Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Pärnu Haldusteenused põhimäärus

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2013, 31

Pärnu Haldusteenused põhimäärus

Vastu võetud 16.05.2013 nr 14

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 2 ja Pärnu Linnavolikogu 17. mai 2012 määruse nr 13 “Pärnu linna põhimäärus” § 68 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Õiguslik seisund

  (1) Pärnu Haldusteenused (edaspidi asutus) on Pärnu Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) hallatav asutus.

  (2) Asutus juhindub oma tegevuses käesolevast põhimäärusest ning muudest õigusaktidest.

  (3) Asutuse tegevust koordineerib linnavalitsuse majandusosakond (edaspidi majandusosakond).

  (4) Asutuse põhimääruse ja selle muudatused kinnitab Pärnu Linnavolikogu (edaspidi volikogu).

§ 2.   Nimi ja asukoht

  (1) Asutuse täielik nimi on Pärnu Haldusteenused.

  (2) Asutus asub Pärnu linnas.

  (3) Asutuse postiaadress on Suur-Sepa 16, Pärnu.

§ 3.   Sümboolika, dokumendiplank ja pitsat

  (1) Asutuse sümboolikas kasutatakse Pärnu linna sümboleid.

  (2) Asutusel on oma nimega dokumendiplank ja oma nimega pitsat.

2. peatükk TEGEVUSE KORRALDAMINE  

§ 4.   Tegevusvaldkond

Asutuse tegevus on peamiselt seotud linnavara korrashoiu ja haldamisega.

§ 5.   Ülesanded

  (1) Asutuse ülesanded on:
  1) linnavara haldus ja hooldus;
  2) kalmistute haldamine ja matuse- ja kalmistuteenuste osutamine;
  3) maastiku hooldus ja korrashoid;
  4) tasulise parkimisteenuse korraldamine;
  5) elamu- ja kommunaalmajanduse haldus.

  (2) Asutus täidab teisi talle Pärnu linna õigusaktidega pandud ülesandeid ja võib avalikust huvist lähtuvalt osutada teisi Pärnu linna elanikele vajalikke teenuseid.

  (3) Sõltuvalt vajadustest ja võimalustest võib asutus osutada oma tegevusvaldkonnaga seotud tasulisi teenuseid.

3. peatükk STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 6.   Personal

  (1) Asutuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab linnavalitsus.

  (2) Asutuses töötamine toimub töölepingu alusel ja kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Asutuse töötajatega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud juhataja.

§ 7.   Juhtimine

  (1) Asutust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist linnavalitsus ettepanekul.

  (2) Juhatajaga sõlmib, muudab ning lõpetab töölepingu linnapea või tema poolt selleks volitatud isik, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (3) Juhataja ülesanne on tagada asutuse tulemuslik töö, vastutada asutuse üldseisundi, arengu ja rahaliste vahendite sihipärase ning otstarbeka kasutamise eest.

  (4) Asutuse juhataja:
  1) korraldab asutuse tegevust;
  2) võtab tööle ja vabastab töölt asutuse töötajad ning sõlmib, muudab ja lõpetab nendega töölepingud ning määrab nende töötasu suuruse;
  3) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
  4) kinnitab asutuse töökorralduse reeglid ning töötervishoiu- ja tööohutusalased juhendid;
  5) annab asutuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju;
  6) koostab asutuse eelarvekavandi;
  7) vastutab eelarvest kinnipidamise eest;
  8) esindab talle antud volituste ulatuses asutust kõigis õigustoimingutes;
  9) tagab asutuse valdusse antud linnavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  10) kannab vastutust asutuse kogu tegevuse ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest;
  11) täidab muid õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 8.   Töötajate õigused ja kohustused

  (1) Asutuse töötajate töökorralduslikud õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse asutuse töökorralduse reeglites.

  (2) Töötaja konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja töölepinguga.

4. peatükk ASJAAJAMINE, FINANTSEERIMINE JA JÄRELEVALVE 

§ 9.   Asjaajamise alused

  (1) Asutuse asjaajamine toimub juhataja käskkirjaga kinnitatud asjaajamiskorra kohaselt.

  (2) Asjaajamiskorraga tagatakse dokumentidele esitatud vorminõuete täitmine, dokumentide säilivus ja informatsiooni ning dokumentide kiire ringlus.

  (3) Asjaajamiskord koostatakse Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetel alustel arvestades Pärnu Linnavalitsuse asjaajamiskorda.

§ 10.   Finantseerimise alused

  (1) Asutuse kulud kaetakse linnaeelarvest.

  (2) Asutus võib saada omatulu ning vahendeid ka füüsilistelt ja juriidilistelt isikutelt sihtotstarbeliste eraldiste, toetuste ja annetustena.

  (3) Asutuse põhitegevusega seotud tasuliste teenuste hinnakirja kinnitab linnavalitsus.

§ 11.   Raamatupidamine

Asutuse raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab linnavalitsuse raamatupidamise teenistus.

§ 12.   Vara

Asutus valitseb, kasutab ja käsutab oma valduses olevat linnavara volikogu kehtestatud korras.

§ 13.   Järelevalve

  (1) Asutuse põhimäärusejärgsete ülesannete täitmise üle teostab järelevalvet majandusosakonna juhataja.

  (2) Asutuse rahaliste vahendite ja muu vara kasutamist kontrollib linnavalitsus.

  (3) Teenistuslikku järelevalvet asutuse üle teostab linnavalitsus.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 14.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Asutuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab volikogu.

  (2) Asutuse ümberkorraldamist ja tegevuse lõpetamist korraldab majandusosakond.

6. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 15.   Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Vahur Mäe
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json