Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2018, 7

Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord

Vastu võetud 15.05.2018 nr 18

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse §14 lg 1 ja §156 lg 32 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja § 22 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib riigi eelarvest rahastatava raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamist Haljala vallas.

  (2) Eelarveaasta lõpuks kasutamata jäänud rahaliste vahendite ülejääk kantakse järgmise eelarveaasta valla eelarvesse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ning arendamiseks.

§ 2.   Rahaliste vahendite kasutamine

  Riigieelarvest raske ja sügava puudega laste sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahalisi vahendeid kasutatakse raske või sügava puudega laste ja nende peredega seotud sotsiaalteenuste osutamiseks ja arendamiseks, sealhulgas:
  1) lapsehoiuteenuseks;
  2) tugiisikuteenuseks;
  3) transporditeenuseks haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse;
  4) nõustamisteenuseks (võlanõustamine, psühholoogiline nõustamine jne);
  5) erinevateks teraapiateks;
  6) rehabilitatsiooniplaani tegevuskavas ette nähtud teenuste, sh abivahendite võimaldamiseks;
  7) sotsiaalteenuste arendamiseks;
  8) rehabilitatsioonilaagrites osalemise tasumiseks;
  9) sotsiaalteenuste osutajatele (sh lapsehoidjatele, tugiisikutele) koolituste võimaldamiseks;
  10) eluruumide kohandamiseks;
  11) turva- ja tugikoduteenuse eest tasumiseks;
  12) muudeks teenusteks, mis toetavad ja parandavad raske ja sügava puudega lapse arengut ja pere toimetulekut.

§ 3.   Rahaliste vahendite taotlemine

  (1) Rahaliste vahendite saamiseks esitab raske või sügava puudega lapse seaduslik esindaja Haljala Vallavalitsusele vormikohase taotluse (lisa) koos lisadega.

  (2) Otsus rahaliste vahendite andmise või andmata jätmise kohta tuleb teha 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

  (3) Raske ja sügava puudega lapsele sotsiaalteenuse osutamise toetust võib taotleda kuni selle kalendriaasta lõpuni, mil sihtrühma kuuluv laps saab 18-aastaseks.

§ 4.   Rahaliste vahendite kasutamise korraldamine

  Riigi rahastatava raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamist korraldab ja kasutamise üle peab arvestust Haljala Vallavalitsus.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Vihula Vallavolikogu 15.06.2017 määrus nr 60 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Haljala Vallavolikogu 30.06.2017 määrus nr 69 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

Lisa 1 taotlus

/otsingu_soovitused.json