Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Viimsi valla kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise kord

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2024, 9

Viimsi valla kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise kord

Vastu võetud 14.11.2023 nr 28
RT IV, 21.11.2023, 11
jõustumine 24.11.2023

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
12.03.2024RT IV, 22.03.2024, 325.03.2024

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkt 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Määrusega kehtestatakse Viimsi valla eelarvest Viimsi vallas kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingutele kogukonnategevuste korraldamiseks toetuse taotlemise, taotluste menetlemise, toetuse andmise, toetuse andmisest keeldumise ja toetuse kasutamise üle järelevalve teostamise kord (edaspidi määrus).

  (2) Määruse eesmärk on tagada Viimsi vallas kogukondade arendamise järjepidevus ning toetada kogukondade arendamisega tegelevaid mittetulundusühinguid.

  (3) Määruses käsitletakse mittetulundusühingutena kogukondade tegevuste arendamiseks moodustatud mittetulundusühinguid, kes ei ole kohaliku omavalitsuse, riigiasutuse või avalik-õigusliku institutsiooni valitseva mõju all (edaspidi ka ühing).

§ 2.   Mõisted

  (1) Määruses kasutatavaid mõisteid käsitletakse alljärgnevas tähenduses:

  (2) Külaselts – elanike moodustatud mittetulundusühing, mille peamine põhikirjaline eesmärk on asustusüksuse põhise aleviku või küla ning Naissaare ja Prangli saare puhul saare asustusüksuste ülese kohaliku elu edendamine.
[RT IV, 22.03.2024, 3 - jõust. 25.03.2024]

  (3) Kogudus – ühte usku tunnistavate füüsiliste isikute vabatahtlik ühendus, kes tegutseb põhikirja alusel ja valitud või nimetatud juhatuse juhtimisel ning on kantud registrisse.

  (4) Toetus – rahastamisliik, millega toetatakse ühingu igapäevast tegevust ja arengut tervikuna, eesmärgiga säilitada või tõsta selle võimekust.

  (5) Projektitoetus – rahastamisliik, millega toetatakse kindla eesmärgi saavutamisele suunatud, ajas ja ruumis piiritletud, peamiselt ühekordset elluviidavat tegevust või tegevuste kogumit.

  (6) Riigi või kohaliku omavalitsuse valitsev mõju ühenduses – riigi või kohaliku omavalitsuse asutuse suurem kui 50% osalus ühenduse juhtorganis ja hääleõiguses. See tähendab, et MTÜs on enam kui pooled liikmed riigi või KOV asutused.

  (7) Ametiasutus - Viimsi Vallavalitsus kui ametiasutus.

  (8) Vallavalitsus - Viimsi Vallavalitsus kui täitevorgan.

§ 3.   Toetuse eraldamine

  (1) Toetus eraldatakse:
  1) Viimsi vallas tegutsevale külaseltsile;
  2) Viimsi vallas tegutsevale kogudusele.
[RT IV, 22.03.2024, 3 - jõust. 25.03.2024]

  (2) Toetuse suuruse kalendriaastas külaseltsile ja kogudusele ning vastutava struktuuriüksuse määrab vallavalitsus üldjuhul hiljemalt iga aasta 1. veebruariks vastavalt volikogu poolt kinnitatud eelarvelistele vahenditele.

  (3) Lubatud on toetuse kasutamata jäägi üleviimine kasutamiseks järgmise kalendriaasta jooksul, teavitades sellest ametiasutust.

  (4) Kui ühes külas on mitu külaseltsi, antakse toetust ühele külaseltsile kalendriaastas sellekohase vallavalitsuse kaalutlusotsuse alusel.

§ 4.   Toetuse taotluste menetlemine

  (1) Toetuse saamiseks esitatakse taotlus ametiasutusele.

  (2) Ametiasutus kontrollib taotluse vastavust käesoleva määruse tingimustele ning võib nõuda vajadusel täiendavad dokumente või selgitusi. Nõutavad dokumendid või andmed peab esitama ametiasutuse poolt määratud täiendava tähtaja jooksul.

  (3) Taotluse rahuldamisel sõlmitakse sihtfinantseerimise leping, milles sätestatakse vähemalt järgmised tingimused:
  1) toetuse sihtotstarve;
  2) toetuse suurus;
  3) taotleja õigused ja kohustused toetuse kasutamisel;
  4) ametiasutuse õigused toetuse kasutamise sihipärasuse kontrollimisel;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) aruannete esitamise tähtaeg ja kord.

  (4) Lepingu sõlmimata jätmisel toetuse saajast tuleneval põhjusel 5 tööpäeva jooksul osakonna poolt lepingu sõlmimise ettepaneku esitamisest, ei ole toetuse saajal õigust toetuse saamist ja lepingu sõlmimist nõuda.

  (5) Taotlust ei rahuldata, kui:
  1) taotlejal on võlgnevus valla või riigi ees;
  2) taotleja ei ole eelneva toetuse kasutamise perioodi kohta esitanud ametiasutusele toetuse kasutamise aruannet;
  3) taotleja on esitanud teadlikult valeandmeid;
  4) taotluse rahuldamata jätmisest ning selle põhjustest teavitab ametiasutus taotlejat kirjalikult.

§ 5.   Aruandlus

  (1) Külaselts ja kogudus on kohustatud esitama järgmise aasta hiljemalt 30. jaanuariks aruande eelmisel kalendriaastal eelarvest saadud rahaliste vahendite kasutamise kohta.

  (2) Kui külaselts ja kogudus ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruannet või hilineb aruande esitamisega, on vallavalitsusel õigus keelduda toetuse eraldamisest külaseltsile või kogudusele.

§ 6.   Projektitoetus

  (1) Vallavalitsusel on õigus eelarveliste vahendite olemasolul vastavasisulise taotluse alusel põhjendatud juhtudel oma korraldusega eraldada ühekordset projektitoetust käesoleva korra mõistes mittetulundusliku tegevuse korraldamiseks.

  (2) Toetatavad tegevused ja korraldatavad üritused peavad toimuma Viimsi valla territooriumil või peab toimuma osavõtt sündmustest, kus esindatakse Viimsi valda ja/või projekti kasusaajad peavad olema Viimsi kogukonna liikmed (nt õppereis).

  (3) Projektitoetus võib olla ettenähtud investeeringutegevuste ja parendustööde kulude katteks.

  (4) Projektitoetuse kasutamiseks sõlmitakse sellekohane sihtfinantseerimise leping.

  (5) Toetuse kasutamise üle teostatakse järelevalvet käesoleva määruses kehtestatud korras.

§ 7.   Järelevalve

  (1) Kontrolli toetuse kasutamise sihtotstarbelise kasutamise üle teostab ametiasutus, kellel on õigus kontrolli teostamise käigus nõuda taotlejalt toetuse kasutamise kohta kuludokumentide koopiaid, panga väljavõtteid, seletusi ja vahearuandeid ning viibida toetatava tegevuse läbiviimise juures.

  (2) Ametiasutusel on õigus osaliselt või täies mahus lõpetada toetuse maksmine ja/või nõuda toetuse osalist või täielikku tagastamist, kui:
  1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
  2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
  3) taotleja lõpetab tegevuse toetuse eraldamise perioodi kestel;
  4) muudel taotlejaga sõlmitud lepingus sätestatud juhtudel.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json