamist ja suunamist õppest vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel ning huvide arendamisel.

  (2) Õpilane võetakse pikapäevarühma vastu ja arvatakse sealt välja direktori käskkirjaga vanema taotlusel.

§ 8.   Raamatukogu

  Koolis on raamatukogu, mille põhimääruse kinnitab direktor.

§ 9.   Õpilase kohustused ja õigused

  (1) Õpilane on kohustatud:
  1) osalema aktiivselt õppetöös ning täitma õpiülesandeid;
  2) omandama teadmisi ja oskusi vastavalt võimetele;
  3) täitma kooli koolikohustuse eeskirja ja kodukorda;
  4) kinni pidama väärika käitumise tavadest ja kaasinimestega lugupidavalt käituma;
  5) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  6) osalema arenguvestlustel.

  (2) Õpilasel on õigus:
  1) kvaliteetsele üldharidusele;
  2) vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitsele;
  3) ea- ja jõukohasele õppekoormusele, s.h õppida individuaalse ainekava järgi haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras;
  4) saada vajadusel õpiabi, koduõpet, logopeedi, sotsiaalpedagoogi ja psühholoogi abi;
  5) kasutada õppekava läbimiseks vajalikku tasuta õppevara, s.h õpikuid, tööraamatuid, töövihikuid ja töölehti;
  6) saada sooja einet üks kord päevas;
  7) asutada kooli ühinguid, klubisid, stuudioid ja ringe, mille sihid ja tegevus ei ole vastuolus kooli ja kodu kasvatustaotlustega, moodustada õpilaste omavalitsus ning neis osaleda;
  8) osaleda valitud õpilasesindajate kaudu koolielu probleemide lahendamises, gümnaasiumi õpilastel olla valitud kooli hoolekogusse;
  9) kasutada klassivälises tegevuses tasuta kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe- ja tehnilisi vahendeid vastavalt kehtestatud kodukorrale;
  10) saada õpetajatelt täiendavalt abi ainekavades ettenähtu õpitulemuste omandamiseks ja täiendavat ainealast juhendamist õpetaja üldtööaja piires;
  11) saada koolist teavet koolikorralduse ja õpilaste õiguste kohta, samuti esmast teavet õppimisvõimaluste kohta;
  12) pöörduda oma õiguste kaitseks kooli direktori, kooli hoolekogu või ametiasutuse poole.

§ 10.   Vanema õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Lapsevanemal on kohustus:
  1) tagada lapse koolikohustuse täitmine, teavitada kooli lapse puudumisest esimesel päeval;
  2) esitada koolile oma kontaktandmed ja teavitada nende muutustest;
  3) luua kodus õppimist soodustav keskkond ja õppes osalemise eeldused;
  4) olla kursis koolielu reguleerivate aktidega ja kooli kodukorraga;
  5) pöörduda kooli õppenõukogu otsusel koolivälise nõustamismeeskonna või teiste spetsialistide poole;
  6) osaleda õpilase arenguvestlusel;
  7) tulla kooli klassijuhataja, aineõpetaja, logopeedi, sotsiaalpedagoogi või direktori kutsel;
  8) teha koostööd õpilase õpetamisel ja kasvatamisel;
  9) osaleda kooli üldkoosolekutel ja klassikoosolekutel.

  (2) Lapsevanemal on õigus:
  1) tutvuda kooli õppe- ja päevakavaga;
  2) saada teavet lapse õppimise ja käitumise kohta;
  3) saada teavet last arendavate õppekavaväliste tegevuste kohta koolis;
  4) taotleda vastavalt vajadusele ja võimalustele tugiteenuseid hariduslike erivajadustega õpilasele;
  5) esitada avaldus õpilasele koduõppe rakendamiseks;
  6) esitada taotlus õpilase pikapäevarühma, õpiabirühma vastuvõtmiseks;
  7) taotleda isikuandmete kaitse seaduse ning avaliku teabe seadusega sätestatud korras enda ja oma lapse või õpilase kohta koolis kogutud teabele juurdepääsu või andmeid vastava teabe menetlemise kohta;
  8) kandideerida vanemate esindajana kooli hoolekogusse.

§ 11.   Direktor

  (1) Kooli juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab ametiasutus avaliku konkursi. Direktori kinnitab ja vabastab ametist Vinni Vallavalitsus. Töölepingu direktoriga sõlmib, muudab ja ütleb üles vallavanem.

  (3) Direktor on kooli seaduslik esindaja. Direktor täidab põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega ja teiste seadustega ning nende alusel antud õigus- ja haldusaktidega direktorile pandud ülesandeid.

  (4) Direktor võib teha tehinguid talle seaduste ja muude õigusaktidega pandud ülesannete täitmiseks.

  (5) Direktor vastutab oma pädevuse piires õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ja tulemuslikkuse ning muude koolis läbiviidavate tegevuste, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (6) Direktorit asendab puhkusel või töölähetuses olemise ajal ning haigestumise korral direktori poolt määratud isik. Juhul, kui direktoril ei ole võimalik asendajat määrata, otsustab asendaja määramise vallavanem.

§ 12.   Õppenõukogu

  (1) Koolil on õppenõukogu. Õppenõukogu pädevuses on õppe- ja kasvatustegevuse korraldamine, analüüsimine ja hindamine ning kooli juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu liikmeteks on kooli direktor, õppejuht, õpetajad ja vajadusel teised direktori nimetatud õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajad. Õppenõukogu tegevusse kaasatakse vajadusel õpilasesinduse esindaja.

§ 13.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine.

  (2) Hoolekogu täidab talle seadustes pandud ülesandeid ning teeb ametiasutusele ettepanekuid kooliga seotud küsimuste paremaks lahendamiseks.

  (3) Hoolekogu moodustatakse ja selle töökord kehtestatakse Vinni Vallavalitsuse kehtestatud korras.

§ 14.   Kooli töötajad

  (1) Kooli töötajad on direktor, õppejuht, õpetajad, tugispetsialistid, teised õppe- ja kasvatusalal töötajad ning muu teenindav personal.

  (2) Kooli töötajate koosseis igaks õppeaastaks kinnitatakse Vinni Vallavalitsuse poolt kehtestatud korras.

  (3) Töötajatega sõlmib töölepingud direktor.

  (4) Direktor, õppejuht, õpetajad ja tugispetsialistid peavad vastama haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

  (5) Õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajate ametikohtade täitmiseks korraldab direktor avaliku konkursi. Konkursi korra kehtestab kooli hoolekogu direktori ettepanekul.

  (6) Koolitöötajate ülesanded, kohustused, õigused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse, töösisekorra eeskirjadega, ametijuhendite ja töölepinguga, kooli arengukava, õppekava, üldtööplaaniga ning koolisiseste eeskirjadega, mis on kooskõlas töölepingu seaduse ja töösuhteid reguleerivate muude õigusaktidega.

§ 15.   Õpetajad

  (1) Koolis töötavad klassiõpetajad ja ühe või mitme õppeaine õpetajad.

  (2) Õpetaja kvalifikatsiooninõuded kehtestatakse haridus- ja teadusministri määrusega.

  (3) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat töötajat, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus. Sellisel juhul korraldab direktor vähemalt kaks kuud enne tähtajalise töölepingu lõppemist õpetaja töökoha täitmiseks uue avaliku konkursi.

§ 16.   Õpetajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Õpetaja põhiülesanne on toetada iga õpilase arengut ning aidata õpilasel kujundada huvi- ja võimetekohast õpiteed.

  (2) Õpetaja ametialane kohustus on arendada oma kutseoskusi ja olla kursis haridusuuendustega.

  (3) Õpetajate õigused ja vastutus on sätestatud kooli töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

  (4) Õpetajatel on keelatud avalikustada õpilaselt saadud teavet õpilase perekonna kohta. Kui on selgunud, et õpilase kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui õpilane on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on õpetajad kohustatud sellest teavitama direktorit, kes vastavalt vajadusele informeerib ametiasutuse lastekaitseküsimustega tegelevat spetsialisti.

§ 17.   Teiste töötajate õigused, kohustused ja vastutus

  (1) Kooli teenindava personali ülesanne on tagada asutuse häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

  (2) Teiste töötajate õigused ja vastutus on sätestatud kooli töökorralduse reeglites ja töötaja töölepingus.

  (3) Töötajatel on keelatud avalikustada õpilaselt saadud teavet õpilase perekonna kohta. Kui on selgunud, et õpilase kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui õpilane on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver, on töötajad kohustatud sellest teavitama direktorit, kes vastavalt vajadusele informeerib ametiasutuse lastekaitseküsimustega tegelevat spetsialisti.

§ 18.   Õppekavavälise tegevuse korraldamise alused

  (1) Koolis võivad töötada pikapäevarühmad ja huviringid.

  (2) Õppekavavälise tegevuse finantseerimiseks kaasatakse lapsevanematelt, sponsoritelt, fondidest ja/või projektidest saadud vahendeid.

  (3) Koolil on õigus pidada lasketiiru või laskepaika, laenutada relvi või müüa laskemoona lasketiirus, tegelda laskespordiga, hoida relvi ja laskemoona teenusena.

  (4) Koolis võib korraldada õppekava toetavaid ning vaba aja veetmiseks sobivaid klassiväliseid üritusi.

  (5) Koolil on õigus korraldada mitmesuguseid õppusi ja koolitusi (v.a litsentseeritavatel erialadel).

§ 19.   Õpilasesinduse valimise kord

  Kooli õpilasesindusse kuulub 6.-9. klassini igast klassist 1-2 esindaja, kes valitakse klassisiseselt, ning 10.-12. klassist maksimaalselt 4 ja minimaalselt 1 õpilane klassist.

§ 20.   Õpilaskonna poolt õpilasesinduse põhimääruse heakskiitmise kord

  (1) Kooli õpilasesinduse põhikiri jõustub siis, kui kõik õpilasesinduse liikmed on selle allkirjastanud ning kooli direktor kinnitanud.

  (2) Kooli õpilasesinduse põhikirja võib muuta õpilasesinduse vastava otsuse alusel. Otsuse poolt peab hääletama 2/3 õpilasesinduse liikmetest.

  (3) Kooli õpilasesinduse tegevus lõpetatakse juhul, kui 2/3 liikmetest hääletab selle poolt.

  (4) Kõik ettepanekud põhikirja kohta peavad teada olema kolm päeva enne õpilasesinduse koosolekut.

§ 21.   Majandamise ja asjaajamise alused

  (1) Kooli vara moodustavad talle ametiasutuse ja teiste isikute poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks ja valdamiseks antud maa, rajatised, hooned, seadmed, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli kasutuses olev vara on Vinni valla omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Vinni Vallavolikogu kehtestatud korras ja tingimustel.

  (4) Koolil on valla eelarves iseseisev alaeelarve.

  (5) Koolil on õigus osutada tema kasutuses ja valduses oleva varaga tasulisi teenuseid.

  (6) Tasuliste teenuste loetelu ja hinnakirja kehtestab direktori ettepanekul Vinni Vallavalitsus.

  (7) Kooli dokumentatsiooni peetakse haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud korras.

  (8) Kool esitab vajadusel oma tegevuse kohta aruandeid haridus- ja teadusministri ning Vinni Vallavolikogu ja Vinni Vallavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

  (9) Õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostatakse haldusjärelevalvet haridus- ja teadusministri kehtestatud korras.

  (10) Teenistuslikku järelevalvet kooli tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse ning valla vara kasutamise sihipärasuse üle teostab ametiasutus ja Vinni Vallavolikogu alatine revisjonikomisjon.

§ 22.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli korraldab ümber ja tegevuse lõpetab Vinni Vallavolikogu, kuulates eelnevalt ära hoolekogu ja õpilasesinduse arvamuse.

  (2) Kooli ümberkorraldamise või tegevuse lõpetamise otsusest teavitab ametiasutus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt viis kuud enne uue õppeaasta algust Haridus- ja Teadusministeeriumi, kooli, vanemaid, õpilasi ja õpilaste elukohajärgseid valla- ja linnavalitsusi.

  (3) Kool korraldatakse ümber või kooli tegevus lõpetatakse 1. juulist sama aasta 31. augustini.

  (4) Vinni Vallavalitsus tagab tegevuse lõpetanud kooli õpilastele võimaluse jätkata õpinguid muus koolis.

§ 23.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Kehtetuks tunnistatakse Vinni Vallavolikogu 26.11.2015 määrus nr 17 „Vinni-Pajusti Gümnaasiumi põhimääruse kehtestamine“.

Aili Taal
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json