Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Puu raieloa andmise tingimused ja kord

Väljaandja:Setomaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.04.2022, 17

Puu raieloa andmise tingimused ja kord

Vastu võetud 13.04.2022 nr 4

Määrus kehtestatakse Looduskaitseseaduse § 45 ja Setomaa Vallavolikogu 22.02.2018 määruse nr 3 “Ülesannete delegeerimine Setomaa Vallavalitsusele” § 1 punkti 13 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Setomaa valla tiheasustusaladel raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) määrab kindlaks Setomaa valla tiheasustusaladel puude raieks loa taotlemise, vormistamise ning väljastamise tingimused. Korda ei kohaldata puude raiele kasvavas metsas metsaseaduse tähenduses ja viljapuudele.

§ 2.   Kasutatavad mõisted

  Korras kasutatakse mõistet järgmises tähenduses:
  1) puu – kasvav puu, mille rinnasdiameeter on vähemalt 15 sentimeetrit;
  2) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
  3) raie - puu langetamine koos sellega kaasnevate eel- ja järeltöödega;
  4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
  5) asendusistutus – maha raiutava puu asemele istutav puu või puud;
  6) tiheasustusala - alevi ja küla selgelt piiritletav kompaktse asustusega ala.

§ 3.   Raieluba

  (1) Raie tiheasustusaladel on lubatud raieloa alusel.

  (2) Raieloa väljastab Setomaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määratud ametnik

  (3) Raieloaga määratakse kindlaks raie ulatus, tingimused ja tähtaeg.

  (4) Raieloa kehtivus on kuni üks aasta. Juhul kui tööd selle aja jooksul ei ole lõpetatud, on võimalik taotleda loa pikendamist.

  (5) Raieluba väljastatakse tasuta.

  (6) Raieluba vormistatakse kahes eksemplaris raieloa vastaval vormil, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ning teine jääb vallavalitsusse.

  (7) Raieluba ei ole vajalik eravalduses olevate viljapuude ja põõsaste eemaldamiseks või lõikamiseks.

  (8) Hajaasustusega alal võib kinnistu omanik raiuda üksikuid puid mittemetsamaalt ilma raieloata, kui kinnistule ei laine kaitsekohustus.

§ 4.   Raieloa tingimused

  Raiuda on lubatud puid:
  1) mis on haigestunud, kuivanud, väärkasvuga või murdumisohtlikud;
  2) mis vähendavad eluaseme kvaliteeti (varjavad valguse, takistavad oluliselt noorema ja madalama haljastuse elujõulisust jne), ohustavad elanikke või hoonete ja rajatiste struktuure ning takistavad liiklust;
  3) mille kõrvaldamine on ettenähtud detailplaneeringu, ehitusprojekti või haljastusprojektiga;
  4) mille asemele soovitakse määratud tähtajaks rajada samaväärne haljastus.

§ 5.   Erijuhud

  Tuulemurd ja maha langenud puud, mis takistavad normaalset elukorraldust ja on ohtlikud, loetakse eriolukorraks, mille puhul raieluba ei vormistata. Maaomanik või valdaja teatab vallavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid ja täpse asukoha esimesel võimalusel avastamise hetkest.

§ 6.   Raieloa taotlus

  (1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik, valdaja või volitatud isik.

  (2) Raieloa taotleja esitab vallavalitsusele kirjaliku taotluse (lisa 1).

  (3) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel:
  1) ühistu üldkoosoleku protokoll või korteri omanike kokkuleppe kohaselt tehtud häälteenamusega otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil kasvava puu raieks;
  2) esindusõigust tõendav dokument (volikiri), kui taotluse esitab esindaja;
  3) kaitseala valitseja nõusolek, kui raieluba taotletakse looduskaitseseaduse § 4 lõike 1 ja § 12 punkti 1 mõistes kaitstaval loodusobjektil kasvava puu raieks;
  4) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui raieluba taotletakse kinnismälestisel kasvava puu raieks vastavalt muinsuskaitseseaduse § 52 lõike 3 punktile 1;
  5) Keskkonnaameti nõusolek, kui raieluba taotletakse veekaitsevööndis (välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde tegemisel) kasvava puu raieks vastavalt veeseaduse § 121 lõikele 1;
  6) kooskõlastus töötsoonis asuvate elektri-, sideliinide ja teede valdajatega.

§ 7.   Raieloa taotluse menetlemine

  Raieloa taotluse läbivaatamisel vallavalitsuse määratud ametnik:
  1) kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning nõuab taotlejalt vajadusel täiendavaid dokumente ja selgitusi või kooskõlastusi;
  2) otsustab raieloa andmise või mitte andmise 15 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates;
  3) taotluses esitatud valeandmete korral lõpetab taotluse menetlemise raieluba väljastamata;
  4) raieloa andmise korral korraldab vajadusel raiutavate puude looduses märgistamise;
  5) puu asendusistutuse korral nõuab garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid ning istutuskoht.

§ 8.   Raieloa andmisest keeldumine

  Raieloa andmisest võib keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud, eelkõige kui:
  1) raieloa taotlus ei vasta paragrahvis 6 esitatud nõuetele ja taotleja ei kõrvalda puudusi talle selleks antud tähtaja jooksul;
  2) tegemist on olulise tähtsusega põlispuu(de)ga, eripäras(t)e või muul põhjusel väärtusliku (väärtuslike) puu(de)ga;
  3) elamu(te) püstitamiseks täielikult või osaliselt metsastatud alale säiliks vähem kui 50% katastriüksusel asuvast kõrghaljastusest või metsast;
  4) raiumine kahjustaks väärtuslikke loodus- ja kultuurmaastikke, rohelist võrgustikku või rikuks vaateid või oleks muul viisil vastuolus avalike huvidega;
  5) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust);
  6) puu on määratud säilitamisele detailplaneeringuga, ehitusprojektiga või haljastusprojektiga.

§ 9.   Raie

  (1) Puude raiumine, raiese äravedu ja raiekoha koristamine toimub raieloa saanud isiku kulul ja vastutusel. Raiekoha koristamisel tuleb järgida Setomaa valla heakorraeeskirja.

  (2) Pärast tööde lõpetamist avalikus kasutuses oleval territooriumil on raieloa saanud isik kohustatud kahe nädala jooksul raiekoha üle andma. Üleandmisel vallavalitsuse poolt määratud isik, kas lõpetab raieloa või määrab tähtaja ilmnenud puuduste kõrvaldamiseks.

§ 10.   Haljastuse taastamine

  Vallavalitsus võib raieloa väljastamise lisatingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.

§ 11.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Korra rikkuja kannab vastutust looduskaitseseaduse § 73 sätete järgi.

  (2) Korra rikkumise menetlus toimub vastavalt karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.

§ 12.   Rakendussätted

  Tiheasustusega ala piirid tulenevad 23.09.2021 Setomaa vallavolikogu otsusega nr 19 vastu võetud Setomaa valla üldplaneeringust.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raul Kudre
Vallavanem

Martin Sulp
Vallasekretär

Lisa 1 Raieloa taotlus

Lisa 2 Tiheasustusala kaart

Lisa 3 Raieluba

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json