HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Väljaandja:Võru Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2019, 9

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord

Vastu võetud 16.05.2019 nr 2
jõustumine 01.06.2019

Määrus kehtestatakse "Koolieelse lasteasutuse seadus" § 15 lõike 4 ja haridus- ja teadusministri 23. detsembri 2010 määruse nr 78 "Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord" § 3 lõike 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Võru linna koolieelsesse lasteasutusse (edaspidi lasteaed) vastuvõtmise ja väljaarvamise korra (edaspidi kord) eesmärk on aidata kaasa linna elanikkonna paremale teenindamisele koolieast nooremate laste hoidu ja alushariduse omandamist võimaldavas munitsipaalõppeasutuses.

  (2) Korraga sätestatakse eelkooliealise lapse tavarühmadesse, sobitus- ja erirühmadesse, valvelasteaia rühmadesse (edaspidi valvelasteaed) vastuvõtt ja sealt väljaarvamine, osalise koormusega koha võimaldamine ning lasteaia ja vanema, eestkostja või hooldaja (edaspidi vanem) omavaheline töökorraldus ja pädevus antud küsimustes.

  (3) Lasteaia rühmadesse võetakse vastu lapsi, kelle enda ja vähemalt ühe vanema elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistrisse on kantud Võru linn.

  (4) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel laekunud avalduste rahuldamise järel on lasteaias vabu kohti, võetakse vastu ka lapsi, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistrisse ei ole kantud Võru linn.

  (5) Sobitus- ja erirühmadesse võetakse erivajadustega lapsi vastu õigusaktides sätestatud korras.

  (6) Lasteaia ajutise sulgemise ajaks kinnitab Võru Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus) valvelasteaia.

  (7) Määruse rakendamiseks vajalike dokumentide vormid kinnitab linnavalitsus korraldusega.

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Tavarühma täis- või osalise koormusega koha saamiseks esitab vanem lasteaiale taotluse, milles esitatakse:
  1) lapse andmed;
  2) vanema andmed;
  3) lasteaias käivate pere teiste laste andmed.

  (2) Vastuvõtutaotlused esitatakse lasteaeda hiljemalt lapse lasteaeda vastuvõtu aasta 10. augustiks.

  (3) Erivajadustega laste vastuvõtmiseks sobitus- või erivajadustega laste rühma esitab vanem lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud taotlusele koolivälise nõustamismeeskonna soovituse.

§ 3.   Lasteaia rühmade komplekteerimine

  (1) Taotlusi võetakse vastu aastaringselt ning need registreeritakse nende saabumise järjekorras elektroonilises dokumendihaldussüsteemis.

  (2) Lasteaed esitab taotluste põhjal koostatud esialgse nimekirja hiljemalt 31. märtsiks kontrollimiseks linnavalitsuse haridusvaldkonna ametnikule.

  (3) Taotluste menetlemine toimub taotluste laekumise järjekorras. Lasteaeda võetakse vastu lapsi, kes on vähemalt pooleteiseaastased.

  (4) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud laste vastuvõtmist võetakse vabade kohtade olemasolul lasteaeda taotluste laekumise järjekorras lapsi teistest kohalikest omavalitsustest, eelistades esmajärjekorras last, kelle õed või vennad juba käivad samas lasteaias.

  (5) Taotluse esitamise hetkel teises omavalitsuses elukoha aadressi omanud lapse elukoha andmete muutmisel Võru linna aadressile loetakse taotluse laekumise kuupäevaks Võru linnas elukoha aadressi saamise kuupäev.

  (6) Rühmade komplekteerimine uueks õppeaastaks:
  1) lasteaia uute rühmade komplekteerimine järgmiseks õppeaastaks toimub kalendriaasta 5. septembrini;
  2) lasteaia direktor kinnitab lasteaia rühmade nimekirjad 10. septembriks ning kannab andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi;
  3) vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi lasteaedadesse vastu kogu õppeaasta jooksul;
  4) juhul kui ajutiselt on vajadus lasteaiakoha järele suurem kui olemasolevate lasteaedade üldkohtade arv, võib lasteaed luua soovijatele võimaluse saada lasteaias osalise koormusega koht. Osalise koormusega koht on koht, mille laps võib saada kuni pooleks ajaks lasteaia lahtioleku ajast õppetegevusest osavõtuks ning võib soovi korral sisaldada lapse toidukordi, kuid ei sisalda uneaega. Osalise koormusega kohtadel olevaid lapsi ei tohi ühes rühmas olla rohkem kui kaks. Osalise koormusega koha eest tasub vanem lasteasutuse muude kulude vanemate poolt kaetava osa (edaspidi õppetasu) täies mahus.

  (7) Lasteaed teavitab vanemat lapse lasteaeda vastuvõtmisest kirjalikult.

§ 4.   Lasteaiast väljaarvamine

  (1) Lasteaia nimekirjast arvatakse laps välja vanema taotluse alusel, milles on näidatud lahkumise aeg. Vanem peab teatama lasteaiakohast loobumisest (lapse lasteaiast lahkumisest) lasteaeda kirjalikult ette vähemalt viis päeva, välja arvatud juhul, kui laps läheb kooli.

  (2) Lasteaia nimekirjast võib lasteaed lapse välja arvata:
  1) vanemapoolse rahastamiskohustuse täitmata jätmise korral kahe järjestikuse kuu jooksul;
  2) kui väljaspool Võru linna püsivalt elava lapse elukohajärgne kohalik omavalitsus ei osale lasteaia kulude katmises ning ei ole kahe järjestikuse kuu jooksul tasunud Võru Linnavalitsuse poolt esitatud arvet;
  3) kui laps on katkematult ette teatamata puudunud üle ühe kuu.

  (3) Lasteaia nimekirjast väljaarvamise korral toimub kulude tasaarveldus.

  (4) Lapse lasteaiast väljaarvamise korral käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud juhtudel teavitab lasteaed sellest vanemat kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis nädalase etteteatamise ajaga.

§ 5.   Lasteaia ülesanded

  (1) Lasteaia ülesanded on järgmised:
  1) korraldada vanemate taotluste registreerimine nende saabumise järjekorras, lasteaedade kohataotlejate järjekorra pidamine ning vanemate informeerimine antud küsimuses;
  2) täita vabad kohad vastavalt taotluste registreerimise järjekorrale arvestades käesoleva korra § 3 lõigetes 3 ja 4 sätestatut;
  3) koha vabanemisel teavitada sellest kahe nädala jooksul koha taotlejate järjekorras esimest vanemat;
  4) sõlmida vanemaga lasteaia teenuse osutamise leping;
  5) korraldada osalise koormusega lasteaiakoha teenuse pakkumine;
  6) korraldada laste väljaarvamine lasteaia nimekirjast.

  (2) Lasteaia ülesanne on tutvustada vanemale järgmisi regulatsioone:
  1) lasteaeda vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord;
  2) lasteaia toidukulu ning õppetasu maksmise kord;
  3) lasteaia kodukord.

§ 6.   Vanema kohustused

  Vanem on kohustatud:
  1) sõlmima lasteaiaga lasteaia teenuse osutamise lepingu;
  2) osalema lasteaia kulude katmisel vastavalt kehtestatud määradele ja esitatud arvetele;
  3) kinni pidama lasteaia päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;
  4) informeerima lapse lasteaeda vastuvõtmisel lasteaia direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest.

§ 7.   Valvelasteaed

  (1) Valvelasteaed on igal aastal üks Võru linna lasteaedadest, mis pakub lasteaiateenust juulis, kui teiste lasteaedade kollektiivid on puhkusel. Valvelasteaed kinnitatakse linnavalitsuse korraldusega.

  (2) Valvelasteaeda võetakse vastu Võru linna lasteaedades käivaid lapsi.

  (3) Juhul, kui valvelasteaias on vabu kohti, võetakse vastu ka lapsi väljastpoolt Võru linna lasteaedu.

  (4) Valvelasteaias koha taotlemiseks esitab vanem lasteaiale taotluse hiljemalt kalendriaasta 20. maiks.

  (5) Väljastpoolt Võru linna lasteaias käivale lapsele valvelasteaia koha taotlemiseks esitab vanem lisaks taotlusele lapse elukohajärgsest kohalikust omavalitsusest garantiikirja, millega omavalitsus kohustub katma oma territooriumil elava lapse valvelasteaia koha maksumuse vastavalt Võru linna poolt esitatud arvele.

  (6) Lasteaed teavitab vanemat valvelasteaeda vastuvõtmisest kirjalikult.

  (7) Lasteaed sõlmib vanemaga lasteaia teenuse osutamise lepingu.

  (8) Vanem osaleb valvelasteaia kulude katmisel vastavalt kehtestatud määradele ja esitatud arvetele.

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Võru Linnavalitsuse 2. mai 2012 määrus nr 5 "Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise kord" (RT IV, 10.11.2012, 41).

  (2) Määrus jõustub 1. juunil 2019.

Anti Allas
linnapea

Ülle Müürsepp
linnasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json