Keskkond ja heakordHeakord

Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Räpina valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2013, 32

Räpina valla erateedel tasuta talvise teehoolduse tegemise kord

Vastu võetud 15.05.2013 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ning § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Räpina vallas asuvatel avalikuks kasutamiseks määramata erateedel Räpina valla poolt tasuta talvise teehoolduse teenuse (edaspidi tasuta lumetõrje teenus) tegemise tingimused ja kord.

§ 2.  Tasuta lumetõrje teenuse saamise nõuded

 (1) Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Räpina vallas asuva kinnistu omanikul, kaasomanikul või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutaval isikul, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri kohaselt registreeritud sellele kinnistule.

 (2) Tasuta lumetõrje teenust on õigus saada Räpina vallas asuvatele erateedele, mis jäävad Räpina valla üldplaneeringu kohaselt hajaasustusalale ning kulgevad majapidamisteni, mida kasutatakse aastaringselt alalise elukohana ning eratee vastab järgmistele tingimustele:
 1) tee servad ja tee ääres asuvad kraavid on tähistatud viisil, mis tagab tee asukoha määratavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata (tähistuseks on soovituslik kasutada puidust või plastikust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, otsast helkurribaga teibaid);
 2) tee servad on takistustest puhastatud ja tee servades olevad takistused (nt ilupõõsad, puuistikud, truubiotsad, kivid, kiviparkett jms) peavad olema märgistatud viisil, mis tagab nende nähtavuse pimedal ajal ja lumekihi paksusest hoolimata;
 3) tee kohalt on eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt vähemalt 1,5 meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
 4) tee kõrval on koht, kuhu lund lükata;
 5) tee laius ja kurvikõverad võimaldavad lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje ohutut tegemist.

 (3) Tasuta lumetõrje teenust ei osutata:
 1) erateel, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata;
 2) erateel, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 50 meetri kaugusel mööda nimetatud erateed;
 3) õuemaal;
 4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
 5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õiguseid.

 (4) Tasuta lumetõrje teenust võidakse erandina osutada ka lõikes 2 sätestatud tingimustele mittevastavate erateede osas või hilinenult esitatud taotluse puhul, kui selleks on mõjuvad põhjused, milleks on eelkõige taotleja või tema leibkonna halb tervislik seisund, kõrge iga, sotsiaalne seisund või muu samane olukord.

§ 3.  Tasuta lumetõrje teenuse osutamise tingimused

 (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamist alustatakse 12 tunni jooksul peale tuisu või lumesaju lõppemist ning juhul kui lumekihi paksus ületab sõiduteel 15 cm.

 (2) Tasuta lumetõrje teenuse osutamisel tuleb tööd lõpetada 36 tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppemist.

 (3) Tasuta lumetõrje teenus ei sisalda libedusetõrjet, sulailmadega läbivajunud teel tekkinud lörtsikihi eemaldamist ja lume laadimist ning äravedu.

 (4) Tasuta lumetõrje teenuse osutaja ei vastuta kahju tekitamise eest tee omanikule või taotlejale, kui kahju tekkimise põhjustas eratee seisundi mittevastavus määruse või õigusaktide nõuetele (nt ebatasane tee, rööpad, vajumised).

 (5) Tee osalise mittevastavuse korral määruses sätestatud nõuetele osutatakse tasuta lumetõrje teenust vaid nõuetele vastava teelõigu osas, kui see on tehniliselt võimalik.

 (6) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlemisel isik nõustub teenuse osutamisega käesolevas paragrahvis sätestatud tingimustel.

§ 4.  Tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlemine

 (1) Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks esitatakse Räpina Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) vormikohane taotlus hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks.

 (2) Ühe erateetee ääres elavad taotlejad võivad soovi korral esitada ühise taotluse.

 (3) Määruse § 2 lõikes 4 sätestatud erandi tegemise taotlemiseks tuleb taotlejal esitada lisaks vormikohasele taotlusele ka vabas vormis kirjalik põhjendus.

§ 5.  Tasuta lumetõrje teenuse osutamise otsustamine

 (1) Vallavalitsuse määratud ametnik kontrollib taotluse, taotleja ja eratee vastavust määruses sätestatud nõuetele ja hindab § 2 lõike 4 alusel esitatud taotluse põhjendatust ning puuduste esinemise korral annab taotlejale täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.

 (2) Teenuse osutamise taotluse rahuldamise otsustab vallavalitsuse määratud ametnik eratee lisamisega või lisamata jätmisega valla teede lumetõrje nimekirja.

 (3) Määruse § 2 lõikes 4 sätestatud erandi tegemise otsustab vallavalitsus korraldusega.

 (4) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise kohta tehakse otsus kuni neljaks aastaks.

 (5) Tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlus jäetakse rahuldamata, kui:
 1) taotlus ei vasta nõuetele ning puudusi ei kõrvaldata tähtajaks;
 2) tasuta lumetõrje teenuse saamiseks puudub õigus määruse § 2 lõike 1 alusel;
 3) tasuta lumetõrje teenust taotletakse erateele, mis viib kinnistule, kus alaliselt ei elata või kus elavad elanikud ei ole Eesti rahvastikuregistri andmetel Räpina valla elanikud;
 4) tasuta lumetõrje teenust taotletakse erateele, mis asub kogu pikkuses avalikult kasutatava teega piirneval kinnistul ja kinnistul asuv eluhoone on avalikust teest vähem kui 50 meetri kaugusel;
 5) tasuta lumetõrje teenust taotletakse erateele, mis ei vasta määruse § 2 lõikes 2 sätestatud tingimustele või õuemaale;
 6) tasuta lumetõrje teenuse osutamine seab ohtu taotleja, teeomaniku, teenuse osutaja või kolmandate isikute vara või rikub muul viisil isikute õigusi.

 (6) Taotluse rahuldamata jätmisest teavitab vallavalitsuse määratud ametnik taotlejat kirjalikult.

 (7) Vallavalitsuse määratud ametnik teavitab taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest ühe kuu jooksul arvates määruse § 4 lõikes 1 sätestatud taotluste esitamise tähtaja saabumisest või taotluse esitamisest.

§ 6.  Tasuta lumetõrje teenuse osutamise lõpetamine

 (1) Tasuta lumetõrje teenuse osutamine lõpetatakse, kui:
 1) ilmneb, et taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid:
 2) eratee seisund ei vasta § 2 lõikes 2 sätestatud nõuetele;
 3) teenuse saaja alaline elukoht ei ole Eesti rahvastikuregistri andmete järgi enam Räpina vald või muud teenuse osutamise aluseks olevad asjaolud on ära langenud.

 (2) Vallavalitsuse määratud ametnik teavitab tasuta lumetõrje teenuse saajat teenuse osutamise lõpetamisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Vallavalitsus määrab korraldusega ametniku, kes menetleb tasuta lumetõrje teenuse osutamise taotlusi, otsustab taotluste rahuldamise ja lisab teed lumetõrje nimekirja või otsustab taotluse rahuldamata jätmise ning teavitab sellest taotlejat.

 (2) Vallavalitsus kinnitab korraldusega tasuta lumetõrje teenuse saamise taotluse vormi.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Kaido Palu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json