SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2018, 57

Asendus- ja järelhooldusteenuse osutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 17.05.2018 nr 37
, rakendatakse alates 01.01.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 1, § 455 lõike 1 ja § 4515 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse asendus- ja järelhooldusteenuse korraldamise ja rahastamise tingimused ja kord.

§ 2.   Asendushooldusteenuse eesmärk

  Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena.

§ 3.   Järelhooldusteenuse eesmärk

  Järelhooldusteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärgiks on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

§ 4.   Teenuse osutaja

  (1) Asendushooldusteenust osutab hoolduspere, perekodu ja asenduskodu.

  (2) Järelhooldusteenuse osutamist korraldab Põlva Vallavalitsuse (edaspidi valitsus) sotsiaalosakond.

§ 5.   Teenuse saaja

  (1) Asendushooldusteenust osutatakse sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 459 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lastele. Asendushooldusteenust võib osutada ka sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 459 lõikes 3 nimetatud lastele.

  (2) Järelhooldusteenust osutatakse sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 4516 lõikes 1 nimetatud täisealisele isikule. Järelhooldusteenust võib osutada ka sotsiaalhoolekande seaduse paragrahvi 4516 lõikes 2 nimetatud täisealisele isikule.

§ 6.   Teenuse vajaduse hindamine ja teenusele suunamine

  (1) Valitsuse lastekaitsespetsialist hindab asendushooldusteenuse vajadust lapse heaolust lähtuvalt. Teenusele suunamise otsustab valitsus.

  (2) Järelhooldusteenust osutatakse lähtuvalt juhtumiplaanist. Teenusele suunamise otsustab valitsus.

  (3) Andmed teenuse osutamise kohta kannab sotsiaalosakonna ametnik sotsiaalteenuste- ja toetuste andmeregistrisse.

  (4) Teenuse saaja ja võimalusel tema vanem või füüsilisest isikust eestkostja peab olema kaasatud teenuse vajaduse hindamise ja teenusele suunamise protsessi.

§ 7.   Teenuse rahastamine

  (1) Teenuse osutamise kulud kaetakse teenuse saaja sissetulekutest ja Põlva valla eelarvest vastavalt sotsiaalhoolekande seaduses sätestatule.

  (2) Lapse ülalpidamisest ja erivajadustest tulenevaid lisavajadusi rahastatakse lapsele riigieelarvest igakuiseks ülalpidamiseks ja puudest tingitud lisakulude osaliseks hüvitamiseks ette nähtud sissetulekutest.

  (3) Teenuse osutaja muud kulutused lepitakse kokku teenuse osutamise lepingus.

  (4) Teenuse osutaja muude kulude kokkuleppimisel tuleb arvestada teenuse saaja teenusel viibimise kestvust, õppimist väljaspool teenuse osutamise asukohta ja ülalpidamist riigi või kohaliku omavalitsuse eelarvest.

§ 8.   Lepingu sõlmimine, lõppemine ja lõpetamine

  (1) Asendushooldusteenuse osutajaga sõlmitakse leping enne teenuse saajale teenuse osutamist.

  (2) Lepingus sätestatakse vähemalt lapsele osutatava teenuse sisu, maht, kestvus, rahastamine ning poolte õigused ja kohustused.

  (3) Asendushooldusele suunatud lapsele koostatud juhtumiplaan on asendushooldusteenuse osutamise lepingu lisa.

  (4) Erandjuhul osutatakse lapsele teenust koheselt sõlmides lepingu esimesel võimalusel.

  (5) Järelhooldusteenuse osutamiseks võib sõlmida lepingu. Lepingu sõlmimisel on teenuse saaja lepingupooleks.

  (6) Leping lõpeb:
  1) tähtaja möödumisel;
  2) lepingupoole surma korral;
  3) teenuse saaja surma korral.

  (7) Leping lõpetatakse:
  1) teenuse vajaduse äralangemisel;
  2) lepingus sätestatud kohustuste täitmata jätmisel;
  3) lepingus sätestatud kohustuste mittenõuetekohase täitmise korral;
  4) lepingupoolte vastastikusel kokkuleppel;
  5) muudel seadusest tulenevatel alustel.

§ 9.   Dokumendivormide kinnitamine

  Valitsus võib kinnitada määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid.

§ 10.   Järelevalve ja arvestuse pidamine

  (1) Järelevalvet teenuse osutamise üle teostab valitsus.

  (2) Teenuse korraldamise ja teenuse osutamise üle arvestuse pidamise eest vastutab sotsiaalosakond.

§ 11.   Määruse jõustumine

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist sõlmitud asendushooldusteenuse osutamise lepingud viiakse vastavusse kehtivate õigusaktidega hiljemalt 2018. aasta 31. detsembril.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas ning rakendatakse alates 2018. aasta 1. jaanuarist.

Igor Taro
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json