Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Konkursi Värvid Vändrasse läbiviimise kord

Väljaandja:Vändra Alevivolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2017
Avaldamismärge:RT IV, 22.04.2016, 3

Konkursi Värvid Vändrasse läbiviimise kord

Vastu võetud 14.04.2016 nr 11

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 3 p 1, § 6 lg 1, lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Konkursi Värvid Vändrasse korraldamine

  Alevi üldilme parandamiseks ja majaomanike motiveerimiseks ehitiste korrastamiseks korraldatakse konkurss Värvid Vändrasse.

§ 2.  Konkursil osalemine

 (1) Konkursil Värvid Vändrasse (edaspidi konkurss) osalemiseks esitab ehitise omanik (kaasomandi puhul kõik kaasomanikud) Vändra Alevivalitsusele (edaspidi alevivalitsus) vormikohase avalduse (lisa 1).

 (2) Avalduses märgitakse värvitava pinna suurus, ligikaudne remondi alguse ja lõpu tähtaeg, kirjeldatakse lühidalt plaanitavaid töid ja soovitavaid värvilahendusi. Teostatavad remonditööd peavad hõlmama kogu hoone fassaadi värvitava osa värvimist.

 (3) Avalduste esitamise viimane päev on 1. september.

 (4) Alevivanem määrab konkursi läbiviimiseks alevivalitsuse ametnike hulgast vastutava isiku.

 (5) Vastutav isik pildistab nädala jooksul peale avalduse laekumist konkursil osalevat hoonet, fikseerides hoone välisfassaadi ja iseloomulike detailide olukorra.

 (6) Konkursil osaleja saab osavõtjakaardi (lisa 2), mille alusel kauplusest Remont & Viimistlus saab välja osta 45% hinnaalandusega Eskaro välisvärve, toonitavaid baasvärve ja puidukaitsevahendeid. Vändra alev tasub 20% jaehinnast.

 (7) Hoone omanik teatab alevivanema poolt määratud ametnikule remondi lõpetamisest, kes fikseerib lõpetamise kuupäeva. Peale seda pildistab ta ehitist uuesti.

§ 3.  Konkursist kokkuvõtte tegemine

 (1) Volikogu majanduskomisjon teeb kõigi konkursil osalenud hoonete ülevaatuse oktoobrikuu jooksul ning võtab vastu otsuse, milles järjestatakse mõlemas premeeritavas grupis 3 paremat.

 (2) Kokkuvõte tehakse eramajade ja korteriühistute ning paljukorteriliste elamute osas eraldi.

 (3) Komisjon esitab oma ettepanekud kinnitamiseks alevivolikogule.

 (4) Kolme paremini ja terviklikumalt renoveeritud eramaja omanikke premeeritakse:
 1) I koht 200 eurot
 2) II koht 150 eurot
 3) III koht 100 eurot

 (5) Kaasomandis olevate eramajade preemiasumma jagatakse kaasomanike vahel proportsionaalselt nende omandi osadega.

 (6) Kolme paremini ja terviklikumalt renoveeritud korteriühistut ja paljukorterilist (vähemalt 4 korterit) elamut premeeritakse:
 1) I koht 500 eurot
 2) II koht 350 eurot
 3) III koht 200 eurot

 (7) Volikogu, ära kuulates majanduskomisjoni ettepaneku, jätab endale õiguse sõltuvalt konkursil osalemise aktiivsusest, määrata preemiate suurust, arvu, anda välja eripreemiaid või preemiaid mõnes kategoorias mitte välja anda.

 (8) Konkursil auhinnatud hoonete omanikele antakse preemiad üle alevi sünnipäevaüritusel detsembrikuus.

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) Hinnasoodustus ei laiene teiste värvifirmade toodangule.

 (2) Kui korteriühistu või hoone omanik, kes kasutab teiste värvifirmade toodangut, soovib osaleda konkursil, esitab ta avalduse konkursil osalemiseks.

 (3) Konkursil ei hinnata hooneid, mille välisvärvimisel on rikutud hea ehitustava ja ehitusseadustiku nõudeid.

 (4) Tunnistada kehtetuks Vändra Alevivolikogu 16.04.2015. a määrus nr 6 „Konkursi Värvid Vändrasse läbiviimise kord“.

 (5) Määrus jõustub 1. mail 2016. aastal.

Priit Enok
Volikogu esimees

Lisa 1 Avaldus

Lisa 2 Osavõtjakaart