Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Väljaandja:Haljala Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2018, 26

Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord

Vastu võetud 15.05.2018 nr 25

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ja § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord (edaspidi määrus) reguleerib Haljala valla eelarvest toetuste taotlemist, andmist ja kasutamist.

§ 2.  Toetuse eesmärk ja liigid

 (1) Toetuse andmise eesmärk on arendada kogukondade omaalgatuslikku tegevust ja soodustada valla elanike koostööd, toetada kultuuri-, spordi-, keskkonnakaitse, terviseedendamise, noorsootöö, ühistegevuse ja vaba aja võimalusi.

 (2) Toetust antakse:
 1) tegevustoetusena mittetulundusühingutele ja seltsingutele taotleja põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
 2) ühekordse toetusena mittetulundus- ja äriühingutele, seltsingutele ja üksikisikutele Haljala valla elanikele suunatud või elanike korraldatavate ürituste ja ühistegevuste (edaspidi ürituse) teostamiseks ja/või valla esindamiseks;
 3) projektitoetusena mittetulundusühingutele erinevatest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide kaasfinantseerimiseks.

§ 3.  Tingimused toetuse taotlejale

  Toetuse taotleja peab vastama järgmistele tingimustele:
 1) taotleja tegevuse eesmärk on elukeskkonna arendamine ja elanike heaolu väärtustamine ning avalikkuse kaasamisele suunatud tegevus;
 2) taotleja on taotluse esitamise ajaks tegutsenud avalikkusele suunatud valdkondades vähemalt kuus kuud;
 3) taotlejal on täidetud kõik kohustused riigi ja Haljala valla ees sh varasemate taotluste aruandlus ja teabe avaldamise kohustused;
 4) taotleja tegevuskoht on Haljala vald ja tema tegevusest saavad kasu Haljala valla elanikud.

§ 4.  Toetuse taotlemine

 (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja Haljala Vallavalitsusele vormikohase taotluse, mis koosneb:
 1) toetuse taotlemise avaldusest (määruse lisa 1);
 2) tabelist “Eelarve ja finantseerijad” (määruse lisa 2);
 3) taotleja kohta käivast taustainformatsioonist:
- mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri, sihtasutuse puhul asutajate nimekiri, seltsingu puhul seltsingulepingu koopia;
- varasema tegevuse kirjeldus vähemalt kahel taotlemisele eelnenud aastal kui tegevus on toimunud varem;
- andmed vajalike finantsressursside olemasolu või nende saamise allikate kohta;
- sündmuse korraldamise toetuse taotlemisel orienteeruv ajakava;
- investeeringuks toetuse taotlemisel kaks hinnapakkumist (asjade ostmisel kui ostetava asja hind ületab 600 eurot ja ehitus- ja remonttööde puhul kui projekti eelarve ületab 1000 eurot).

 (2) Taotlus järgmiseks eelarveaastaks esitatakse hiljemalt jooksva aasta 15. septembriks.

 (3) Kui eelarveaasta jooksul avaneb uusi rahastamisallikaid, mida ei olnud teada lõikes 2 nimetatud kuupäevaks, võib esitada taotluse toetuse saamiseks 15. märtsiks.

 (4) Taotluse menetlust korraldaval ametnikul on õigus nõuda taotlejatelt täiendavat informatsiooni või lisadokumente.

§ 5.  Taotluse menetlemine ja hindamine

 (1) Taotlused vaatab vallavalitsus läbi hiljemalt 15. oktoobriks ja esitab vastavalt valla eelarvestrateegias kinnitatud summale koondina kooskõlastamiseks volikogu kultuuri- ja spordikomisjonile ning volikogu kogukonnakomisjonile.

 (2) Taotluste menetlemisel lähtutakse taotluste vastavusest toetuse andmise eesmärgile, avalikust huvist, kogukonna kaasatusest, sündmuse uudsusest või järjepidevusest ning eetilistest tõekspidamistest. Arvesse võetakse ka muude toetajate toetuse osatähtsust.

 (3) Komisjonide sisulised seisukohad on eelduseks menetletavate taotluste kajastamiseks vallavalitsuse poolt koostatavas järgmise aasta eelarve eelnõus.

 (4) Lisaks taotluste kogusummale, nähakse eelarves ette reserv eelarveaasta jooksul esitatavate täiendavate taotluste menetlemiseks. Täiendavad taotlused menetletakse samalaadselt põhitaotlustega ja nende väljamaksmine toimub käesolevas määruses sätestatud korras.

 (5) Taotluste hindamise korra kinnitab vallavalitsus.

§ 6.  Toetuse määramine

 (1) Vormilise otsuse toetuse eraldamiseks või mitteeraldamiseks teeb vallavalitsus pärast eelarve kinnitamist. Toetuse saajaga sõlmitakse leping ühe kuu jooksul arvates otsuse langetamisest.

 (2) Toetuslepingus (määruse lisa 3) sätestatakse:
 1) toetuse kasutamise otstarve ja tähtaeg;
 2) toetuse saajale toetuse ülekandmise tähtaeg ja kord;
 3) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
 4) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha kasutamise kontrollimisel;
 5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral.

 (3) Toetuse mitteeraldamise korral tuleb otsuses märkida vastavad põhjendused.

 (4) Investeeringutoetuste maksmine neile, kes kasutavad vallavara ja toetus on seotud nimetatud vara parendamise või uuendamisega, toimub vastavalt selle vara rendilepingule või vastavalt vallavara kasutada andmise korrale ning fikseeritakse kahepoolsete kokkulepetega vastavates lepingutes või nende lepingute lisadena.

§ 7.  Toetuse saaja kohustused

 (1) Toetuse saaja on kohustatud lepingus märgitud tähtajaks esitama toetuse kasutamise kohta vormikohase aruande (määruse lisa 4).

 (2) Toetuse saaja kohustub kasutama Haljala valla logo tema poolt korraldatavate sündmuste läbiviimisel kujunduselemendina, reklaamkuulutustel ja teadetel.

 (3) Projektitoetuseks eraldatud raha kasutamise kohta esitatakse iga kalendriaasta lõpuks aruanne (vahearuanne) saadud toetuse kasutamise kohta.

§ 8.  Järelevalve toetuse kasutamise üle

 (1) Toetuse saajaga lepingu sõlmimist, toetuse maksmist ning perioodilist kontrolli toetuse sihipärase kasutamise üle korraldab taotluse menetlust korraldav ametnik, kellel on õigus nõuda toetuse saajalt täiendavaid dokumente, seletusi ja viibida toetatava projekti läbiviimise juures.

 (2) Vallavalitsusel on õigus nõuda toetus tagasi, kui:
 1) toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt;
 2) toetuse taotlemisel on esitatud valeandmeid;
 3) taotleja on oma tegevuse lõpetanud enne selle kalendriaasta lõppu, milleks tegevustoetus eraldati;
 4) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 9.  Teabe avalikustamine

 (1) Erinevate toetuste taotlemise korrast ja tähtajast informeerib Haljala vallavalitsus avalikkust vähemalt kuu aega ette. Vastav teade avalikustatakse valla infolehes ja kodulehel, teate võib avaldada ka teiste teabekanalite kaudu.

 (2) Toetuse saajate nimekiri koos toetuse suurusega avaldatakse Haljala valla kodulehel hiljemalt kahe nädala jooksul pärast toetuse eraldamist (sihtfinantseerimise lepingu sõlmimist).

 (3) Toetuse saaja avalikustatakse Haljala valla kodulehel kui projekt viiakse ellu Haljala valla toetusel.

§ 10.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 12.08.2010 määrus nr 15 “Vihula valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja kasutamise kord” ja Haljala Vallavolikogu 18.05.2010 määrus nr 9 “ Haljala valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks toetuste andmise kord”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Vello Väinsalu
Volikogu esimees

Lisa 1 toetuse taotlemise avaldus

Lisa 2 eelarve ja finantseerijad

Lisa 3 toetusleping

Lisa 4 toetuse kasutamise aruanne