ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Muhu vallas

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2018, 60

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri Muhu vallas

Vastu võetud 17.05.2018 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja veeseaduse § 32 lõike 5 punkti 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

 (1) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri (edaspidi eeskiri) reguleerib õigussuhteid, mis tekivad reovee kohtkäitluse planeerimisel, ehitamisel ja kasutamisel, sealhulgas kogumismahutitest reovee äraveol, selle transportimisel ühiskanalisatsiooni purgimiskohta ja/või vahemahutisse Muhu valla haldusterritooriumil.

 (2) Reovee kohtkäitlussüsteemide planeerimine, rajamine, kasutamine ja hooldamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende alusel kehtestatud õigusaktide kohaselt.

 (3) Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri kehtib juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes:
 1) tegelevad reovee kohtkäitlusega;
 2) osutavad või kasutavad purgimisteenust.

§ 2.  Mõisted

 (1) Käesolevas paragrahvis nimetamata mõistete kasutamisel lähtutakse eeskirjas veeseaduses, ehitusseadustikus ja nende rakendusaktides esitatud mõistete tähendusest, vastava mõiste puudumisel aga sõna üldlevinud tähendusest.

 (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatule kasutatakse eeskirjas mõisteid järgmises tähenduses:
 1) heitvesi – suublasse (milleks võib olla veekogu või pinnas) juhitav kasutusel olnud vesi;
 2) hoolduspäevik - vabas vormis peetav päevik, mis kajastab omapuhasti hooldamisega seotud informatsiooni;
 3) imbsüsteem – omapuhasti, mille kaudu majapidamise reovesi immutatakse pinnasesse;
 4) inimekvivalent (edaspidi ie) – ühe inimese põhjustatud keskmise ööpäevase tingliku veereostuskoormuse ühik;
 5) kogumismahuti - lekkekindel äravooluta rajatis kanalisatsioonivee ajutiseks hoidmiseks;
 6) kohtkäitlus – reovee kogumine, puhastamine, pinnasesse immutamine, suublasse juhtimine või taaskasutamine, sealhulgas kompostimine, üldjuhul reovee tekkekoha kinnistu piires;
 7) kohtkäitlussüsteem – reovee tekkimise asukohas kasutatav tehnoloogiline rajatis, mida kasutatakse reovee kogumiseks (sh kuivkäimla);
 8) kuja – kanalisatsiooniehitise, torustik välja arvatud, lubatud kõige väiksem kaugus hoonest, joogivee salv- või puurkaevust ning muuks kui joogivee otstarbeks kasutatavast puurkaevust;
 9) olmereovesi – köökides, pesumajades, pesuruumides, WCdes, vannitubades vms paikades tekkiv reovesi. Olmereovesi jaguneb pesu-, kümblus- ja köögiveeks (neid kokku nimetatakse majapidamisreoveeks ehk hallveeks) ning WC-veeks ehk mustveeks;
 10) omapuhasti ehk kohtpuhasti – rajatis, kus kõrvaldatakse reoaineid ja ebasoovitatavad organismid reoveest mehaaniliste, bioloogiliste või füüsikalis-keemiliste võtetega ja mille projekteeritud reostuskoormus on kuni 50 ie;
 11) purgimiskoht – koht, mis on kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arengukavas ning eeskirjas määratud tekkekohast äraveetud reovee kogumiseks ja/või ühiskanalisatsiooni juhtimiseks, vt ka vahemahuti;
 12) purgimisteenus – reovee kohtkäitlussüsteemist reovee või –sette eemaldamine ja äravedu purgimissõidukiga ning selle väljutamine purgimiskohta;
 13) reovee bioloogiline puhastamine – ehk sekundaarne puhastamine on reoveest reoainete kõrvaldamine bioloogiliste protsesside toimel, mille tulemusena heitvesi vastab Vabariigi Valitsuse 29.11.2012. a määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sadamevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed“ esitatud heitvee reostusnäitajate piirväärtustele biokeemilise hapnikutarbe, heljuvaine ja keemilise hapnikutarbe osas;
 14) reoveekogumisala – ala, kus on piisavalt elanikke või majandustegevust reovee kanalisatsiooni kaudu kogumiseks ja reovee reoveepuhastisse või heitvee keskkonda juhtimiseks;
 15) septik – pealt kinnine setiti, millesse sadestunud, läbivoolava reoveega kokku puutuva sette orgaaniline aine laguneb anaeroobselt;
 16) reovesi – üle kahjutuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
 17) purgija – reovee kohtkäitlusrajatise mahutite tühjendamist, reovee äravedu ja purgimise teenust osutav ettevõtja;
 18) tootmisreovesi – ehk tööstusreovesi on mistahes tootmistegevuses tekkiv reovesi;
 19) vahemahuti – Liiva reoveepuhasti kõrval asuv vahemahuti, millest materjal viiakse edasi purgimiskohta.

2. peatükk REOVEE KOHTKÄITLUS 

§ 3.  Reovee kohtkäitluse üldtingimused

 (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine on Muhu valla territooriumil lubatud olme- ja tootmisreovee tekkekohas kõigil maa-aladel.

 (2) Muhu valla territooriumil on reoveekogumisalana kinnitatud Liiva küla (reostuskoormusega alla 2000 ie). Reoveekogumisalal välja ehitatud ühiskanalisatsioon ja reoveepuhasti tuleb hoida tehniliselt heas korras, et tagada reovee nõuetekohane käitlemine.

 (3) Reovee kogumismahutite rajamine ja kasutamine on Muhu valla territooriumil lubatud olme-- ja tootmisreovee tekkekohas kõigil maa-aladel.

 (4) Reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanikul või valdajal, kelle kohtkäitlusssüsteem ei ole nõuetekohane, on kohustus liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga, kui vee-ettevõtja on selleks välja ehitanud nõuetekohase liitumispunkti ning ühisveevärgi ja –kanalisatsioonisüsteemi.

 (5) Reovee eelpuhastites (muda-, liiva-, rasva- ja õlipüünised ning nende kombinatsioonides) tekkivad kontsentreeritud jäätmed (rasv, õli jms) tuleb käitlemiseks üle anda selleks vastavat õigust omavale isikule või käidelda tekkekohas kooskõlas jäätmehoolduseeskirja ja jäätmeseaduse nõuetega.

 (6) Tootmisreovee kohtkäitluse kavandamisel tuleb eelkõige arvesse võtta tekkiva reovee reostusainete kontsentratsiooni. Juhul kui tekib olmereoveest oluliselt kõrgema reoainete kontsentratsiooniga vesi, ei ole nimetatud reovee ühiskanalisatsiooni juhtimine üldjuhul ilma eelpuhastita lubatud.

 (7) Mitme kinnistu tarbeks on lubatud paigaldada ühine reovee kogumismahuti või rajada omapuhasti.

 (8) Heitvee immutamisel pinnasesse peavad tingimused vastama Vabariigi Valitsuse 16.06.2013 määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimine“ sätestatud nõuetele.

 (9) Kui tegevuseks on veeseaduse kohaselt vajalik vee erikasutusluba, tuleb lähtuda veeseaduse ja vee erikasutusloa nõuetest.

§ 4.  Nõuded reovee kohtkäitlussüsteemidele

 (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide tüübi ja asukoha valikul peab lähtuma veeseadusest ja selle reoveekäitlust reguleerivatest alamaktidest.

 (2) Lubatud on paigaldada vaid Euroopa standardite alusel sertifitseeritud reovee kogumismahutit ja omapuhastit või omapuhastit, mis on projekteeritud kutseseaduse kohase veevarustuse ja kanalisatsiooni projekteerimise kvalifikatsiooni omava projekteerija poolt.

 (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi paigaldus ja kasutamine peab vastama toote paigaldamis- ja kasutamisjuhendis toodud nõuetele. Tagatud peab olema kohtkäitlussüsteemi liikumatus.

 (4) Reovee kohtkäitlussüsteem ja kanalisatsioonitorustik peab olema lekke- ja külmumiskindel. Vältida tuleb vihma- ja lumesulavee sattumist reovee kohtkäitlussüsteemi.

 (5) Mahutite ja kaevude luugid peavad olema terved ja sulguma tihedalt.

 (6) Reovee omapuhasti peab olema ventileeritav.

 (7) Reovee kohtkäitlussüsteemil peab olema tagatud purgimissõiduki aastaringne hõlbus juurdepääs.

 (8) Reovee kogumismahuteid/kogumissüsteeme tuleb regulaarselt tühjendada ja nende täituvust kontrollida.

§ 5.  Reovee kogumismahuti paigaldamine ja kasutusele võtmine

 (1) Reovee kogumismahuti ei tohi paikneda puurkaevu sanitaarkaitsealas (10-200 m) või puur- ega salvkaevu hooldusalas (10 m kaevust).

 (2) Uue hoone ehitamisel või olemasoleva hoone ümberehitamisel ehitusprojekti alusel tuleb võimalusel lahendada reovee kogumismahuti paigaldamine koos hoone ehitusprojektiga.

 (3) Olemasoleva hoone reovee kogumismahuti paigaldamine või väljavahetamine toimub ehitusseadustiku sätete kohaselt ehitusteatise või ehitusloa alusel.

 (4) Hoone ehitamisel või ümberehitamisel ehitusloa kohaselt, tuleb reovee kogumismahuti kasutusele võtmiseks esitada Muhu vallavalitsusele kogumismahuti ehitusdokumendid koos hoone kasutusloa taotlusega.

 (5) Olemasolevale hoonele paigaldatud reovee kogumismahuti kasutuselevõtmiseks tuleb Muhu vallavalitsusele esitada ehitusseadustiku kohane kasutusteatis või kasutusluba.

 (6) Kohalikul omavalitsusel on vajadusel õigus nõuda paigaldatud reovee kogumismahuti või ülevaatust ja katsetamist selle lekkekindluse tõendamiseks.

§ 6.  Omapuhasti rajamine ja kasutusele võtmine

 (1) Omapuhasti rajamisel tuleb aluseks võtta veeseaduses, ehitusseadustikus ja Vabariigi Valitsuse 16.06.2013 määruses nr 99 „Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimine“ ning 16.05.2001 määruses nr 171 „Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded“ sätestatud tingimused.

 (2) Jõudlusega kuni 5 m3 ööpäevas omapuhasti rajamiseks esitatakse Muhu vallavalitsusele vastavalt ehitusseadustikus sätestatule ehitusteatis ja ehitusprojekt. Muu kanalisatsiooniehitise (näiteks rajatised jõudlusega üle 5 m3 ööpäevas) rajamiseks tuleb vastavalt ehitusseadustlikule esitada vallavalitsusele ehitusloa taotlus ning ehitusprojekt.

 (3) Omapuhasti projektdokumentatsioonile lisatakse hüdrogeoloogilise uuringu tegemise õigust omava isiku poolt koostatud eksperthinnang, mis omakorda sisaldab:
 1) vastavat litsentsi omava spetsialisti poolt koostatud kinnistu geodeetilist alusplaani maapinna kõrgusandmetega;
 2) hinnangut kinnistu geoloogilise sobivuse kohta omapuhasti rajamiseks;
 3) hinnangut põhjavee kaitstuse ja kõrguse kohta;
 4) hinnangut omapuhasti parimale võimalikule asukohale (sh asukoht puur- ja salvkaevude suhtes).

 (4) Omapuhasti kasutusele võtuks tuleb Muhu vallavalitsusele esitada ehitusseadustiku kohane kasutusloa taotlus.

§ 7.  Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine ja hooldamine

 (1) Reovee kohtkäitlussüsteemide kasutamine peab toimuma vastavuses keskkonna- ja tervisekaitse nõuetega.

 (2) Reovee kogumismahutit ja omapuhastit tuleb kasutada vastavalt kasutusotstarbele ja kasutamisjuhendile.

 (3) Septikut tuleb perioodiliselt sinna kogunenud settest tühjendada ja vedada nõuetekohaseks käitlemiseks selleks ette nähtud vahemahutisse.

 (4) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab tagama reovee kogumismahuti, omapuhasti või kuivkäimla korrasoleku ja ümbruse hooldamise ning rajatise õigeaegse tühjendamise, et vältida mahutite ületäitumisest tingitud reovee keskkonda jõudmist.

 (5) Omapuhasti seisukorda tuleb kontrollida ja hooldustöid teostada vastavalt omapuhasti hooldusjuhendile, kuid mitte harvem kui 1 kord 6 kuu jooksul. Kontrolli tulemused ja teostatud hooldustööd tuleb kanda kirjalikus vormis peetavasse hoolduspäevikusse.

 (6) Hoolduspäevik peab sisaldama vähemalt järgmisi kandeid:
 1) omapuhasti ülevaatuse kuupäeva;
 2) omapuhasti hooldustööde (nt puhastuselementide hooldamine/vahetamine, bioaktivaatorite lisamine) kirjeldust ja teostamise kuupäeva;
 3) reovee puhastamise käigus tekkiva sette äraveo koguseid ja kuupäeva.

 (7) Omapuhasti omanik peab säilitama omapuhasti hoolduspäeviku viimase viie aasta jooksul tehtud kanded.

 (8) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik võib tellida purgimisteenuse osutamist vaid ettevõtjalt, kelle sõidukil on Muhu Vallavalitsuse poolt väljastatud vedaja kaart.

 (9) Reovee kohtkäitlussüsteemi omanik peab nõudma tema poolt tellitud purgimisteenuse osutajalt pärast töö tegemist vastavat kviitungit ära veetud koguse ja kuupäeva kohta ning säilitama seda vähemalt 2 aastat ning esitama kviitungid järelevalve teostajale vastava nõude saamisest nõudes märgitud tähtajaks.

 (10) Teenuse tellija tasub reovee äraveo eest purgimisteenuse osutajale vastavalt nendevahelisele lepingule või äraveo maksedokumendile.

 (11) Kuivkäimla tühjendamise tingimused:
 1) kuivkäimla sisu tohib oma kinnistul kompostida vaid kaitstud ja keskmiselt kaitstud põhjaveega hajaasustusaladel tingimusel, et sellega ei kaasne häiringuid naaberkinnistule;
 2) kuivkäimla sisu on lubatud vedada selleks ette nähtud vahemahutisse Liival;
 3) kompostitud kuivkäimla sisu tohib kõige varem aasta peale komposti valmimist väetamiseks kasutada 31. märtsist 1. detsembrini järgides keskkonna- ning tervisekaitse nõudeid;
 4) kompostitud kuivkäimla sisu ei tohi paigutada lumele või külmunud pinnasele ega veega küllastunud pinnasele.

 (12) Lekkekindlate kompostkuivkäimlate kasutamine on lubatud kogu Muhu valla territooriumil.

3. peatükk PURGIMINE 

§ 8.  Reovee purgimisteenuse osutamine

 (1) Purgimise teenust osutav ettevõtja (edaspidi ettevõtja) peab olema äriregistris registreeritud ning ta peab olema registreeritud majandustegevuse registris vastava EMTAK koodiga.

 (2) Muhu valla territooriumil purgimise teenust osutav ettevõtja peab omama reovee äraveo teenuse osutamise registreeringut Muhu vallavalitsuses. Registreering kehtib kuni kolm aastat.

 (3) Reovett on lubatud purgida üksnes ÜVK ja käesoleva eeskirjaga nimetatud purgimiskohadesse.

 (4) Liiva reoveepuhastisse ei ole lubatud purgida kuivkäimla sisu ja septikusetteid.

 (5) Reovee ja fekaalide immutamine pinnasesse või laialilaotamine ning mahutite tühjendamine loodusesse (metsadesse, soodesse, põldudele, rohumaadele, jõgedesse, kraavidesse jne) või mujale selleks mitte ettenähtud kohtadesse on keelatud.

 (6) Ettevõtja peab purgimisteenuste osutamiseks sõlmima lepingu selle vee-ettevõtjaga, kelle hallatavasse ühiskanalisatsiooni või reoveepuhastisse reovesi purgitakse.

 (7) Ettevõtja on kohustatud väljastama kliendile iga kord peale purgimisteenuse osutamist dokumendi (kviitungi), kus on toodud ettevõtja andmed, teenuse lühikirjeldus, ära veetud reovee kogus ja kuupäev ning reovee purgimiskoht.

 (8) Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda Muhu valla haldusterritooriumil purgimisteenust osutavatelt ettevõtjatelt infot purgimisteenuse kasutajate kohta.

§ 9.  Reovee äraveo teenuse registreeringu taotlemine ja taotluse läbivaatamine

 (1) Muhu valla territooriumil toimub purgimisteenuse osutamine registreeringut omavate ettevõtete ja vedaja kaardiga varustatud sõidukite poolt.

 (2) Registreeringut ja vedaja kaarte on õigus taotleda ettevõtjal:
 1) kes ei ole taotlemisele eelnenud viimase 24 kalendrikuu jooksul rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid;
 2) kellel on sõiduk, mille mahuti ja seadmed on lekkekindlad;
 3) kellel on kehtiv reovee purgimise teenusleping vee-ettevõtjaga, välja arvatud juhul kui taotleja on vee-ettevõtja.

 (3) Taotlus Muhu valla territooriumil reovee äraveo teenuse osutamiseks esitatakse Muhu vallavalitsusele. Taotluse vorm on esitatud käesoleva määruse Lisas 1.

 (4) Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul.

 (5) Muhu Vallavalitsusel on õigus keelduda ettevõtja registreerimisest ja sõidukile vedaja kaardi väljastamisest, kui taotleja on esitanud valeandmeid või rikkunud reovee või heitvee käitlemise või käesoleva eeskirja nõudeid tegevusloa taotlemise ajal.

 (6) Peale taotluse läbivaatamist ja positiivse otsuse tegemist registreeritakse ettevõtja Muhu vallavalitsuses ning vedaja sõidukile väljastatakse vedaja kaart.

§ 10.  Vedaja kaart

 (1) Vedaja kaart on Muhu Vallavalitsuse poolt väljastatud dokument, mis tõendab vastava sõiduki õigust teostada reovee äravedu Muhu valla territooriumil.

 (2) Vedaja kaart väljastatakse iga sõiduki kohta eraldi. Juhul kui üks sõiduk on mitme vedaja kasutuses, saab vedaja kaardi taotleda sõidukile vaid üks ettevõte.

 (3) Vedaja kaardile kantakse sõiduki ja ettevõtja andmed ning teeninduspiirkonna ja purgimiskoha andmed. Vedaja kaardi vorm on esitatud määruse Lisas 2.

 (4) Vedaja kaart peab olema teenust osutavas sõidukis.

 (5) Vedaja kaart kehtib kuni kaardil näidatud kehtivuskuupäevani või kuni selle kehtetuks tunnistamiseni.

 (6) Vedajal tuleb vedaja kaart Muhu vallavalitsusele tagastada selle kehtivuse lõppemisel või kehtetuks tunnistamisel hiljemalt 10 tööpäeva jooksul.

 (7) Muhu Vallavalitsusel on õigus vedaja kaart kehtetuks tunnistada järgnevatel põhjustel:
 1) vedaja on reovee äraveo teenuse osutamisel rikkunud reovee või heitvee käitlemise nõudeid või käesolevat eeskirja;
 2) vedaja on esitanud reovee üleandmisel kahel või enamal korral valeandmeid.

§ 11.  Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimine

 (1) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimisel tuleb tagada keskkonna- ja terviseohutus.

 (2) Reovee kohtkäitlusssüsteemi likvideerimiseks tuleb vastavalt ehitusseadustikule enne lammutamise alustamist esitada Muhu vallavalitsusele ehitusteatis.

 (3) Reovee kohtkäitlussüsteemi likvideerimise üldised nõuded:
 1) reovee kohtkäitlussüsteem tuleb enne likvideerimist tühjendada § 8 lõikes 1 nimetatud ettevõtja poolt;
 2) eemaldatud reovee kohtkäitlussüsteemi süvend või tühjendatud mahuti tuleb täita selleks sobiva pinnasega;
 3) likvideerimise käigus tekkivad ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb üle anda selleks vastavat õigust omavale isikule või käidelda tekkekohas kooskõlas jäätmehoolduseeskirja ja jäätmeseaduse nõuetega.

 (4) Reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimiseks ehitusregistrist tuleb 5 tööpäeva jooksul pärast reovee kogumismahuti või omapuhasti likvideerimist esitada Muhu vallavalitsusele teatis ehitise likvideerimise kohta, millele lisatakse tehtud tööde täpsem kirjeldus ning lammutusjäätmete utiliseerimist tõendavad dokumendid.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 12.  Järelevalve ja vastutus

 (1) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise üle teostavad järelevalvet Muhu vallavalitsus ja Keskkonnainspektsioon vastavalt keskkonnajärelevalve seadusele, ehitusseadustikule ning käesolevale eeskirjale, kaasates vajadusel spetsialiste ning eksperte.

 (2) Järelevalve teostajal on kohtkäitlussüsteemi seaduslikkuse kontrollimiseks ja ebaseadusliku tegevuse peatamiseks või lõpetamiseks õigus nõuda kohtkäitlussüsteemi omanikult rajatiste ehitusjooniste, kasutamis- ja hooldusjuhendi esitamist, samuti ülemõõtmise ja kontrolli teostamist ning reovee kogumismahuti puhul reovee äravedu tõendava dokumentatsiooni esitamist. Rajatise kontrolli korral peab järelevalve teatama rajatise omanikule kohtkäitlussüsteemi kontrollist ette 5 tööpäeva, kusjuures tuues välja, kas on vajalik kohtkäitlussüsteemi tühjendamine. Juhul kui kohtkäitlussüsteemi tühjendamine on vajalik, tellib kohtkäitlussüsteemi omanik omal kulul kontrolli teostamise ajaks ettevõtja, kes tühjendab kohtkäitlussüsteemi.

 (3) Järelevalve teostajal on õigus rikkumiste avastamisel teha rikkujale kohustuslikke ettekirjutusi rikkumiste kõrvaldamiseks. Rikkumiste tähtajaks mittekõrvaldamisel on Muhu vallavalitsusel õigus korraldada erakorralisel vajadusel rikkuja kulul rajatise nõuetele vastavusse viimine või likvideerimine.

 (4) Kohtkäitlussüsteemide kasutamise ja hoolduse eest vastutab nende omanik, järgides ehitise kasutamis- ja hooldusjuhendit ning reovee kohtkäitlusloa nõudeid ja järelevalve teostaja ettekirjutusi. Kohtkäitlussüsteemide omanik on kohustatud koheselt teavitama Muhu vallavalitsust ja Keskkonnainspektsiooni igast avariist, sealhulgas reoveemahutite lekkest või ületäitumisest ning võtma viivitamatult tarvitusele kõik meetmed tekkinud reostuse kõrvaldamiseks ja keskkonnaohutuse tagamiseks.

 (5) Kogumismahutite tühjendamise, veo ning mahalaadimise ajal tekkiva keskkonnareostuse puhul kannab vastutust reovee purgimisteenust osutav ettevõtja.

§ 13.  Rakendussäte

 (1) Ettevõtja peab taotlema tegevusluba ja vedajakaarti kuue kuu jooksul peale käesoleva määruse jõustumist.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Ain Saaremäel
volikogu esimees

Lisa Taotlus reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu saamiseks

Lisa Vedaja kaart