SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Mikitamäe Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 26.04.2016, 38

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 18.06.2010 nr 22
RT IV, 22.05.2013, 42
jõustumine 21.06.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
31.03.2016RT IV, 26.04.2016, 2129.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1 alusel.
[RT IV, 26.04.2016, 21 - jõust. 29.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Käesolev kord sätestab 18-aastaste ja vanemate raske ja sügava puudega inimeste hooldajatele toetuse määramise ja maksmise tingimused ja korra Mikitamäe vallas.

 (2) Toetust on õigus taotleda isikul, kelle elukoht ja tema hooldusel oleva puudega isiku elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Mikitamäe vald.

 (3) Erandina võib hooldajaks määrata isiku, kelle tegelik elukoht on Mikitamäe vallas, kuid

 (4) rahvastikuregistrijärgne elukoht on teises omavalitsuses

§ 2.  Põhimõisted

 (1) Hooldajatoetus on igakuine toetus raske või sügava puudega isiku hooldajale, mida makstakse riigieelarvest eelarveaastaks valla eelarvesse eraldatud vahenditest.

 (2) Hooldatav on isik, kelle hooldamisvajadus on välja selgitatud hindamisinstrumendi abil ning tal on ajutiselt või püsivalt vajalik kasutada kõrvalabi.

 (3) Hooldaja on vallavalitsuse korraldusega teist isikut hooldama määratud isik, kes täidab seadustega temale pandud kohustusi.

 (4) Hindamisinstrument on ekspertide poolt väljatöötatud küsimustik, mille alusel selgitatakse välja hooldusvajadus.

§ 3.  Toetuse määr

 (1) Raske puudega isiku hooldajale makstakse toetust 15.34 eurot kuus.

 (2) Sügava puudega isiku hooldajale makstakse toetust 25.56 eurot kuus.

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Hooldajatoetuse saamiseks esitavad hooldaja ja hooldatav Mikitamäe Vallavalitsusele ühise vormikohase taotluse koos taotlemist põhjendavate dokumentidega, milledeks on:
 1) mõlema isikut tõendav dokument
 2) arstliku ekspertiisi otsus hooldatava kohta
 3) olemasolu korral rehabilitatsiooniplaani koopia

 (2) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda muid täiendavaid dokumente.

§ 5.  Toetuse määramine ja maksmine

 (1) Hooldajatoetus määratakse otsuse tegemise kuu esimesest kuupäevast ning makstakse välja hiljemalt arvestatava kuu viimaseks kuupäevaks.

 (2) Toetuse määramise aluseks on sotsiaaltööspetsialisti poolt kodukülastuse põhjal koostatud hooldusvajaduse hindamise akt ( hindamisinstrument).

 (3) Toetus määratakse :
 1) puude kestuse viimase päevani
 2) tähtajalise elamisloa kehtivuse lõpptähtajani,kui toetuse taotleja või puudega isik omab tähtajalist elamisluba

 (4) Toetust ei maksta :
 1) isikule, kellele on puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel määratud raske või sügav puue
 2) isikule, kellel on piiratud teovõime
 3) isikule, kellel on hooldatava ees perekonnaseadusest tulenev ülalpidamiskohustus

 (5) Hooldajatoetust makstakse erandkorras hooldajale, kes on hooldatava suhtes perekonnaseaduse alusel ülalpidamiskohustusega isik ( abikaasa, vanem, täisealine laps, lapselaps,vanavanem) juhul, kui:
 1) hooldatav ei suuda teostada eneseteenindusega seotud igapäevatoimonguid või nendes osaleda
 2) kui hooldatava toimetulek igapäevatoimingutega on raskelt häiritud.

 (6) Toetus kantakse hooldaja arvelduskontole või makstakse välja sularahas vallavalitsuse kassast.

§ 6.  Toetuse maksmise lõpetamine

 (1) Toetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega:
 1) hooldust tingivate asjaolude lõppemisel, sh hooldatava suunamisel hoolekandeasutusse
 2) hooldaja või hooldatava surma korral
 3) hooldaja ei täida oma kohustusi puudega isiku hooldamisel.
 4) hooldaja või hooldatava kirjaliku avalduse alusel.
 5) hooldaja või hooldatava elamaasumisel teise omavalitsusse

 (2) Toetuse maksmine on õigus lõpetada ja tagasi nõuda, kui toetuse määramise aluseks olid taotleja poolt teadlikult esitatud valeandmed.

 (3) Toetuse maksmine lõpetatakse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgneva kuu esimesest kuupäevast.

§ 7.  Teatamise kohustus

 (1) Toetuse saaja on kohustatud kirjalikult teatama asjaoludest, mis toovad kaasa määratud toetuse maksmise lõpetamise või suuruse muutmise, 10 päeva jooksul nende asjaolude tekkimisest.

 (2) Kui asjaoludest ei teatatud, siis on vallavalisusel õigus enammakstud toetus tagasi nõuda.

§ 8.  Vaidluste lahendamine

 (1) Isik, kes leiab, et käesoleva määruse alusel antud haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide.

 (2) Vaie tuleb esitada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai.