KorrakaitseAvaliku ürituse kord

Teksti suurus:

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2018, 44

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Vastu võetud 16.05.2018 nr 21

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 59 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala ja eesmärk

 (1) Määrusega kehtestatakse avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded Räpina valla haldusterritooriumil.

 (2) Avalik üritus (edaspidi üritus) on korrakaitseseaduse alusel avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek.

 (3) Määrus on täitmiseks kohustuslik kõigile Räpina valla haldusterritooriumil elavatele, tegutsevatele ja viibivatele füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

 (4) Määrusega ei reguleerita spordiürituse ja avaliku koosoleku korraldamist.

 (5) Üritusel kauplemise nõuded sätestab kaubandustegevuse seadus.

 (6) Ilutulestiku korraldamist reguleerib lõhkematerjaliseadus ja korrakaitseseadus.

 (7) Avalikuks ürituseks ei loeta Räpina Vallavalitsuse, ametiasutuse hallatava asutuse ja sihtasutuse, mittetulundusühingu või äriühingu, mille ainuasutajaks on Räpina vald, põhikirjajärgset tegevust valla haldusterritooriumil.

 (8) Käesoleva määrusega reguleerimata juhtudel otsustab üksikküsimused Räpina Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

2. peatükk ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED 

§ 2.  Ürituse korraldaja

 (1) Üritust võib korraldada isikute ühendus (seltsing jms), füüsiline või juriidiline isik (edaspidi korraldaja).

 (2) Ürituse korraldaja määrab ürituse läbiviimise eest vastutava isiku.

§ 3.  Ürituse korraldamiseks taotluse esitamine

 (1) Ürituse korraldaja esitab vähemalt 14 tööpäeva enne ürituse läbiviimise päeva taotluse koos kõigi nõutud lisadokumentidega vallavalitsusse, kes registreerib ürituse loa taotluse.

 (2) Loa taotluses märgitakse ürituse:
 1) nimetus ja vorm (vabaõhukontsert, näitus, laat või muu üritus);
 2) lühikirjeldus ürituse sisu kohta, mille võib avaldusele lisada eraldi;
 3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
 4) läbiviimise koht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
 5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
 6) andmed ürituse korraldaja kohta (nimi, registrikood või isikukood, isikute ühenduse puhul ühenduse liik (seltsing jms) ning esindama volitatud isiku andmed, korraldajaga sidepidamiseks telefon, e-posti aadress);
 7) helitehnika ja/või pürotehnika kasutamine;
 8) turvaskeem ja andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest.

 (3) Ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.

§ 4.  Taotluse menetlemine ja loa andmine

 (1) Taotlus registreeritakse vallavalitsuse kantseleis.

 (2) Taotluse koos esitatud lisadokumentidega vaatab läbi ametiasutuse vastava valdkonna eest vastutav ametnik (edaspidi menetleja).

 (3) Kui taotluses või lisadokumentides on jäetud esitamata nõutud andmed või dokumentides on muid puudusi või üritusest tulenevalt on vajalik esitada täiendavaid dokumente ja/või kooskõlastusi, määrab menetleja taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused kõrvaldatakse määratud tähtaja jooksul, menetletakse taotlust edasi.

 (4) Kui ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt, jäetakse taotlus läbi vaatamata, teavitades sellest taotluse esitajat kirjalikult.

 (5) Vallavalitsus annab ürituse läbiviimiseks loa kümne tööpäeva jooksul loa nõuetekohase taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või jätab § 5 lõikes 2 sätestatud juhtudel loa andmata.

 (6) Ürituse loa annab vallavalitsus korraldusega, milles ürituse korraldajale antakse luba ja vajadusel sätestatakse lisatingimused ürituse läbiviimiseks.

 (7) Ürituse loas märgitakse:
 1) ürituse nimetus;
 2) korraldaja nimi, elukoht/asukoht Eestis, isikukood/registrinumber ja telefoni number;
 3) ürituse läbiviimise koht (vajadusel marsruut);
 4) andmed isiku kohta, kes vastutab avaliku korra ja turvalisuse eest;
 5) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg.

§ 5.  Loa andmisest keeldumine

 (1) Ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus kümne tööpäeva jooksul ürituse korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.

 (2) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta ürituse läbiviimiseks loa andmata:
 1) kui taotlus ei vasta esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
 2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem lubatud mõne teise ürituse või koosoleku läbiviimine;
 3) kui üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas oma sisult mittesobilik;
 4) kui ürituse korraldamine on vastuolus kehtivate õigusaktide või hea tavaga;
 5) kui korraldaja ei täida ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi.

§ 6.  Ürituse korraldaja ülesanded

  Ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
 1) tagama ürituse vastavuse taotluses märgitud ürituse vormile, iseloomule ja tingimustele;
 2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse, vajadusel piirama ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule;
 3) järgima tervisekaitsenõudeid;
 4) täitma politsei ja päästeteenistuse ametnike korraldusi;
 5) tagama pärast ürituse lõppemist selle pidamise kohas jäätmete koristamise hiljemalt 24 tunni jooksul ürituse lõppemisest;
 6) täitma üritust kooskõlastavate ametkondade ettekirjutusi.

§ 7.  Loa kehtetuks tunnistamine

  Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui:
 1) ürituse korraldaja on esitanud ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
 2) ürituse korraldaja ei täida ürituse korraldamisel Eesti Vabariigi ja Räpina valla õigusaktidest tulenevaid kohustusi või ürituse loa taotluse kooskõlastanud ametkondade ettekirjutusi;
 3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa andmisel võimalik ette näha.

3. peatükk VASTUTUS 

§ 8.  Ürituse korraldamise ja pidamise nõuete rikkumine

  Ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega vallale tekitatud materiaalse kahju hüvitab ürituse korraldaja.

§ 9.  Väärtegude menetlejad

 (1) Määruse täitmist kontrollivad, õigusrikkumise asju arutavad ja väärtegu menetlevad seaduses sätestatud alusel ja korras isikud, kellele vastavad volitused on antud seadusega või vallavalitsuse korraldusega.

 (2) Väärteo kohtuvälised menetlejad on väärteomenetluse seadustiku § 52 lõikes 3 nimetatud isikud.

§ 10.  Järelevalve

  Järelevalvet määruse täitmise üle teostavad vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet vastavalt oma pädevusele.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 11.  Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  Määruse jõustumisel tunnistada kehtetuks:
 1) Räpina Vallavolikogu 21. mai 2014 määrus nr 12 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudedˮ;
 2) Meeksi Vallavolikogu 19.06.2014 määrus nr 17 „Avalike ürituste korraldamise kordˮ;
 3) Veriora Vallavolikogu 26.06.2015 määrus nr 11 „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõudedˮ.

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json