EttevõtlusKaubandus

KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Tänava- ja turukaubanduse kord ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kord

Väljaandja:Kose Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.04.2014, 4

Tänava- ja turukaubanduse kord ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kord

Vastu võetud 27.03.2014 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kaubandustegevuse seaduse § 17 lõike 4 ja § 20 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev kord sätestab Kose valla territooriumil nõuded tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse müügi korra avalikul üritusel.

§ 2.   Kaubanduse korraldaja

  (1) Kaubanduse korraldaja – isik või asutus, kes korraldab tänavakaubandust või kaubandust avalikul üritusel, sealhulgas laadal. Kaubanduse korraldajal on lubatud tegeleda kaubandustegevusega, kui ta on registreeritud majandustegevuse registris.

  (2) Vallavalitsusel või tema poolt volitatud vallavalitsuse hallataval asutusel on õigustegutseda kaubanduse korraldajana registreeringuta, järgides kaubandustegevuse seaduses sätestatut.

§ 3.   Tänava- ja turukaubandus

  (1) Tänava- ja turukaubanduse korral müüb kaupa või teenust vallavalitsuse poolt lubatud tänaval või teises üldsusele avatud samalaadses kohas kaubanduse korraldaja omandis või valduses oleva müügikoha kaudu müügipileti alusel tegutsev kaupleja (müüja).

  (2) Tänava- ja turukaubanduseks ei loeta kaupleja müügikoha hooajalist laiendamist väljapoole ettevõtte siseruume nende vahetus läheduses.

§ 4.   Tänava- ja turukaubanduse müügikohad

  (1) Tänava- ja turukaubandus võib toimuda kaupleja poolt paigaldatud ajutiselt müügiletilt või auto pealt, müügiautomaadist, müügikärult ja kandekaubandusena, milleks on müük käest, kandelaualt, käsikorvist vm, samuti võib kauba müüja püstitada ajutiselt kauba müügi ajaks kergkonstruktsioonile toetuva varikatuse alla müügileti. Kauba paigutamine tänavakattele või haljasalale on üldjuhul keelatud.

  (2) Kose vallas on tänava- ja turukaubandus lubatud vallavalitsusega kirjalikult kooskõlastatud asukohas.

§ 5.   Müügi piirangud

  Tänava- ja turukaubandusele ning kauba või teenuse avalikul üritusel müümisele kehtivad müügipiirangud vastavalt kaubandustegevuse seaduses sätestatule.

§ 6.   Kohustused tänaval kauplemisel

  (1) Tänava- ja turukaubanduse korraldaja on kohustatud väljastama müügipiletid kauplejale (müüjale) vastavalt kaubandustegevuse seaduse nõuetele ja tagama kauplemispiirkonnas kaubandustegevuse seaduse nõuete täitmise.

  (2) Kauplejal (müüjal) on kohustus kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipilet alles hoida kuni kauplemise lõpuni. Volitatud isikute nõudmisel esitama müügipileti.

  (3) Kauplejad (müüjad) on kohustatud hoidma korras müügikoha ümbruse kauplemise ajal ja korrastama müügikoha kauplemise lõpetamisel.

§ 7.   Kaubandus avalikul üritusel

  (1) Kaubandus avalikul üritusel on kauplemine või teenuse pakkumine laadal ning meelelahutuslikel, kultuuri-, sporditemaatilistel ja muudel avalikkusele suunatud üritusel.

  (2) Avalikul üritusel võib kaupleja (müüja) kaupa või teenust müüa kaubanduse korraldaja poolt väljastatud müügipileti alusel.

  (3) Müügikohtade arvu ja paiknemise korraldab ürituse korraldaja.

  (4) Kauplemine avalikul üritusel toimub kaubanduse korraldaja või kaupleja (müüja) poolt aigaldatud ajutistelt müügilettidelt või auto pealt.

  (5) Ürituse heakorra ja turvalisuse tagab korraldaja.

§ 8.   Registreerimistaotlus

  Kaubanduse korraldamisel avalikul üritusel peab kaubanduse korraldaja esitama vallavalitsusele koos registreerimistaotlusega selle avaliku ürituse korraldaja kirjaliku nõusoleku. Kirjalikku nõusolekut ei ole vaja esitada, kui kaubanduse korraldaja on ka selle avaliku ürituse korraldaja.

§ 9.   Taotluse esitamine ja müügipileti väljastamine

  (1) Müügipileti saamiseks esitab kaupleja (müüja) taotluse vallavalitsusele.

  (2) Müügipileti väljastab vallavalitsuse poolt määratud isik.

  (3) Lisaks müügipileti eest tasumisele kohustub kaupleja (müüja), kes kasutab elektrienergiat kauba või teenuse müügil, tasuma ka elektrienergia eest vallavalitsuse poolt määratud korras.

§ 10.   Müügipileti väljastamisest keeldumise alused

  Müügipiletit ei väljastata:
  1) seadusega tänavakaubanduses ja avalikul üritusel keelatud kauba müügiks või teenuse pakkumiseks;
  2) kui kauplejal puudub teatud kauba või teenuse müügiks vastav registreering, tegevusluba või muu samaväärne dokument.

§ 11.   Järelevalve ja vastutus käesoleva korra rikkumise eest

  (1) Tänaval ning turul kauplemist ja avalikul üritusel kauplemist kontrollivad vastavalt oma pädevusele:
  1) vallavalitsuse poolt volitatud ametnikud;
  2) politseiametnikud;
  3) tarbijakaitseametnikud;
  4) tervisekaitseametnikud;
  5) teised seadusega volitatud ametiisikud.

  (2) Käesoleva korra rikkuja kannab vastutust seadusega ettenähtud korras.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Kõue Vallavolikogu 19 oktoober 2012 määrus nr 51 “Tänavakaubanduse kord ning kauba või teenuse avalikul üritusel müügi kord”.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Uno Silberg
Kose Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json