KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Vormsi vallas

Väljaandja:Vormsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2015, 2

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Vormsi vallas

Vastu võetud 11.05.2015 nr 4

Määrus kehtestatakse Korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala ja eesmärk

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Vormsi vallas toimuva avaliku ürituse korraldamise nõuded eesmärgiga tagada avalik kord ja turvalisus.

  (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on korrakaitseseaduse alusel avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus (va spordivõistlus, mida reguleerib Spordiseadus), etendus, kaubandusüritus vms. mis ei ole koosolek.

  (3) Käesolevat määrust kohaldatakse kooskõlas Vormsi valla põhimäärusega ja Vormsi valla heakorra eeskirjaga.

  (4) Käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Vormsi Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 2.   Ürituse korraldaja

  (1) Üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

  (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

§ 3.   Ürituse taotluse esitamine

  (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva vormikohase loa taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsusele elektrooniliselt aadressil [email protected].

  (2) Loa taotlusele lisatakse maaomaniku nõusolek, päästekeskuse kooskõlastus juhul kui tehakse lõket, kasutatakse elavat tuld või korraldatakse ilutulestikku. Vajadusel selgitused ürituse sisu ja ajakava kohta, ürituse toimumise asukoha skeem, liiklusskeem, andmed sõidukite parkimise korralduse kohta.

  (3) Ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja või tema esindaja.

§ 4.   Taotluse menetlemine ja loa andmine

  (1) Loa taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi vallavalitsuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik, kes võib suunata taotluse läbi vaatamiseks vallavalitsuse istungile.

  (2) Kui taotluses esineb puudusi (nõutud andmed on jäetud esitamata või on vajalik esitada täiendavaid kooskõlastusi jne) või on vaja taotlust täiendada või muuta, määratakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks või muudatuste tegemiseks.

  (3) Kui ürituse korraldamise loa taotlus ei ole esitatud õigeaegselt, võib jätta taotluse läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

  (4) Luba ürituse läbiviimiseks antakse või jäetakse andmata kümne tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

  (5) Ürituse luba antakse esitatud taotlusele lisatud vastava ametniku digiallkirjastatud kooskõlastusega, vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse läbiviimiseks.

§ 5.   Loa andmisest keeldumine

  (1) Ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus esitama motiveeritud otsuse kümne tööpäeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

  (2) Motiveeritud otsusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
  1) kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
  2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse läbiviimine;
  3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas mittesobilik;
  4) kui ürituse korraldamise loa taotluses toodud ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Vormsi valla õigusaktidest tulenevalt või muul põhjendatud juhul;

§ 6.   Ürituse korraldaja kohustused

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
  1) ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
  2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
  3) järgima tervisekaitsenõudeid;
  4) täitma politsei ning päästekeskuse ametnike korraldusi;
  5) tagama avaliku korra ja heakorra nõudeid;
  6) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.

§ 7.   Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
  1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
  2) ürituse korraldaja ei täida Eesti Vabariigi ja Vormsi valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või taotluse kooskõlastajate ettekirjutusi;
  3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 8.   Avaliku korra eeskirja rikkumine

  Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega vallale tekitatud materiaalne kahju korvab ürituse korraldaja.

§ 9.   Järelevalve

  Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ivo Sarapuu
Volikogu esimees

Lisa Avaliku ürituse loa taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json