Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Audru valla raamatukogude ja avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2014, 1

Audru valla raamatukogude ja avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri

Vastu võetud 08.05.2014 nr 18

Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse, UNESCO rahvaraamatukogude manifesti, Rahvaraamatukogu töökorralduse juhendi, Audru Vallavolikogu 18. juuni 2009 määruse nr 26 „Audru Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ § 7 lg 4, Audru Vallavolikogu18. juuni 2009 määruse nr 28 „Aruvälja Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ § 7 lg 4, Audru Vallavolikogu 18. juuni 2009 määruse nr 27 „Jõõpre Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ § 7 lg 4, Audru Vallavolikogu 10. aprilli 2014 määruse nr 17 „Lavassaare Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ § 7 lg 4 ja Audru Vallavolikogu 18. juuni 2009 määruse nr 30 „Lindi Raamatukogu põhimääruse kinnitamine“ § 7 lg 4 alusel.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Raamatukogu kasutamise eeskiri reguleerib teeninduse korralduse, lugejate õigused, kohustused ja vastutuse ning sisekorra nõuded Audru Raamatukogus, Aruvälja Raamatukogus, Jõõpre Raamatukogus, Lavassaare Raamatukogus ja Lindi Raamatukogus.

 (2) Raamatukogu teenuseid võivad kasutada kõik isikud, väljaarvatud lugejad, kellelt on vastavalt rahvaraamatukogu seaduse § 17 lõike 3 alusel raamatukogu kasutamise õigus ära võetud.

 (3) Raamatukogu põhiteenused on teavikute kohapeal kasutamine ja kojulaenutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine. Raamatukogu põhiteenused on tasuta.

 (4) Raamatukogu eriteenused (printimine, kopeerimine jne.) on tasulised. Eriteenuste eest võetava tasu suuruse kinnitab Audru Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (5) Raamatukogu annab informatsiooni raamatukogude vahelise laenutuse (RVL) kasutamise võimaluste kohta ja soovi korral tellib puuduva teaviku RVL-i kaudu.

§ 2.  Lugejaks registreerimine

 (1) Lugejaks registreerimisel tuleb esitada fotoga isikut tõendav dokument

 (2) Lugeja registreeritakse raamatukogu andmebaasi üks kord. Andmebaasi kantakse lugeja kohta järgmised andmed:
 1) nimi
 2) elukoht (postiaadress)
 3) telefon
 4) elektronposti aadress
 5) lugejarühm
 6) isikukood

 (3) Koolieelikud registreeritakse lugejaks koos vanemaga (eestkostjaga).

 (4) Raamatukogu direktor tutvustab lugejale raamatukogu kasutamise eeskirja.

 (5) Igal aastal registreeritakse lugeja ümber nende esimesel külastusel raamatukokku. Oma isikuandmete muutumisest tuleb teatada raamatukogule.

§ 3.  Lugejateenindus

 (1) Raamatukogus leiduvate teavikute kohta leiab infot elektronkataloogist. Vajadusel abistab lugejaid raamatukogu direktor.

 (2) Teatmeteoseid, haruldasi raamatuid, ajalehti ja ajakirja kõige uuemaid numbreid raamatukogust välja ei laenutata.

 (3) Kojulaenutatud raamatute tagastamistähtaeg on 30 päeva, RVL 60, ajakirjadel 7 päeva.

 (4) Tagastamistähtaega võib pikendada kui teaviku saamiseks ei ole teised lugejad soovi avaldanud. Tagastamistähtaega võib pikendada ka telefoni või e-posti teel.

 (5) Lugejalt võib nõuda teaviku kojulaenutamisel tagatist, kui lugeja ei ole Audru valla elanik. Summa ei või olla suurem kui teaviku hind.

 (6) Raamatukogu fondis puuduva teaviku saab lugeja tellida RVL-i kaudu. Tellitud teaviku tagasisaatmise postikulu maksab lugeja.

 (7) Raamatukogu osutab teatme- ja teabeteenindust, vastates infopäringutele raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaaside põhjal.

§ 4.  Lugeja kohustused ja vastutus

 (1) Lugeja peab raamatukogu teavikuid hoolikalt hoidma. Teaviku rikkumisest või hävimisest peab teatama raamatukogu direktorile.

 (2) Kaotatud või rikutud teaviku peab lugeja asendama sisuliselt ja hinnalt samaväärsega või tasuma teaviku hinna kuni kümnekordses suuruses. Laste tekitatud kahjud hüvitavad lapsevanemad.

 (3) Tagastamistähtaja möödudes saadab raamatukogu lugejale meeldetuletuse. Postikulu tasub lugeja.

 (4) Tähtajaks tagastamata teaviku iga üle tähtaja läinud päeva eest on raamatukogul õigus nõuda viivist 5 senti päevas. Enne viivise tasumist lugejale teisi teavikuid ei laenutata.

 (5) Raamatukogus peab lugeja säilitama korda ja vaikust, lülitama mobiiltelefoni vaiksele režiimile ja kasutama teenuseid viisil, mis ei häiriks teisi lugejaid ega kahjustaks raamatukogu vara.

 (6) Lugejalt, kes ei täida nimetatud kohustusi, võetakse teavikute kojulaenutamise õigus ära kuni üheks aastaks.

 (7) Raamatukokku on keelatud siseneda rulluiskudel ja kaasa tuua loomi.

 (8) Alkoholijoobes ja silmnähtavalt määrdunud riiete või kätega lugejaid ei teenindata.

 (9) Ettepanekud raamatukoguteeninduse korralduse kohta võib teha raamatukogu direktorile või nõukogule.

§ 5.  Avaliku Internetipunkti kasutamine

 (1) Avalik Internetipunkt (lühendatult AIP) on avatud samadel aegadel kui Raamatukogud.

 (2) AIP-i kasutamiseks tuleb registreeruda raamatukogus kohapeal või telefoni teel.

 (3) AIP-i võivad kasutada isikud, kellel on eelnev arvuti kasutamise oskus.

 (4) Ühe arvuti kasutamine mitme kliendi poolt korraga on keelatud.

 (5) Arvutid on mõeldud eelkõige Internetist vajaliku informatsiooni leidmiseks, õppetööks, referaatide ja uurimuste koostamiseks, pangatehingute sooritamiseks ja e-posti kasutamiseks.

 (6) Enne printimist tuleb sellest teavitada raamatukogu direktorit.

§ 6.  Avaliku Internetipunkti kasutaja kohustused

 (1) AIP kasutaja on kohustatud:
 1) kasutama internetipunkti seadmeid ja sisustust heaperemehelikult;
 2) teatama koheselt raamatukogu direktorile arvutitõrgetest;
 3) arvuti kasutamise lõpetamisel sulgema enda poolt käivitatud programmid;
 4) alluma raamatukogu direktori korraldustele.

 (2) Arvutikasutajal on keelatud:
 1) isikliku CD või USB kasutamine raamatukogu direktori loata;
 2) andmete salvestamine arvuti kõvakettale raamatukogu direktori loata;
 3) ebasündsate materjalide kasutamine, tasuliste internetilehekülgede külastamine;
 4) arvuti taaskäivitamine ja väljalülitamine;
 5) söömine ja joomine;
 6) teiste külastajate häirimine.

 (3) AIP inventari hävimise või rikkumise korral hüvitab AIP teenuse kasutaja kahju, mis on tekkinud tema süül.

 (4) Käesoleva eeskirja rikkumise korral võib raamatukogu katkestada kliendi teenindamise kuni üheks aastaks.

§ 7.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Lavassaare Vallavolikogu 13.12.2007 määrus nr 17 "Lavassaare Raamatukogu ja avaliku internetipunkti kasutamise eeskiri".

 (2) Tunnistada kehtetuks Audru Vallavolikogu 15.10.1998.a. määrus nr 24 „Audru valla raamatukogude kasutamise eeskirja kinnitamine“.

 (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Jaanus Põldmaa
Volikogu esimees