Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Mikitamäe Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:15.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2013, 5

Mikitamäe Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 19.03.2010 nr 15
jõustumine 01.04.2010

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 34, § 35 lõike 2, Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1 ning kultuuriministri 12. juuli 2004 määruse nr 9 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Mikitamäe Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Mikitamäe Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus, mis on registreeritud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris.

 (2) Raamatukogu asub aadressil Mäe 27, Mikitamäe küla, Mikitamäe vald, Põlva maakond 64301.

 (3) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu, raamatukogus on Avalik Internetipunkt (edaspidi AIP).

 (4) Raamatukogu teeninduspiirkonnaks on Mikitamäe vald.

 (5) Raamatukogu põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Mikitamäe Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu).

 (6) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugeja ja arvutikasutaja õigused ning kohustused sätestatakse raamatukogu ja AIP-i kasutamise eeskirjades, mille kinnitab vallavolikogu.

 (7) Raamatukogul on oma nimega tempel ning võib olla oma nimega pitsat ja vallavalitsuse kinnitatud sümboolika.

 (8) Raamatukogu teavikute kogu on koostiselt universaalne, sisaldades teeninduspiirkonna elanike põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.

 (9) Raamatukogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest, vallavolikogu ja vallavalitsuse õigusaktidest.

§ 2.  Tegevuse eesmärk ja ülesanded

 (1) Raamatukogu eesmärgiks on tagada valla elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (2) Raamatukogu põhiülesandeks on koguda, säilitada ja teha oma lugejatele kättesaadavaks nendele vajalikud trükised ja teised teavikud ning avalikud andmebaasid.

 (3) Oma ülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab lugejale põhiteenuseid (teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus, arvuti kasutamise võimaldamine avalikustatud teabega tutvumiseks);
 2) osutab lugejale tasulisi teenuseid (paljundustööd, väljatrükid jne.), mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;
 3) komplekteerib, säilitab ja teeb oma kogud ja elektroonilised andmebaasid kasutajale kättesaadavaks;
 4) tellib lugeja soovil ja kulul raamatukogu kogudes puuduvad teavikud teistest raamatukogudest raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
 5) peab arvestust kogude suuruse, koostise, rahalise väärtuse ja selles tehtud muudatuste kohta ning esitab vastavad aruanded;
 6) korraldab teavikute raamatukogundusliku ja tehnilise töötlemise;
 7) korraldab raamatuvarade tutvustamiseks mitmesuguseid üritusi;
 8) korraldab AIP-i tööd.

§ 3.  Raamatukogu tegevuse korraldamine

 (1) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

 (2) Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused, kohustused ja vastutus on sätestatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mille kinnitab vallavolikogu. Eeskirja teeb igale kasutajale teatavaks raamatukogu direktor.

 (3) Asjaajamise korraldamisel lähtub raamatukogu arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, asjaajamiskorra ühtsetes alustes sätestatust.

 (4) Raamatukogu koosseisu ja palgamäärad kinnitab vallavolikogu.

 (5) Raamatukogu lahtiolekuajad kehtestab vallavalitsus.

§ 4.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu tööd juhib ja korraldab direktor, kes vastab rahvaraamatukogu seaduses kehtestatud haridus- ja kutsenõuetele.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse ja vabastab ametist vallavanem.

 (3) Töötamine raamatukogus toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse töölepinguseadusega. Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (4) Direktori töölepingu lahutamatu osa on ametijuhend.

 (5) Direktori kohustused ja õigused:
 1) esindab oma raamatukogu pädevuse piires;
 2) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
 3) korraldab raamatukogu tegevust ja vastutab selle eest;
 4) tagab raamatukogu valduses oleva vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
 5) koostab eelarveprojekti ja vastutab eelarvest kinnipidamise eest;
 6) korraldab raamatukogu töö arvestust, esitab vastavad aruanded, peab arvestust kogude suuruse, koostise ja selles tehtud muudatuste kohta;
 7) kinnitab raamatukogu tööd puudutavad eeskirjad;
 8) sõlmib oma ülesannete täitmiseks eelarve piires raamatukogu nimel lepinguid;
 9) vastutab AIP-i töökorralduse eest;
 10) kogub ja säilitab Mikitamäe valla kohta ilmunud materjale;
 11) korraldab kogu tutvustamiseks erinevaid üritusi;
 12) teeb koostööd teiste raamatukogude,valla teiste asutustega, seltside, ühingute ja klubidega.
 13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid raamatukoguga seotud küsimuste lahendamiseks ja töö paremaks korraldamiseks;
 14) on aruandekohustuslik vallavalitsuse ja vallavolikogu ning raamatukogu nõukogu ees;
 15) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid;
 16) täidab muid vallavalitsuse poolt talle pandud ülesandeid.

 (6) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse raamatukogu nõukogu.
 1) nõukogu koosseisu moodustab ja kinnitab vallavalitsus. Nõukogus on viis liiget ja liikme volitused kestavad kuni kolm aastat. Nõukogusse kuuluvad kolm lugejate esindajat, vallavalitsuse esindaja ning vallavolikogu esindaja. Raamatukogu töötajad ei kuulu nõukogu koosseisu. Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe;
 2) nõukogu esimees kutsub nõukogu kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kaks korda aastas. Nõukogu koosolek protokollitakse ning protokolli koopia esitatakse vallavalitsuse kantseleile hiljemalt kümnendal päeval pärast koosoleku toimumist. Protokolli originaal säilitatakse raamatukogus;
 3) Nõukogu töövorm on koosolek. Nõukogu pädevuses on teha vallavolikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid raamatukoguteeninduse korraldamise kohta, hinnata raamatukogu tööd ning arutada muid raamatukogu tegevust puudutavaid olulisi küsimusi. Nõukogu ettepanekud on soovitusliku iseloomuga. Koosolekust võtab sõnaõigusega osa raamatukogu direktor.

 (7) Nõukogu ülesanded on:
 1) raamatukogu eelarve projeki läbivaatamine ja hinnangu andmine;
 2) raamatukogu tööplaani ja -aruande läbivaatamine ning hinnangu andmine;
 3) direktori koostatud ja vallavalitsusele või vallavolikogule esitatavate raamatukogu puudutavate eelnõude läbivaatamine ja heakskiitmine;
 4) raamatukoguteeninduse kohta ettepanekute tegemine;
 5) raamatukogu arengusuundade läbivaatamine;
 6) ettepanekute tegemine vallavalitsusele ja vallavolikogule raamatukogutöö paremaks korraldamiseks ja vajalike vahendite taotlemiseks.

 (8) Nõukogu õigused on:
 1) saada oma ülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja dokumente;
 2) nõuda direktorilt aruandeid raamatukogu tegevuse kohta.

§ 5.  Raamatukogu vara, finantseerimine, aruandlus ja järelevalve

 (1) Raamatukogu kasutuses oleva vara moodustavad talle sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud teavikud, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Raamatukogu valduses olev vara on Mikitamäe valla omand. Raamatukogu vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (3) Raamatukogu võib mittevajalikke teavikuid tasuta võõrandada või müüa vallavolikogu kehtestatud korras. Aegunud, lagunenud, kaotatud ja liigses eksemplaarsuses teavikud kustutatakse kogudest ja raamatukogu kataloogist. Mahakandmise põhjuste (aegunud, lagunenud vm) järgi koostatakse kustutusakt, mis kinnitatakse vallavalitsuse kehtestatud korras.

 (4) Raamatukogul on oma alaeelarve Mikitamäe valla eelarves. Sellest tagatakse töötasud, majandamiskulud, kogude regulaarne varustatus teavikutega ning eelarveliste vahendite olemasolul täiendkoolituskulud.

 (5) Raamatukogu finantseeritakse:
 1) vallaeelarvest;
 2) riigieelarvest;
 3) annetustest;
 4) tasulistest teenustest;
 5) laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

 (6) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid. Raamatukogu esitab vallavalitsusele koopia Põlva Keskraamatukogule esitatud aruannetest.

 (7) Raamatukogu raamatupidamisarvestust ja -aruandlust korraldab vallavalitsus.

 (8) Teavikute olemasolu kontrollimiseks teeb raamatukogu inventuuri iga 10 aasta järel või vajadusel (vastutava töötaja vahetus, avarii, milles kogu sai kannatada jne). Vallavalitsus võib nõuda inventuuri igal ajal. Inventuuri tegemiseks moodustab vallavalitsus komisjoni. Inventuur viiakse läbi vastavalt rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile.

 (9) Teenistuslikku järelevalvet raamatukogu ja direktori tegevuse üle teostab vallavalitsus.

 (10) Eelarve täitmist ja vara sihipärast kasutamist kontrollib vallavalitsus ja vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 6.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus seaduses sätestatud korras.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu aega enne kavandatavat tähtaega.

§ 7.  Rakendussätted

  Tunnistatakse kehtetuks Mikitamäe Vallavolikogu 31.10.2007 määrus nr 15 „Mikitamäe Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“.

Ilmar Palmik
Volikogu esimees