KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Paide linnas

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2014, 14

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Paide linnas

Vastu võetud 15.05.2014 nr 8

Määrus kehtestatakse „Korrakaitseseaduse“ § 59 lõike 1 alusel.

§ 1.   Avaliku ürituse korraldamine

  (1) Paide linna haldusterritooriumil võib avalikku üritust korraldada teovõimeline füüsiline isik, juriidiline isik, juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus või riigi ja kohaliku omavalitsuse asutus.

  (2) Määruses sätestatakse nõuded avaliku ürituse korraldamise loa saamiseks ja läbiviimiseks ning kehtestatakse avalduse vorm vastavalt lisale.

  (3) Avalduse vorm on kättesaadav Paide linna veebileheküljel www.paide.ee ja Paide Linnavalitsuses.

§ 2.   Avaliku ürituse korraldamiseks loa taotlemine

  (1) Avaliku ürituse korraldaja peab vähemalt 1 (üks) kuu enne ürituse läbiviimist esitama Paide Linnavalitsusele vormikohase avalduse, millel on kinnistu omaniku või valdaja kooskõlastus.

  (2) Paide Vallimäel toimuva ürituse korraldamiseks peab korraldaja selle eelnevalt kooskõlastama SA-ga Ajakeskus Wittenstein ja Paide Kultuurikeskuse parklas toimuva ürituse korral Paide Kultuurikeskusega.

  (3) Olenevalt ürituse iseloomust tuleb taotlusele lisada:
  1) liikluse ja sõidukite parkimise korraldamise skeem;
  2) ürituse toimumise asukoha skeem;
  3) kui avaliku ürituse korraldamisega kaasneb vajadus paigaldada lisainventari (kauplemise inventar, tribüün, lava vms), inventari kirjeldus ja täpne asendiplaaniline lahendus;
  4) kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk, tuleb loa taotlusele lisada turvaplaan, mis kooskõlastatakse Lääne Politseiprefektuuri Paide Politseijaoskonna ja Lääne-Eesti Päästekeskuse Järvamaa päästeosakonnaga.

  (4) Kui ürituse läbiviimiseks on vajalik liiklus ümber korraldada, esitab korraldaja peale avaliku ürituse korraldamise loa saamist, kuid vähemalt 10 (kümme) päeva enne ürituse
toimumist Paide Linnavalitsusele teede ja tänavate sulgemise taotluse, mis on eelnevalt kooskõlastatud Lääne Politseiprefektuuri Paide Politseijaoskonna, Lääne-Eesti Päästekeskuse Järvamaa päästeosakonna ja Järvamaa Ühistranspordi Keskusega.

  (5) Kui üritusel soovitakse kaubelda, peab kaubanduse korraldaja taotlema registreeringut majandustegevuse registris.

  (6) Ilutulestiku korraldamiseks avalikul üritusel tuleb taotleda luba Paide Linnavalitsusest lõhkematerjalide seaduses sätestatud korras.

  (7) Avaliku lõkke tegemise peab selle korraldaja eelnevalt kooskõlastama Päästeameti Lääne päästekeskusega. Taotluse vorm on kättesaadav Päästeameti Lääne päästekeskuse veebileheküljel www.lepk.ee ja Järvamaa Päästeosakonnas.

§ 3.   Avaliku ürituse korraldamiseks loa andmine

  (1) Paide Linnavalitsus annab avaliku ürituse korraldamiseks loa 14 päeva jooksul
taotluse saabumise päevast arvates või jätab loa andmata. Loa andmata jätmisel selgitatakse loa taotluse esitajale põhjus ja viidatakse õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

  (2) Sõltuvalt üritusest on Paide Linnavalitsusel õigus nõuda ürituse käigustekkida võivate kahjude hüvitamiseks tagatisraha, mille kohta sõlmitakse leping.

  (3) Ettevõtluse ja kaubandustegevusega seotud avaliku ürituse läbiviimiseks loa andmiseks valmistab linnavalitsuse korralduse eelnõu ette linnavalitsuse arendusosakond.

  (4) Kultuuriüritustega seotud avaliku ürituse läbiviimiseks loa andmiseks valmistab linnavalitsuse korralduse eelnõu ette linnavalitsuse haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakond.

  (5) Paide Linnavalitsus paneb informatsiooni avaliku ürituse läbiviimiseks loa (s.h. eritingimused ja ettekirjutused) andmise kohta Paide linna veebilehele www.paide.ee

§ 4.   Avaliku ürituse korraldamiseks antud loa kehtetuks tunnistamine

  Linnavalitsus võib tunnistada kehtetuks avaliku ürituse korraldamiseks antud loa, kui:
  1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) avaliku ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Paide linna õigusaktidest tulenevaid kohustusi või loa taotluse kooskõlastanud ametkondade tingimusi ja ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

§ 5.   Avaliku ürituse korraldaja kohustused ürituse läbiviimisel

  Avaliku ürituse korraldaja on kohustatud ürituse läbiviimisel:
  1) viibima üritusel ja tagama üritusel turvalisuse, avaliku korra ning kaaskodanike öörahu mittehäirimise;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõkkega ning kindlustama liikluskorralduse vastavalt kooskõlastatud liikluskorralduse;
  3) täitma politsei ning meditsiini- ja päästeteenistuja korraldusi;
  4) täitma ürituse kooskõlastanute poolt seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
  5) lõpetama ürituse ennetähtaegselt, kui üritusel toimuv muutub vägivaldseks ning ohustab avalikku korda, osalejate elu või tervist;
  6) tagama, et alla 16-aastastele alaealistele suunatud üritus lõppeks vähemalt üks tund enne liikumispiirangu algust;
  7) kindlustama üritusel osalejatele WC-de kasutamise võimaluse;
  8) vajadusel korraldama omal kulul ürituse toimumise ajal ja piirkonnas liikluse sulgemise, ümbersõidu ja sõidukite parkimise;
  9) tagama parkimise korraldamisel ürituse toimumise piirkonnas asuvatele hoonetele ja kinnistutele vähemalt 3,5 m laiuste alaliselt vabade juurdepääsu- ja evakuatsiooniteede olemasolu päästetööde läbiviimiseks ja evakuatsiooni korraldamiseks;
  10) tagama heakorra ürituse toimumise ajal ja korrastama ürituse territooriumi 4 tunni jooksul peale ürituse lõppemist;
  11) täitma kõiki Paide linna haldusterritooriumil kehtivaid õigusakte.

§ 6.   Avaliku ürituse korraldamise ja läbiviimisega tekitatud kahju hüvitamine

  Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab avaliku ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimisega Paide linnale tekitatud materiaalse kahju ja/või keskkonnareostuse likvideerimisega tekitatud kulutused kuuluvad hüvitamisele korraldaja poolt.

§ 7.   Spordiürituste korraldamine

  Spordiseaduse § 20 lõikes 2 nimetatud spordiürituste korraldamise loa taotlemisele kohaldatakse spordiseaduse sätteid.

Kersti Sarapuu
Linnavolikogu esimees

Lisa Avaldus ürituse korraldamiseks

/otsingu_soovitused.json