Keskkond ja heakordHeakord

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Konkursi “Rakvere valla kaunis kodu” läbiviimise kord

Väljaandja:Rakvere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2014, 63

Konkursi “Rakvere valla kaunis kodu” läbiviimise kord

Vastu võetud 16.05.2014 nr 4

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 alusel.

§ 1.  Üldsätted

  Konkursi ”Rakvere valla kaunis kodu” eesmärgiks on kodukoha kaunistamise traditsioonide jätkamine ja arendamine, elukeskkonna puhtamaks ja kaunimaks muutmine, valla üldilme parandamine ja maaelu väärtustamine ning osalemine Vabariigi Presidendi algatatud kodukaunistamise liikumises.

§ 2.  Konkursi korraldamine

  Konkursi korraldajaks ja läbiviijaks on Rakvere Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

§ 3.  Konkursi läbiviimine ja hindamine

 (1) Konkursil osalemine on vabatahtlik. Konkursil osalemiseks esitatakse objekti kohta andmed (asukoht, omanik või valdaja) komisjoni poolt väljakuulutatud ajaks vallakantseleisse.

 (2) Konkursile esitab objekti üldjuhul selle omanik.

 (3) Konkursile võivad objekti esitada ka teised isikud. Objekti ülevaatamiseks ja hindamiseks küsib komisjon objekti omaniku või valdaja nõusolekut.

 (4) Konkursi "Rakvere valla kaunis kodu" raames hinnatakse Rakvere valla territooriumil asuvate kinnistute heakorda järgmistes kategooriates:
 1) eramud;
 2) kortermajad;
 3) ühiskondlikud-, äri- ja tootmisobjektid;
 4) külad ja külaosad.

 (5) Komisjon võtab arvesse parimate väljaselgitamisel järgmisi kriteeriume:
 1) objekti üldine heakord;
 2) sulandumist ümbruskonda või positiivset kontrasti ümbruskonnaga;
 3) haljastus (lilled, hekid, puud, muru jne) – taimede kasutamine tervikliku välisruumi kujundamisel ja hooldatus;
 4) hoonete väljanägemine – kujundus, hooldatus, majanumbrite olemasolu, asutustel siltide olemasolu jne.

§ 4.  Komisjon ja selle moodustamine

 (1) Komisjoni koosseisu kinnitab käskkirjaga Rakvere vallavanem.

 (2) Komisjon on kuni 5 liikmeline.

 (3) Komisjoni ülesanded:
 1) avalikustab Rakvere valla kodulehel konkursi toimumise aja;
 2) külastab kõiki ülevaatuseks esitatud objekte, mille tulemusena selgitatakse välja parimad;
 3) komisjon teeb konkursist kirjaliku kokkuvõtte ja teeb ettepaneku auhinnafondi jagamiseks;
 4) esitab parimad objektid “Lääne- Virumaa kaunis kodu” konkursile.

 (4) Konkursi tulemused ja auhinna fondi jagunemise kinnitab vallavalitsus oma korraldusega ning need avaldatakse valla kodulehel ja Rakvere Valla Sõnumites.

 (5) Konkursi iga kategooria võitjat ei kanta uue konkursi nimekirja enne kolme aasta möödumist.

§ 5.  Rakendussätted

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Aruja
Vallavanem

Margit Stamberg
Vallasekretär