Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Tartu Spordi põhimäärus

Väljaandja:Tartu Linnavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2019, 11

Tartu Spordi põhimäärus

Vastu võetud 17.05.2019 nr 8

Määrus kehtestatakse Tartu linna põhimääruse § 21 lõike 2 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Tartu Sport (edaspidi asutus) on Tartu Linnavalitsuse hallatav asutus, mis tegutseb linnavarade osakonna haldusalas.

§ 2.   Asutuse tegevusvaldkond

  Asutuse tegevusvaldkond on linnavara haldusteenuse osutamine.

§ 3.   Asutuse ülesanded

  (1) Asutuse ülesanne on Tartu linnale kuuluva vaba aja ja spordi taristu, sh spordi- ning muude rajatiste ja hoonete haldamine.

  (2) Asutuse tegevused on järgmised:
  1) haldamisele antud maa-alade, rajatiste ja hoonete igapäevane korrashoid ja vajalike hooldustööde tegemine;
  2) haldamisele antud maa-alade, rajatiste ja hoonete kasutusse andmine tasuta või tasu eest ning selleks kuni 5aastaste kasutusse andmise või üürilepingute sõlmimine;
  3) tingimuste loomine linlastele tasuta vaba aja veetmise ja sportimise võimalusteks vabas õhus;
  4) haldamisele antud rajatiste ja hoonete toimimiseks ning eesmärgipäraseks kasutamiseks vajaliku inventari kavandamine, soetamine ja korrashoidmine.

§ 4.   Asutuse juht

  (1) Asutust juhib juhataja.

  (2) Juhataja:
  1) juhib asutust, tagades põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise ning asutuse tulemusliku töö ja arengu;
  2) vastutab asutuse üldseisundi, asutuse raha õigus- ja sihipärase ning otstarbeka kasutamise, asutusele kasutada antud linnavara heaperemeheliku majandamise, kasutamise, säilimise ning korrashoiu eest;
  3) esindab asutust ning teeb põhimääruses nimetatud tegevusvaldkonda arvestades asutuse ülesannete täitmiseks vajalikke toiminguid ning tehinguid;
  4) kinnitab asutuse müüdavate kaupade ja osutatavate teenuste hinnad, kooskõlastades need eelnevalt linnavarade osakonnaga;
  5) kinnitab asutuse töötajate koosseisu;
  6) kinnitab asutuse töökorralduse reeglid;
  7) tagab asutuses tööohutuse ning töötervishoiu alaste nõuete täitmise;
  8) täidab töötajate suhtes tööandja ülesandeid, sh määrab töötajate tööülesanded;
  9) korraldab asutuse eelarvetaotluse koostamise ja tagab selle esitamise linnavalitsusele;
  10) koostab iga kalendriaasta lõpus järgmise kalendriaasta tegevusplaani;
  11) tagab õigusaktidega ette nähtud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) täidab muid linnavalitsuse antud, oma ametikohast ning õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

§ 5.   Asutuse nõukogu

  (1) Asutusel on 5-liikmeline nõukogu, mis:
  1) arutab läbi ja kiidab heaks asutuse eelarve ja eelarve täitmise aruande;
  2) analüüsib töötajate koosseisu ja teeb ettepanekuid koosseisu kinnitamiseks ja muutmiseks;
  3) analüüsib müüdavate kaupade ja teenuste hindasid ning teeb ettepanekuid uute toodete müümise või teenuste osutamise kohta või hindade muutmise kohta;
  4) teeb ettepanekuid asutuse järgmise aasta tegevusplaani või strateegiliste arengusuundade kohta.

  (2) Nõukogu liikmed määrab linnavalitsus kuni 5 aastaks.

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär

/otsingu_soovitused.json