HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Väljaandja:Lüganuse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2019, 7

Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastu võetud 15.05.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 15 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Käesolev kord reguleerib Lüganuse vallale kuuluvatesse koolieelsetesse lasteasutustesse (edaspidi lasteasutus) laste vastuvõttu ja sealt väljaarvamist.

  (2) Arvestust laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kohta peab direktor.

  (3) Lapse vanemal, eestkostjal või hooldajal (edaspidi vanem) on õigus saada lasteasutusest informatsiooni vabade kohtade olemasolu kohta lasteasutuses, vanema poolt kaetava osamakse suurust ja selle kehtestamise korra kohta, samuti muud teavet, mis puudutab lasteasutuse tegevus- ja päevakava ning töökorraldust.

  (4) Lapse lasteasutusse vastuvõtmisel tutvustab direktor vanemale lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda ning informeerib vanemaid kuludest, mis hõlmavad vanema poolt kaetava osa määra.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Lapse lasteasutusse vastuvõtu taotlemiseks esitab lapsevanem või eestkostja direktorile vormikohase avalduse, milles märgitakse alljärgnevad andmed:
  1) lapse ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, isikukood, kodune aadress;
  2) lapse lasteasutusse vastuvõtmise soovitud aeg;
  3) lapsevanema(te) või eestkostja(te) ees- ja perekonnanimi, isikukood, töökoht, telefoninumber, e-posti aadress.

  (2) Lapse esmakordsel vastuvõtul lasteasutusse esitab lapsevanem või eestkostja lapse sünnitõendi koopia.

  (3) Avaldused registreerib direktor nende laekumise järjekorras.

§ 3.   Lasteasutusse vastuvõtmine

  (1) Lasteasutuste teeninduspiirkond on Lüganuse vald.

  (2) Lasteasutusse võetakse vastu kõigepealt Lüganuse valla haldusterritooriumil elavad lapsed, eelistades võimaluse korral lapsi, kelle samas elukohas elavate sama pere teised lapsed käivad samas lasteasutuses. Pärast teeninduspiirkonnas elavate laste vastuvõttu võetakse vabade kohtade olemasolul lasteasutusse lapsi väljastpoolt Lüganuse valda, eelistades Lüganuse vallas töötavate vanemate lapsi. Väljaspool Lüganuse valda elavate laste vastuvõtul arvestatakse ajaliselt varem esitatud taotlusi.

  (3) Lapsi võetakse lasteasutusse vabade kohtade olemasolul vastavatesse vanuserühmadesse kogu aasta kestel lähtuvalt avalduste registreerimise järjekorrast, kuid eelistades 6- aastaseid lapsi, kes vajavad abi kooliks ettevalmistamisel.

  (4) Lapse lasteasutusse võtmise ja sealt väljaarvamise otsustamine vormistatakse direktori käskkirjaga. Käskkirjaga mittenõustumisel on lapsevanemal õigus esitada kaebus Lüganuse Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus), kes kontrollib vastuvõetud otsuse õiguspärasust ja otstarbekust. Rühmad komplekteeritakse avalduste laekumise järjekorras hiljemalt iga kalendriaasta 25. augustiks ja kinnitatakse direktori käskkirjaga hiljemalt 10. septembriks. Muudatused rühmade nimekirjades kinnitab direktor käskkirjaga.

  (5) Direktor tutvustab lapsevanemale laste vastuvõtu ja väljaarvamise korda, lasteasutuse kodukorda, toidukulu ja Lüganuse Vallavolikogu poolt kehtestatud osalustasu suuruse arvestamise ja tasumise korda ning teisi lasteasutuse sisekorda reguleerivaid dokumente.

  (6) Direktor informeerib lapsevanemat lasteasutuse järjekorra pidamise küsimustes.

§ 4.   Lasteasutuse osalustasu ja toiduraha maksmine

  Lapsevanem või eestkostja tasub lasteasutuse osalustasu ja/või toiduraha vallavalitsuse esitatud arve alusel arvel näidatud panga arvelduskontole jooksva kuu 25. kuupäevaks. Ülekandel näidatakse ära arve- ja viitenumber ning lapse nimi, kelle eest arve tasutakse. Arve osalustasu ja toiduraha maksmiseks saab lapsevanem lasteasutusest või saadetakse vastavalt lapsevanema avaldusele digitaalselt e-posti aadressile.

§ 5.   Lasteasutusest väljaarvamine

  (1) Lapse lasteasutusest väljaarvamise alusteks on:
  1) lapsevanema või eestkostja vormikohane avaldus;
  2) lapse koolikohustusliku vanuse saabumine;
  3) tervislikel põhjustel, arsti ettekirjutusel;
  4) kui laps on lasteasutusest puudunud etteteatamata üle ühe kuu;
  5) kui lapsevanem või eestkostja ei ole tasunud ühe kuu jooksul arve saamisest kehtestatud toidu- ja/või osalustasu.

  (2) Direktor teavitab lapsevanemat või eestkostjat kirjalikult käesoleva paragrahvi 1. lõike punktis 5 nimetatud võlgnevusest ning annab täiendava tähtaja võla tasumiseks. Kui võlg ei ole kokkulepitud tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja. Lasteasutusse võetakse laps tagasi pärast võla tasumist üldise järjekorra alusel vabade kohtade olemasolul.

  (3) Avaldus lapse lasteasutusest lahkumiseks esitatakse direktorile vähemalt üks nädal enne lapse lasteasutusest lahkumist.

  (4) Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma osalustasu ja toidukulu kuni lapse lasteasutusest lahkumise kuupäevani.

  (5) Otsuse lasteasutusest väljaarvamise kohta teeb lasteasutuse direktor oma käskkirjaga.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Lüganuse Vallavalitsuse 04.04.2019 määrus nr 4 „Kiviõli linna lasteaed Kannike laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord“, Lüganuse Vallavalitsuse 08.01.2015 määrus nr 1 „Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord“ ja Sonda Vallavalitsuse 16.04.2008 määrus nr 3 „Erra Lasteaeda vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andrea Eiche
Vallavanem

Kristel Petrova
sekretär-juhiabi vallasekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json