Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Harku Vallavalitsuse hariduse tugiteenuste osakonna põhimäärus

Väljaandja:Harku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2024, 10

Harku Vallavalitsuse hariduse tugiteenuste osakonna põhimäärus

Vastu võetud 19.03.2024 nr 3

Määrus kehtestatakse Harku Vallavolikogu 29. detsembri 2011 määruse nr 21 "Harku valla põhimäärus" § 62 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Harku Vallavalitsuse hariduse tugiteenuste osakond (edaspidi osakond) on Harku Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) struktuuriüksus, mille eesmärk on korraldada ja koordineerida Harku vallas seadustega kohalikule omavalitsusele pandud hariduse tugiteenustega seonduvaid ülesandeid. Osakond koordineerib ja nõustab haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijate võrgustikku koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides (edaspidi haridusasutus).

  (2) Osakonnal võib olla vallavalitsuse üldplangi alusel moodustatud plank, mis sisaldab nimetusi “HARKU VALLAVALITSUS” ja “HARIDUSE TUGITEENUSTE OSAKOND” ning Harku valla vapi kujutist.

§ 2.   Osakonna tegevusvaldkonnad

  Osakonna tegevusvaldkonnad on:
  1) hariduse tugiteenuste arengusuundade kujundamine, arendamine ja rakendamine;
  2) haridusasutuste hariduse tugiteenuste osutamine lastele, noortele, lapsevanematele ja pedagoogilisele personalile haridusasutuses.

§ 3.   Osakonna ülesanded hariduse tugiteenuste kujundamisel, arendamisel ja rakendamisel

  Hariduse tugiteenuste kujundamisel, arendamisel ja rakendamisel täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) esimese ja teise tasandi erinevate hariduse tugiteenuste kompaktsuse ja kättesaadavuse tagamine haridusasutustes;

  2) laste ja nende vanemate teadlikkuse tõstmine erinevate teenuste ja võimaluste osas lapse õppe ja arengu toetamiseks;
  3) haridusasutuste eripedagoogide, psühholoogide, logopeedide, sotsiaalpedagoogide ja haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijate (edaspidi tugispetsialistid) omavahelise ning teiste laste ja noortega töötavate spetsialistide (nt lastekaitsespetsialistid ja noorsootöötajad) koostöövõrgustiku loomine;
  4) lapse arengu toetamiseks vajalike tingimuste ja teenuste tagamiseks tugivõrgustiku koostöö koordineerimine haridusasutuste ja väliste koostööpartnerite vahel (juhtumikorraldus, ümarlaud jm);
  5) tugispetsialistidele erialase täiendamise ja arenguvõimaluste loomine;
  6) haridusasutuste võimekuse suurendamine tööks hariduslike erivajadustega lastega lähtuvalt kaasava hariduse põhimõtetest ning haridusasutuste tugimeeskondade töökorralduse tõhustamine;
  7) kaasava hariduse rakendamiseks toetava õppekorralduse ja õppekeskkonna arendamiseks vajalike ettepanekute tegemine;
  8) osalemine Eesti haridussüsteemi ja tugiteenuste arendusprotsessides.

§ 4.   Osakonna ülesanded hariduse tugiteenuste osutamiseks lastele, noortele,lapsevanematele ja pedagoogilisele personalile haridusasutuses

  Hariduse tugiteenuste osutamisel lastele, noortele, lapsevanematele ja pedagoogilisele personalile haridusasutuses täidab osakond järgmisi ülesandeid:
  1) lapse arengu, võimetekohase õppimise ja sotsiaalsete oskuste toetamine koostöös õpetajate, lapsevanemate ja haridusasutuste tugispetsialistidega;
  2) lapse arengu ja toimetuleku hindamine haridusasutuses ning vajaliku abi- ja toetusvajaduse väljaselgitamine;
  3) lapse arengu, toimetuleku ja sotsiaalsete oskuste toetamine individuaalselt või grupis;
  4) haridusasutuse juhtkonna nõustamine hariduslike erivajadustega laste toetamisel;

  5) õpetaja nõustamine hariduslike erivajadustega laste õppe- ja arendustegevuste planeerimisel ja läbiviimisel, sobiva õppemeetodi leidmisel, sobilike õppematerjalide ja abivahendite valimisel ning lapse arengu jälgimise kaartide/individuaalse arengukava/õppekava/käitumise tugikava täitmisel;
  6) lapsevanemate, perede ja tugivõrgustiku nõustamine lapse toetamisega seotud küsimustes.

§ 5.   Muud ülesanded

  (1) Osakonna pädevusse kuulub valdkonna õigusaktide ja lepingute koostamine ning nende täitmise jälgimine.

  (2) Lisaks täidab osakond muid vallavalitsuse või volikogu poolt antud ülesandeid.

§ 6.   Osakonna juhtimine ja teenistujate koosseis

  (1) Osakonna tööd juhib osakonna juhataja, kes allub valdkonna eest vastutavale abivallavanemale.

  (2) Osakonna teenistujate koosseisu ja arvu kinnitab volikogu, kes võib delegeerida vallavalitsusele õiguse teha aasta jooksul muudatusi ametiasutuse struktuuris ja teenistujate koosseisus volikogu poolt kinnitatud teenistujate üldarvu ja palgafondi piires.

§ 7.   Teenistujate ülesanded, õigused ja kohustused

  (1) Teenistujate ülesanded, õigused ja kohustused sätestatakse ametijuhendis.

  (2) Ametijuhendi kinnitab vallavanem.

§ 8.   Osakonna õigused ja kohustused

  (1) Osakonnal on õigus:
  1) saada teistelt osakondadelt, vallavalitsuse hallatavatelt asutustelt ja valla osalusega ühingutelt informatsiooni, dokumente, õigusakte ja muid dokumente, mis on vajalikud tööülesannete täitmiseks;
  2) esindada vallavalitsust oma tegevusvaldkonnas;
  3) teha koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja isikutega;
  4) teha ettepanekuid oma ülesannete täitmiseks vajalike vahendite ja ressursside eraldamiseks ning komisjonide ja töörühmade moodustamiseks;Alampunkti tekst
  5) kaasata oma töösse vajadusel teiste osakondade teenistujaid kokkuleppel vastava osakonna juhiga;
  6) nõuda vallavalitsuse teistelt osakondadelt ja hallatavatelt asutustelt osakonnale pandud ülesannete lahendamiseks aruandeid ja seletusi;
  7) teha ettepanekuid vallavalitsuse ja vallavolikogu istungite päevakorras olevate küsimuste kohta;
  8) teha ettepanekuid valla arengukava ja eelarve koostamiseks, muutmiseks või täiendamiseks.

  (2) Osakond on kohustatud:
  1) täitma talle pandud ülesandeid tähtaegselt ja kvaliteetselt;
  2) kasutama tema kasutuses olevat vara ja vahendeid efektiivselt ning heaperemehelikult;
  3) tagama ametialase informatsiooni konfidentsiaalsuse;
  4) edastama teistele struktuuriüksustele nende ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni;
  5) osakonna tegevusvaldkonda kuuluvates küsimustes kindlustama kodanike vastuvõtu ja nõustamise.

§ 9.   Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Vello Viiburg
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Liina Sepp
jurist-andmekaitsespetsialist vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json