Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, korrad, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Jõelähtme valla keskraamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.04.2017, 4

Jõelähtme valla keskraamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 20.04.2017 nr 109

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Raamatukogu eesmärk

  (1) Käesolev põhimäärus sätestab Jõelähtme valla keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) eesmärgid ja ülesanded, tema juhtimise ja struktuuri, vara valdamise ja kasutamise korra, finantseerimise alused ning aruandluse ja kontrolli.

  (2) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu ja Jõelähtme valla (edaspidi vald) raamatukoguteeninduse keskus ning tema teeninduspiirkonnaks on valla territoorium.

  (3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ning teistest õigusaktidest.

  (4) Raamatukogu eesmärgiks on tagada elanike vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ja kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

  (5) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Jõelähtme Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

§ 2.   Raamatukogu nimi, asukoht ja struktuur

  (1) Raamatukogu on Jõelähtme Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Raamatukogu ametlik nimetus on Jõelähtme valla keskraamatukogu.

  (3) Raamatukogu postiaadress on Kuusiku tee 1a, Loo alevik, 74201 Jõelähtme vald, Harju maakond.

  (4) Raamatukogu struktuuri kuuluvad järgmised üksused:
  1) Loo raamatukogu, Kuusiku tee 1a, Loo alevik, 74201 Jõelähtme vald, Harju maakond;
  2) Kostivere raamatukogu, Aruküla tee 3, Kostivere alevik, 74204 Jõelähtme vald, Harju maakond;
  3) Jõelähtme külaraamatukogu, Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, 74202 Jõelähtme vald, Harju maakond;
  4) Neeme raamatukogu, Männimäe tee 10, Neeme küla, 74226 Jõelähtme vald, Harju maakond;
  5) Kaberneeme raamatukogu, Rahvamaja tee 1, Kaberneeme küla, 74211 Jõelähtme vald.

  (5) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab direktori ettepanekul vallavalitsus.

  (6) Personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks käesoleva põhimääruse ja töökorraldusreeglite ning töölepingutega.

  (7) Raamatukogu personali ülesanne on tagada raamatukogu häireteta töö ja majandamine ning vara säilimine ja korrasolek.

2. peatükk RAAMATUKOGU TEGEVUS 

§ 3.   Raamatukogu ülesanded

  Tegevuse eesmärkide täitmiseks raamatukogu:
  1) osutab vallaelanikele ning teistele soovijatele põhiteenuseid vastavalt rahvaraamatukogu seadusele ja teistele õigusaktidele ning raamatukogu kasutamise eeskirjadele;
  2) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
  3) kogub, säilitab ja teeb kättesaadavaks Jõelähtme valda käsitleva informatsiooni;
  4) osutab tasulisi teenuseid (paljundustööd, väljatrükid üldkasutatavatest andmebaasidest). Teenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab vallavalitsus;
  5) osaleb valla arengukava eelnõu väljatöötamises ja kultuurielu koordineerimises;
  6) teeb koostööd teiste raamatukogudega ja Jõelähtme valla hallatavate asutustega (koolid, lasteaiad, kultuuriasutused).

§ 4.   Juhtimine

  (1) Raamatukogu tööd juhib direktor.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Konkursi läbiviimise tingimused ja korra kehtestab ning konkursi korraldab vallavalitsus.

  (3) Direktoriga sõlmib töölepingu vallavanem.

  (4) Direktorit asendab tema äraoleku ajal direktori käskkirjaga määratud isik.

  (5) Direktoril peab olema raamatukogunduse või infoteaduste kõrgharidus, selle puudumisel raamatukoguhoidja kutsekvalifikatsiooni neljas aste.

  (6) Direktor:
  1) vastutab raamatukogu üldseisundi, varade säilimise eest;
  2) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab põhiülesannete täitmise eest;
  3) valdab, kasutab ja käsutab raamatukogu valduses olevat vara vastavalt volikogu poolt kehtestatud korrale;
  4) esitab vallavalitsusele kinnitamiseks raamatukogu struktuuri ja töötajate koosseisu;
  5) sõlmib, muudab ja ütleb üles raamatukogu töötajate töölepingud;
  6) juhindudes vallavalitsuse ettekirjutustest, esitab vallavalitsusele raamatukogu eelarve projekti;
  7) korraldab ja vastutab eelarve vahendite sihipärase kasutamise eest ja esitab vajadusel vallavalitsusele ettepanekuid eelarve muutmiseks;
  8) peab läbirääkimisi, sõlmib kokkuleppeid ja esindab raamatukogu oma pädevuse piires;
  9) annab oma pädevuse piires käskkirju;
  10) kehtestab käskkirjaga raamatukogu töökorralduse eeskirjad;
  11) esitab raamatukogu tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid;
  12) kinnitab raamatukogu ja tema struktuurüksuste lahtioleku ajad;
  13) täidab muid raamatukogu juhtimisega seotud ülesandeid.

§ 5.   Raamatukogu nõukogu

  (1) Nõuandva koguna võib raamatukogu juurde moodustada raamatukogu nõukogu ( edaspidi nõukogu), kelle pädevuses on:
  1) ettepanekute tegemine raamatukoguga seonduvate sihtprogrammide ja -projektide väljatöötamiseks ning nende väljatöötamises osalemine;
  2) raamatukogu tegevuse analüüsimine ja arengukava kohta ettepanekute tegemine;
  3) muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamine ja vastavate ettepanekute tegemine.

  (2) Raamatukogu nõukogu peab olema vähemalt kolmeliikmeline.

  (3) Ettepaneku nõukogu liikmete määramise kohta teeb raamatukogu direktor. Nõukogusse ei kuulu raamatukogu töötajad. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe.

  (4) Nõukogu koosseisu kinnitab vallavalitsus.

  (5) Nõukogu töötab tema poolt vastu võetud kodukorra alusel ja tema töövormiks on koosolek.

  (6) Nõukogu kutsub kokku esimees vähemalt kaks korda aastas.

  (7) Raamatukogu direktor osaleb nõukogu koosolekutel sõnaõigusega.

  (8) Nõukogu teeb oma otsused poolthäälteenamusega. Nõukogu on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt kaks kolmandikku liikmetest.

  (9) Nõukogu koosolekud protokollitakse ja protokollide koopiad esitatakse vallavalitsusele ja raamatukogule.

  (10) Nõukogu tegutseb ühiskondlikel alustel ja nõukogu liikmete töö ei ole tasustatav.

§ 6.   Raamatukogu õigused

  Raamatukogul on õigus:
  1) saada vallavalitsuselt ja teistelt valla asutustelt vajalikku teavet ja abi oma ülesannete täitmiseks;
  2) teha ettepanekuid raamatukogu valdkonda puudutavate õigusaktide ettevalmistamiseks, muutmiseks või täiendamiseks ning valmistada ette vastavad eelnõud;
  3) võtta teenuste eest tasu vastavalt vallavalitsuse poolt kinnitatud tasumääradele;
  4) täiendada kogusid vahetuste ja annetustega;
  5) osa võtta valla arengukava koostamisest, täiendamisest ja muutmisest;
  6) osaleda kirjandusega ja raamatukogu tööga seonduvatest raamatukogu välistel üritustel ning koolitustel;
  7) teha ettepanekuid raamatukogu töö paremaks korraldamiseks;
  8) teha muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid toiminguid.

§ 7.   Raamatukogu vara

  (1) Raamatukogu vara kuulub Jõelähtme valla omandisse. Raamatukogu valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

  (2) Raamatukogu finantseeritakse:
  1) vallaeelarvest;
  2) riigieelarvest;
  3) annetustest;
  4) põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
  5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt ning muudest allikatest.

  (3) Raamatukogule äriühingute, organisatsioonide ja üksikisikute poolt annetatud vara võetakse vallavalitsuse poolt arvele ja kasutatakse sihtotstarbeliselt.

  (4) Raamatukogu varade arvestust peab vallavalitsuse raamatupidamine.

  (5) Raamatukogu kasutuses oleva vallavara omandivormi muutmine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

§ 8.   Raamatukogu kogud ja teeninduse korraldus

  (1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid eri tüüpi ja laadi teavikuid.

  (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab volikogu.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.   Teenistuslik ja haldusjärelevalve ning aruandlus

  (1) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus.

  (2) Haldusjärelevalvet raamatukogude võrgu üle teostab Kultuuriministeerium.

  (3) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruanded.

§ 10.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub volikogu otsusel.

  (2) Raamatukogu tegevuse ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

Art Kuum
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json