HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Õpilastranspordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2013, 2

Õpilastranspordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord

Vastu võetud 28.04.2011 nr 19
jõustumine 02.05.2011

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 49 lõike 3 ja Eesti Vabariigi haridusseaduse § 7 lõike 2 punkti 8 ja § 33 lõike 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Käesolev kord sätestab Mikitamäe valla eelarvevahenditest õpilaste sõidukulude hüvitamise ulatuse ja korra.

 (2) Kord hõlmab päevase õppevormi õpilasi, kes omandavad põhiharidust Mikitamäe Koolis või keskharidust ning kelle elukohaks on pereregistri andmetel Mikitamäe vald.

§ 2.  Õpilastranspordi korraldamine ja transpordikulude hüvitamine

 (1) Vallavalitsuse ja bussifirma vahelise lepingu alusel sõitval õpilasliinil hüvitatakse Mikitamäe Kooli õpilaste sõit kooli ja tagasi elukohta 100 % ulatuses kooli esitatud nimekirja alusel.
 1) õpilaste igapäevane sõit kooli ja tagasi elukohta toimub sõidukaardi alusel, mille väljastab vallavalitsuse taotluse alusel bussifirma.

 (2) Gümnaasiumi õpilastele, kes omandavad haridust Põlva maakonna piires, hüvitatakse sõit kooli ja tagasi elukohta 80 % ulatuses bussipileti hinnast, väljaspool Põlva maakonda iga nädal üks kord õppeasutusse ja tagasi 40 % ulatuses bussipileti hinnast õppeperioodi jooksul.

 (3) Väljaspool Mikitamäe valda õppivate erivajadustega õpilaste transpordikulud hüvitatakse täies ulatuses arvestusega kuni neli edasi – tagasi sõitu kuus.

§ 3.  Transpordikulude hüvitamise taotlemine

 (1) Transpordikulude hüvitamist on õigus taotleda õpilase vanemal, eestkostjal, hooldajal või õpilasel alates 16-eluaastast, kelle sõitu õppeasutusse riik ei kompenseeri ja kellel ei ole võimalik koolis käimiseks kasutada õpilasliine.

 (2) Transpordikulude hüvitamise taotlemiseks esitada vallavalitsusele iga aasta 10. septembriks avaldus ja koolitõend, millele on märgitud õpilase nimi, kool ja klass, kus õpilane õpib.

§ 4.  Transpordikulude maksmine

 (1) Hüvitamisele kuuluvad väljamaksmise kuule eelnenud kuu koolipäevade sõidukulud.

 (2) Hüvitis kantakse avalduses märgitud isiku arvele.

§ 5.  Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 29.12.2010 määrus ,, Õpilastranspordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord“.

Maarika Prost
Volikogu esimees