Linna ja valla valitsemineLinna ja valla teenistus

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsiooni ennetamine Tartu valla töökorralduses

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.03.2024
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.03.2024, 15

Korruptsiooni ennetamine Tartu valla töökorralduses

Vastu võetud 20.03.2024 nr 4

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lg 1 p-de 2, 11 ja 13-15 ning § 15 lg 2 alusel ja kooskõlas avaliku teenistuse seaduse §-ga 60 lg 3, raamatupidamise seaduse §-ga 4 lg 4 ning §-ga 17 lg 4 ja rahandusministri 22.12.2017 määruse nr 105 „Raamatupidamise Toimkonna juhendite kehtestamine“ lisa 2 p-dega 51-55 ja lisa 15 p-dega 18-23.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määruse eesmärk on tõsta korruptsiooni ennetamise alast teadlikkust ja vältida korruptsiooniohtlikke olukordi Tartu valla juhtimises (edaspidi määrus).

  (2) Määruses kasutatakse mõisteid vastavalt korruptsioonivastases seaduses (edaspidi KVS) toodud tähendusele.

  (3) Valitsev mõju on võimalus otseselt või kaudselt mõjutada teist ettevõtjat, mis võib seisneda õiguses oluliselt mõjutada teise ettevõtja juhtorganite koosseisu, hääletamist või otsuseid või kasutada või käsutada teise ettevõtja kogu vara või olulist osa sellest.

§ 2.   Ametiseisundit omavad isikud

  (1) Tartu vallas on ametiisikuteks ehk ametiseisundit omavateks isikuteks (edaspidi ametiisik):
  1) Tartu Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) liikmed;
  2) Tartu Vallavalitsuse kui täitevorgani (edaspidi vallavalitsuse) liikmed;
  3) Tartu Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatavate asutuste (edaspidi hallatav asutus) juhid;
  4) ametiasutuse ametnikud;
  5) volikogu ja vallavalitsuse komisjonide liikmed, kes ei ole ametiasutuse ametnikud ega töötajad;
  6) Tartu valla osalusega sihtasutuse, mittetulundusühingu, äriühingu ja vallavalitsuse valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute (edaspidi juriidilised isikud) juhtorganite nõukogude ja juhatuste liikmed;
  7) hallatavate asutuste ja käesoleva lõike 6. punktis nimetatud isikute töötajad, kelle ametiseisund tuleneb nende tegevusest;
  8) ühekordse tegevuse tõttu ja riskihinnangu alusel ametiseisundit omavad isikud.

  (2) Ühekordse tegevuse käigus omandavad ametiseisundi isikud, kellel seda ametikoha põhiselt ei ole, kuid kelle ühekordsest ülesandest tulenev tegevus vastab KVS-s sätestatud ametiseisundi määratlusele. Sealhulgas loetakse ühekordse tegevuse tõttu ametiseisundit omavateks isikuteks vallavalitsuse toetussummade eraldamist otsustavate komisjonide liikmed ja hangete eest vastutavad isikud.

  (3) Hallatavate asutuste juhid ja vallavalitsuse olulise mõju all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuse liikmed määratlevad oma töötajad, kellel on või võib teatud ülesannete täitmisel tekkida ametiseisund KVS mõistes.

§ 3.   Ametiisiku kohustused korruptsiooniohtlike olukordade vältimisel

  (1) Ametiisik peab ennast asja menetlemisest ja otsuse tegemisest või selles osalemisest taandama ning taandamine tuleb kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokumenteerida, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
  2) ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;
  3) ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

  (2) Taandamise kohta tehakse märge asja arutava või otsust tegeva organi istungi või koosoleku protokolli.

  (3) Vallavalitsuse ametnikud ja hallatavate asutuste juhid on kohustatud esitama kirjaliku teate vallavanemale, kui nad tegelevad või kavatsevad tegeleda kõrvaltegevusega. Vallavalitsuse liikmed on kohustatud esitama kirjaliku teate vallavolikogule, kui nad tegelevad või kavatsevad tegeleda kõrvaltegevusega.

  (4) Kõrvaltegevuseks loetakse tegutsemist:
  1) töölepingu või teenuse osutamise lepingu alusel;
  2) valitaval või nimetataval ametikohal;
  3) ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus;
  4) juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena.

  (5) Ametiisik on kohustatud kirjalikult teavitama vallavanemat, kui temaga seotud isik sõlmib lepingu vallavalitsusega või hallatava asutusega. Vallavanem teavitab samas olukorras vallavolikogu. Teade registreeritakse dokumendiregistris.

  (6) Vallavalitsuse olulise mõju all oleva sihtasutuse ja äriühingu nõukogu liige on kohustatud teavitama vallavanemat kirjalikult, kui temaga seotud isik sõlmib lepingu tema poolt juhitava äriühingu või sihtasutusega.

  (7) Vallavalitsuse ja olulise mõju all olevate sihtasutuse, mittetulundusühingu ja äriühingu töötaja, kes on ametiisik, on kohustatud teavitama juhatust kirjalikult, kui temaga seotud isik sõlmib lepingu tema tööandjaga. Juhatuse liige esitab samas olukorras teate nõukogule. Teade registreeritakse dokumendiregistris.

§ 4.   Huvide deklareerimise kohustus

  (1) Huvide deklaratsiooni on kohustatud esitama käesoleva määruse § 2 lg 1 p-des 1-3 ja 6 nimetatud ametiisikud (edaspidi deklarant).

  (2) Isikut teavitatakse huvide deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjon.

  (3) Huvide deklaratsioon peab olema esitatud iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe huvide deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

  (4) Huvide deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud huvide deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 5.   Huvide deklaratsioonide registrile alusandmete esitamine

  (1) Alusandmed deklarantide kohta esitatakse huvide deklaratsioonide registrile huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni poolt. Deklarantide andmed esitab ja deklarandid võtab deklarantide nimekirjast maha vallasekretär asjakohaste dokumentide alusel.

  (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 6.   Huvide deklaratsiooni kontrollimine

  (1) Huvide deklaratsioone kontrollitakse põhjendatud vajadusel.

  (2) Huvide deklaratsioonide kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
  1) vallavolikogu esimees (komisjoni esimees);
  2) vallavolikogu revisjonikomisjoni esimees;
  3) sisekontrolör.

  (3) Komisjonil on õigus nõuda deklarandilt selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta.

  (4) Vallasekretär teavitab deklaranti ja registri pidajat huvide deklaratsiooni kontrollimisest ja läbiviidud kontrolltoimingutest.

  (5) Kui ametiisiku huvide deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, edastab komisjoni esimees huvide deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 7.   Seotud isikutega tehtud tehingute deklareerimine

  (1) Ametiisiku seotud isikuks on KVS § 7 nimetatud isikud.

  (2) Seotud isikute deklaratsiooni on kohustatud esitama käesoleva määruse §-s 2 lg 1 nimetatud ametiisikud elektroonilisel vormil SPOKU infosüsteemis.

  (3) Seotud isikute andmed esitatakse iga aasta 1. märtsiks valla sisekontrolörile.

  (4) Juhtimis- või kontrollorgan on käesoleva määruse tähenduses juhatus, nõukogu, täis- või usaldusühingut esindama volitatud osanik, prokurist, asutaja kuni juriidilise isiku registrisse kandmiseni, likvideerija, pankrotihaldur, audiitor, revident või revisjonikomisjon.

  (5) Juriidilist isikut ei loeta seotud isikuks juhul, kui ametiisiku ja juriidilise isiku seos tuleneb eranditult ametiisiku ametikohustusest. Riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või avalik-õigusliku juriidilise isiku esindamise pädevust juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorganis loetakse ametikohustuseks käesoleva seaduse tähenduses.

§ 8.   Seotud isikutega tehtud tehingute kontrollimine

  (1) Kasutades ametiisikute esitatud andmeid, Äriregistri ja vajadusel muude andmekogude andmed, tuvastab sisekontrolör ametiisikute seotud isikud ning dokumenteerib ja registreerib kontrolli teostamise. Kontrolli kohta koostab sisekontrolör aruande, milles fikseerib vähemalt järgmised andmed:
  1) kontrolli teostamise aeg ja kontrollitav periood;
  2) kontrollitud isikute teenistuskohad ja nimed;
  3) tuvastatud seotud isikud ja tuvastamise allikas.

  (2) Valla ja valla konsolideerimisgruppi kuuluvate juriidiliste isikute ning ametiisikute seotud isikute vahel toimunud tehinguid kontrollitakse vähemalt üks kord aastas.

  (3) Rahandusosakonna juhataja kontrollib raamatupidamise andmebaasidest, kas seotud isikutega on tehtud tehinguid ja kui on, siis kas on kinni peetud KVS-s sätestatud nõuetest.

  (4) Sisekontrolöri seotud isikud tuvastab rahandusosakonna juhataja ning rahandusosakonna juhataja seotud isikutega toimunud tehinguid kontrollib sisekontrolör.

  (5) Eelnenud majandusaastal seotud isikutega toimunud tehingute mahud ja saldod kajastatakse valla majandusaasta aruande lisas.

  (6) Vallavalitsuse asutatud sihtasutused ning valitseva mõju all olevad mittetulundusühingud ning äriühingud on kohustatud oma majandusaasta aruannetes kajastama tehingud oma seotud osapooltega.

§ 9.   Korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse tõstmine

  (1) Hallatavate asutuste juhid ja juriidiliste isikute juhtorganite liikmed teavitavad oma töötajaid ametiseisundi olemasolust ning sellega seotud toimingupiirangutest ja kohustustest.

  (2) Korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks korraldab sisekontrolör käesoleva määruse paragrahvis 2 nimetatud ametiisikutele vastava koolituse vähemalt iga kahe aasta tagant.

  (3) Vallavalitsusel on õigus kehtestada ametiasutuse struktuuriüksustele ja hallatavatele asutustele ühtsed käitumispõhimõtted korruptsiooni ennetamiseks.

  (4) Igal ametiisikul on õigus ja kohustus iseseisvalt jälgida korruptsiooni ennetamise valdkonnas toimuvaid uuendusi veebilehel www.korruptsioon.ee.

§ 10.   Korruptsioonijuhtumist teavitamine

  Ametiisik on kohustatud viivitamatult teavitama vallavanemat või vallavolikogu esimeest talle teatavaks saanud KVS § 3 lg-s 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lg-tele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  (2) 2024. aastal esitatakse paragrahvis 7 nimetatud deklaratsioon 5. aprilliks. 2024 aastal enne käesoleva määruse kehtima hakkamist paberil esitatud vabatahtlik deklaratsioon loetakse võrdseks elektroonilise deklaratsiooniga ja topelt esitama ei pea.

Vahur Poolak
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json