Transport ja liiklusLiikluskorraldus, teed ja tänavad

Teksti suurus:

Teede ja tänavate sulgemise kord

Väljaandja:Sindi Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.04.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2014, 68

Teede ja tänavate sulgemise kord

Vastu võetud 06.04.2010 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 ning liiklusseaduse § 2 lg 4 alusel

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Käesoleva korraga (edaspidi kord) sätestatakse üldkasutatava tee, tänava, väljaku, pargi, parkla, puhkeala (edaspidi territoorium) sulgemise või osalise sulgemise kord.

§ 2.   Füüsiline isik, juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus (edaspidi sulgeja) on kohustatud taotlema teede ja tänavate sulgemise loa (edaspidi sulgemisluba) ehitus- ja remontööde või avalike ürituste (laadad, näitused, spordivõistlused, reklaamüritused, kontser-did, etendused, tantsuõhtud, filmivõtted ja muud sellised üritused) korraldamisel, kui sellega kaasneb territooriumi sulgemine või osaline sulgemine avalikuks kasutamiseks.

§ 3.   Territooriumi sulgemine avaliku koosoleku (koosolek, demonstratsioon, miiting, pikett, religioosne üritus, rongkäik või muu meeleavaldus avalikus kohas) korraldamisel toimub avaliku koosoleku seaduses sätestatud korras.

§ 4.   Üldkasutatava tee või tänava sulgemiseks loetakse, kui puudub liiklemise võimalus ühelt ristmikult teisele või on ristmikul kõik sõidusuunad tõkestatud. Kahe või enama tänavaga ristmiku sulgemisel loetakse suletuks vastavalt kaks või enam tänavat. Kahe ristmiku vahelise suletud tänavalõigu sõidutee, selle äärsed jalgteed ja jalgrattateed loetakse eraldi sulgemiseks. Üldkasutatav tee loetakse suletuks juhul, kui liiklusele avatuks jääva sõidutee laius on väiksem kui 3 meetrit. Jalgtee või jalgrattatee loetakse suletuks, kui liiklemiseks jääb avatuks alla poole tee laiusest.

§ 5.   Üldkasutatava tee või tänava osaliseks sulgemiseks loetakse, kui liiklemine üldkasutataval teel või tänaval on takistatud või on ristmikul osa sõidusuundi tõkestatud.

§ 6.   Üldkasutatavate väljakute, parkide, parklate ja puhkealade sulge-miseks või osaliseks sulgemiseks loetakse, kui puudub võimalus nende täielikuks või osaliseks avalikuks kasutamiseks sulgeja tegevuse tõttu.

2. peatükk TERRITOORIUMI SULGEMISEKS LOA TAOTLEMINE 

§ 7.   Sulgeja esitab taotluse (lisa 1) territooriumi sulgemiseks:

  1) ehitus- ja remonttööde teostamiseks vähemalt 5 tööpäeva enne territooriumi sulgemist ehitus- ja planeerimisteenistusele;

  2) avalike ürituste korraldamiseks vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse korraldamist abilinnapeale;

  3) avalike koosolekute korraldamiseks esitab korraldaja avaliku koosoleku seaduses sätestatud korras avaliku koosoleku teate abilinnapeale.

§ 8.   Territooriumi sulgemise taotlusele lisatakse:

  (1) ehitus- ja remonttööde teostamisel:
  1) suletava territooriumi asendiskeem;
  2) koopia ehitusprojekti kooskõlastuslehest ja ehitusloast;
  3) kui sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses:
   a) liikluskorralduse skeem;
   b) andmed liikluskorralduse eest vastutava isiku kohta.

  (2) avalike ürituste korraldamisel:
  1) suletava territooriumi asendiskeem;
  2) kui sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses:
   a) liikluskorralduse skeem;
   b) andmed liikluskorralduse eest vastutava isiku kohta.

§ 9.   Avaliku koosoleku teatele lisatakse korraldaja poolt politseiprefektuuriga ning ehitus- ja planeerimisteenistusega kooskõlastatud liikluskorralduse skeem, kui avaliku koosoleku läbiviimiseks on vajalik liiklus ümber korraldada.

§ 10.   Territooriumi sulgemise loa väljastajal on õigus nõuda korra punktis 10 nimetatule lisaks täiendavaid dokumente ja kooskõlastusi.

§ 11.   Territooriumi sulgemise aluseks on :

  1) ehitus- ja remonttööde teostamisel – ehitus- ja planeerimisteenistuse poolt väljastatud sulgemisluba (lisa 2);

  2) avalike ürituste korraldamisel – abilinnapea poolt väljastatud avalike ürituste luba;

  3) avalike koosolekute korraldamisel – abilinnapea poolt väljastatud teatis.

§ 12.   Taotlus territooriumi sulgemiseks jäetakse rahuldamata kui:

  1) taotlusele ei ole lisatud korra punktides 10-12 nõutud dokumente või kooskõlastusi;

  2) taotleja on taotluse esitamisele eelnenud ühe aasta jooksul kaks või enam korda teostanud territooriumi omavolilist sulgemist.

§ 13.   Taotluse territooriumi sulgemiseks rahuldamata jätmisest teatatakse taotlejale kirjalikult.

§ 14.   Territooriumi sulgemisel üle sulgemisloas märgitud tähtaja pikendatakse sulgemisluba sulgeja põhjendatud taotluse esitamisel. Sulgemisloa pikendab sulgemisloa väljaandja.

§ 15.   Sulgemisloa pikendamiseks esitab sulgeja sulgemisloa väljaandjale põhjendatud taotluse vähemalt üks tööpäev enne sulgemisloal märgitud tähtaja lõppemist. Kui sulgemisluba on väljaantud üheks päevaks, siis esitab sulgeja taotluse sulgemisloa pikendamiseks hiljemalt järgneval tööpäeval. Sulgemisloa pikendamise taotlusele lisatakse sulgemisluba.

§ 16.   Territooriumi omavolilise sulgemise kohta vormistatakse punktis 13 nimetatud loa väljastaja poolt akt. Akt koostatakse kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse territooriumi omavolilisele sulgejale.

3. peatükk SULGEJA KOHUSTUSED 

§ 17.   Sulgeja kohustub teavitama enne territooriumi sulgemist linnale ühistransporditeenust osutavaid ettevõtteid territooriumi sulgemisest tingitud bussiliinide liikluse takistamisest või bussiliinide ümbersuunamise vajadusest 48 tundi enne sulgemise algust.

§ 18.   Kui territooriumi sulgemine põhjustab muudatusi liikluskorralduses, peab sulgeja teavitama muudatustest liikluskorralduses päästeteenistuse häirekeskust, politseiprefektuuri korrapidajat ja suletavat territooriumi juurdepääsuna kasutavaid kruntide omanikke/valdajaid.

§ 19.   Avariilistest ehitus- ja remonttöödest põhjustatud territooriumi sulgemisest peab sulgeja koheselt teavitama ehitus- ja planeerimisteenistust ning liikluse ümberkorraldamisel päästeteenistuse häirekeskust, politseiprefektuuri korrapidajat ja linnale ühistransporditeenust osutavad ettevõtted.

§ 20.   Avariilistest ehitus- ja remonttöödest põhjustatud territooriumi sulgemisel, mis kestab üle 1 (ühe) ööpäeva, on sulgeja kohustatud esitama taotluse territooriumi sulgemiseks.

§ 21.   Sulgeja on kohustatud välja panema liikluskorralduse skeemi kohaselt liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid EV ST 613-2001 “Liiklusmärgid ja nende kasutamine", ajutised teemärgised, foorid, vilkurid, ohutuslambid tõkestus- ja hoiatusvahendid) ja tagama pimedal ajal liikluskorraldus-vahendite valgustuse. Territooriumi sulgemise lõpetamisel on sulgeja kohustatud ajutised liikluskorraldusvahendid kõrvaldama.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.   Sulgemisloa väljaandja või avaliku koosoleku teate registreerinud linnapea poolt volitatud ametiisik annab teada territooriumi sulgemisest või avaliku koosoleku toimumisest Sindi linna koduleheküljel www.sindi.ee.

§ 23.   Sulgemisloa taotluse vorm on kättesaadav ka Sindi linna koduleheküljel www.sindi.ee.

§ 24.   Korra rikkujad kannavad vastutust Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud korras.

§ 25.   Sulgeja kohustuste mittetäitmisel või mittenõuetekohasel täitmisel kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju hüvitab sulgeja faktilises ulatuses vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 26.   Määrus jõustub 12. aprillil 2010.

Anu Vassvik
linnapea

Andres Annast
linnasekretär

Lisa Lisa 1

Lisa Lisa 2

/otsingu_soovitused.json