HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Setomaa valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Setomaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.04.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.04.2022, 18

Setomaa valla koolieelsesse lasteasutusse lapse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 13.04.2022 nr 5

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega sätestatakse Setomaa valla koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) lapse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord.

  (2) Lasteaeda võetakse vastu esmajärjekorras Setomaa valla haldusterritooriumil (edaspidi teeninduspiirkond) alaliselt elav pooleteise kuni seitsmeaastane laps, kui lapse ja vähemalt ühe vanema elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Setomaa vald. Võimaluse korral on eelistatud laps, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteaias.

  (3) Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda laps, kelle elukoht Eesti rahvastukuregistri andmetel ei ole Setomaa vald, eelistades esmajärjekorras Setomaa valla haldusterritooriumil elavaid lapsi, seejärel Setomaa vallas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool teeninduspiirkonda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

§ 2.   Lasteaiakoha taotlemine

  (1) Lasteaiakoha saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja (edaspidi vanem) lasteaia direktorile kirjaliku vormikohase taotluse (Lisa).

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) lapse andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht);
  2) vanema andmed (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress, telefon);
  3) lasteaiakoha kasutamise alustamise soovitud aeg;
  4) haridusliku erivajadusega lapse puhul nõustamiskomisjoni soovitus koha saamiseks sobitus- või erirühmas.

  (3) Taotlus esitatakse vähemalt 14 päeva enne päeva, millal soovitakse lasteaiakohta kasutama hakata. Taotlused registreerib lasteaia direktor ning taotlused järjestatakse nende laekumise aja järgi.

  (4) Taotlus rahuldatakse vabade kohtade olemasolul soovitud lasteaias.

  (5) Taotlust lasteaiakoha saamiseks saab vanem esitada aastaringselt.

§ 3.   Lapse vastuvõtmine lasteaeda

  (1) Otsuse lasteaeda võtmise kohta teeb lasteaia direktor.

  (2) Lasteaia direktor teavitab vanemat lasteaiakoha saamise või mitte saamise otsusest taotluses märgitud kontaktidel 14 päeva jooksul alates taotluse registreerimisest.

  (3) Lapse lasteaeda vastuvõtmise vormistab lasteaia direktor käskkirjaga ning kannab lapse andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi.

  (4) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel informeerib vanem kirjalikult lasteaia direktorit lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, esitades vastavad dokumendid.

  (5) Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaeda vastu õppeaasta kestel. Vabade kohtade puudumisel jääb laps koha taotlejate järjekorda.

  (6) Lapse lasteaeda vastuvõtmisel kohustub vanem tasuma igakuiselt lasteaia kohatasu ja toiduraha esitatud arve alusel.

  (7) Ühel lapsel saab olla lasteaiakoht ainult ühes Setomaa valla lasteaias. Vabade kohtade olemasolul on võimalik lasteaedade direktoritega sõlmida eraldi kokkulepe lasteaiakoha kasutamiseks Setomaa valla erinevates lasteaedades.

  (8) Lasteaiakoha vastu võtnud vanem kohustub lasteaiakoha kasutamisel järgima kõiki lasteaiakoha kasutamist reguleerivaid õigusakte.

§ 4.   Rühmade komplekteerimine

  (1) Rühmad uueks õppeaastaks komplekteeritakse iga aasta 25. augustiks ja kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks.

  (2) Rühmade liikide määramisel arvestatakse lapse vanust seisuga 30. september. Ühte vanusegruppi kuuluvad üldjuhul 1. oktoobrist kuni järgmise aasta 30. septembrini sündinud lapsed.

§ 5.   Teave vabadest kohtadest

  Vanem saab informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteaiast.

§ 6.   Laste arvestuse pidamine

  Arvestust laste lasteaeda vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab lasteaia direktor.

§ 7.   Lapse lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab vanem kirjaliku taotluse lasteaia direktorile.

  (2) Taotlus esitatakse hiljemalt 14 päeva enne lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteaiast lahkumise kuupäev.

  (3) Laps arvatakse lasteaiast välja:
  1) vanema taotluse alusel;
  2) lapse koolikohustuse saabumisel, kui vanem pole taotlenud koolipikendust;
  3) lapse etteteatamata puudumise korral üle ühe kuu;
  4) võlgnevuse tekkimisel üle kahe kuu ning vanem ei ole teavitanud lasteaia direktorit tekkinud makseraskustest ning avaldanud soovi maksegraafiku koostamiseks.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamisel on vanem kohustatud tasuma:
  1) toiduraha lasteaias viibitud päevade eest kuni lapse lasteaiast väljaarvamise päevani;
  2) kohatasu terve kalendrikuu eest, sõltumata lapse lasteaias viibimise päevade arvust väljaarvamise kalendrikuul.

  (5) Lapse lasteaiast väljaarvamise vormistab lasteaia direktor käskkirjaga.

§ 8.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) Meremäe Vallavalitsuse 13.01.2003 määrus nr 3 „Meremäe valla lasteaedadesse laste vastuvõtu ja lahkumise korra kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Mikitamäe Vallavalitsuse 15. 11.201 0 määrus nr 6 „Mikitamäe Kooli lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Värska Vallavalitsuse 1 0.11.2016 määrus nr 1 „Värska Lasteaeda laste vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise ning lasteaia teenuste eest tasumise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Raul Kudre
Vallavanem

Martin Sulp
Vallasekretär

Lisa  Lasteaiakoha taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json