Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord Haljala vallas

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2018, 8

Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord Haljala vallas

Vastu võetud 15.05.2018 nr 19

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse §156 lg 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev kord sätestab riigieelarvelistest vahenditest täiendava sotsiaaltoetuse (edaspidi toetus) määramise ja maksmise ning sotsiaalteenuste osutamise (edaspidi teenus) Haljala vallas.

  (2) Toetust makstakse abivajavatele isikutele hädavajalike kulutuste osaliseks katmiseks ja toimetuleku soodustamiseks. Teenuseid osutatakse toimetuleku soodustamiseks.

§ 2.   Toetusele ja teenusele õigust omavad isikud

  Toetust ja teenust on õigustaotleda vähekindlustatud isikul või perekonnal, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Haljala vald.

§ 3.   Toetuste ja teenuste valdkonnad

  Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendeid võib kasutada vähekindlustatud peredele sotsiaaltoetuste maksmiseks ja teenuste osutamiseks järgmistel juhtudel:
  1) vähekindlustatud perede laste suviste laagrite korraldamiseks;
  2) vähekindlustatud ja paljulapselistele peredele toetuste maksmiseks lasteaia kohamaksu ja toiduraha tasumiseks;
  3) vähekindlustatud peredele toetuste maksmiseks riiete ja jalanõude muretsemiseks;
  4) vähekindlustatud perede eluasemekulude maksumuse hüvitamiseks;
  5) vähekindlustatud perede toimetulekut soodustavate teenuste arendamiseks, korraldamiseks ja teenuste osutamise rahastamiseks;
  6) töötutele töö otsimise, koolituse ja tööpraktikaga seotud transpordikulude hüvitamiseks.

§ 4.   Toetuste ja teenuste taotlemine

  (1) Toetuse või teenuse taotlemiseks esitab abivajav isik Haljala Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) kirjaliku avalduse.

  (2) Toetuse taotleja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Valeandmete avastamise korral toetuse maksmine lõpetatakse ja makstud toetus nõutakse tagasi.

§ 5.   Toetuse määramine ja teenuse osutamine

  (1) Toetuse määramine otsustatakse vallavalitsuse poolt 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse saamisest arvates. Taotluse rahuldamata jätmise otsus motiveeritakse.

  (2) Määratud sotsiaaltoetus kantakse taotleja või teenust osutava asutuse pangaarvele või makstakse välja sularahas, arvestades taotleja eelnevalt väljendatud vastavasisulist soovi.

§ 6.   Toetuse maksmise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise korraldamine

  Käesolevas korras ettenähtud toetuste ja teenuste üle peab arvestust ja korraldab maksmist Haljala Vallavalitsus.

§ 7.   Rakendussätted

  (1) Vihula Vallavolikogu 11.02.2016 määrus nr 40 “Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord Vihula vallas” tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Haljala Vallavolikogu 19.04.2016 määrus nr 53 “Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite kasutamise kord Haljala vallas” tunnistatakse kehtetuks.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json