Teksti suurus:

Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.06.2019
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2019, 12

Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a määruse nr 36 „Parkimistasu" muutmine

Vastu võetud 16.05.2019 nr 64

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2, kohalike maksude seaduse § 5 punkti 10 ja § 14¹ ning liiklusseaduse § 187 lõike 2 ja § 188 lõike 8 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Tartu Linnavolikogu 2. juuni 2011. a. määruses nr 36 "Parkimistasu" tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 16 tunnistatakse kehtetuks;
  2) paragrahvi 2 lõiget 1 täiendatakse punktiga 371 järgmises sõnastuses:
"371) Soola tänav (lõigul Väike-Turu tn - Turu sild);";
  3) paragrahvi 2 lõike 1 punktist 56 jäetakse välja tekst "(lõigul Vanemuise tn - Riia tn)";
  4) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;
  5) paragrahvi 3 lõiget 3 täiendatakse punktiga 231 järgmises sõnastuses:
"231) Soola tänav (lõigul Väike-Turu tn - Turu sild);";
  6) paragrahvi 3 lõike 3 punktist 39 jäetakse välja tekst "(lõigul Vanemuise tn - Riia tn)";
  7) paragrahvi 5 lõike 4 punkti 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"3) veebiteenuse vahendusel ostetud elektrooniline parkimisluba;";
  8) paragrahvi 6 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Viivistasu määrad ööpäevas on järgmised:
1) 15 eurot - parkimistasu maksmisel väiksema määra järgi;
2) 30 eurot - parkimistasu maksmata jätmisel või tasutud parkimisaja ületamisel või tasulise parkimise õigust tõendava dokumendi nõuetekohaselt täitmata jätmisel või mittenõuetekohase paigaldamise eest.";
  9) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:
"(41) Viivistasu maksmise tähtaeg on 14 päeva mootorsõiduki või selle haagise omanikule või kasutajale viivistasu otsuse kättetoimetamisest arvates.";
  10) paragrahvi 6 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(6) Viivistasu tähtpäevaks maksmata jätmise korral võib Tartu Linnavalitsus esitada viivistasu nõude koheseks sundtäitmiseks kohtutäiturile täitemenetluse seadustikus sätestatud alustel ja korras.";
  11) paragrahvi 8 lõike 2 punkti 1 muudetakse ja lisatakse sõna "parkimiskaart" ette sõna "kehtiv";
  12) paragrahvi 8 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja tekst "osaliselt või";
  13) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:
"(21) Käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatud juhul väljastatakse elektrooniline parkimisluba kuni üheks aastaks, välja arvatud käesoleva määruse paragrahvi 11 lõikes 11 sätestatud juhul.";
  14) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:
"(5) Linnavalitsusel on õigus tasulisel parkimisalal avalikus huvis tehtavate ehitustööde korral, millega kaasneb külgnevale kinnistule juurdepääsu sulgemine, anda kinnistupõhiselt parkimisluba samas parkimisala piirkonnas tasuta parkimiseks.";
  15) paragrahvi 9 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Parkimistasuvabastust käesoleva määruse paragrahvi 8 lõikes 1 nimetatud juhtudel võib anda kuni üheks eelarveaastaks.";
  16) paragrahvi 9 lõike 2 esimest lauset muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Parkimistasuvabastuse saamiseks esitatakse kirjalik taotlus linnamajanduse osakonnale.";
  17) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:
"(11) Osaliselt elektrimootorite jõul liikuva sõiduki juhile antakse käesoleva määruse paragrahvi 8 lõike 2 punktis 2 nimetatud elektrooniline parkimisluba tähtajaga kuni 31. detsember 2020. a.".

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. juunil 2019. a.

  (2) Määruse paragrahvi 1 punkt 12 jõustub 1. jaanuaril 2021. a.

Aadu Must
esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json