HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Eraüldhariduskooli toetus

Väljaandja:Tartu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2019, 14

Eraüldhariduskooli toetus

Vastu võetud 16.05.2019 nr 66

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel ja arvestades erakooliseaduse § 22 lõiget 4 ja § 222 lõiget 1.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus reguleerib Tartu linna eelarvest eraüldhariduskooli pidajale toetuse andmise tingimusi ja korda.

§ 2.  Eraüldhariduskool

  Eraüldhariduskool (edaspidi erakool) on eraõigusliku juriidilise isiku (edaspidi erakooli pidaja) asutus, mis tegutseb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning erakooliseaduse alusel, omab kehtivat tegevusluba ning võimaldab üldhariduse omandamist riiklikule õppekavale vastava õppekava alusel.

§ 3.  Erakoolile toetuse andmise tingimused

  Tartu linna eelarvest toetatakse erakooli pidajat, kui:
 1) erakooli pidaja ja tema tegevus vastab õigusaktides esitatud nõuetele;
 2) erakooli pidajal on kehtiv tegevusluba;
 3) erakooli pidajal puudub riiklike maksude või maksete võlgnevus;
 4) erakoolis õppiva õpilase (edaspidi toetatav õpilane) ja alaealise õpilase puhul ühe seadusliku esindaja (edaspidi vanem) elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu linn;
 5) erakooli pidaja on esitanud toetatava õpilase andmed (Tartu linnas asuv erakooli pidaja on kandnud eelnimetatud andmed nõuetekohaselt e-keskkonda ARNO).

§ 4.  Toetuse määr ja andmine

 (1) Erakooli pidajale (välja arvatud käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 4 alusel toetust saav erakooli pidaja) antakse toetatava õpilase kohta baastoetust kalendrikuu eest kuumäära alusel. Baastoetuse kuumäär on 0,5-kordne eelmise kalendriaasta Vabariigi Valitsuse kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäära ja Tartu linnas tegutsevale erakoolile eelmisel kalendriaastal erakooliseaduse paragrahvi 223 alusel riigi poolt makstava tegevuskulutoetuse määra (edaspidi riigi tegevuskulutoetuse määr) vahe. Baastoetuse arvuline suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma.

 (2) Tartu linnas asuvale erakooli pidajale, kes saab riigilt tegevuskulutoetust erakooliseaduse paragrahvi 223 alusel, antakse täiendavat toetust uuel õppeaastal lisandunud õpilaste eest. Täiendava toetuse arvutamise alus on 10. septembri ja eelneva kalendriaasta 10. novembri erakooli toetatavate õpilaste arvu (välja arvatud vanema soovil koduõppel olevad õpilased) vahe, mis korrutatakse neljakordse riigi tegevuskulutoetuse määraga. Kui erakooli üldine õpilaste arvu kasv on väiksem Tartu linnas elavate õpilaste arvu kasvust selles koolis, võetakse toetuse maksmisel aluseks erakooli üldine õpilaste arvu kasv.

 (3) Tartu linnas asuvale erakooli pidajale, kes ei saa käesoleva määruse jõustumise ajal riigilt tegevuskulutoetust erakooliseaduse paragrahvi 223 alusel ja on tegutsenud vähemalt kaks õppeaastat, antakse toetatava õpilase kohta kalendrikuu eest toetus, mille suuurus on 0,6-kordne riigi tegevuskulutoetuse määr. Tegevuskulutoetuse arvuline suurus arvutatakse täpsusega kaks kohta pärast koma.

 (4) Kui õpilane õpib teise kohaliku omavalitsuse territooriumil asuvas erakoolis sotsiaal- ja tervishoiuosakonna soovitusel, antakse erakooli pidajale õpilase kohta toetus vastavalt kooli õppekoha tegevuskulu arvestuslikule maksumusele, millest on lahutatud riigi makstav tegevuskulude katmise toetus. Tegevuskulu mõistetakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse paragrahvi 83 lõigete 3 ja 4 tähenduses.

 (5) Kui õpilane alustab või lõpetab erakoolis õppimise kalendrikuu kestel või kalendrikuu kestel muutuvad käesoleva määruse paragrahvi 3 punktis 4 nimetatud andmed, antakse erakooli pidajale käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antav baastoetus ja lõike 3 alusel antav kulutoetus päevamäära alusel, lähtudes tööpäevade arvust, mil õpilane vastavas kuus õppekohta kasutas või paragrahvi 3 punktis 4 sätestatud tingimus täidetud oli. Päevamäära suuruse arvutamiseks jagatakse kuumäär tööpäevade arvuga selles kuus, mille kohta toetust antakse.

 (6) Käesoleva paragrahvi lõike 1 alusel antav baastoetus ja lõike 3 alusel antav toetus makstakse välja hiljemalt haridusteenuse osutamisele järgneva kuu 15. kuupäevaks ülekandega erakooli pidaja pangakontole. Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel antav täiendav toetus makstakse välja üks kord aastas hiljemalt 15. oktoobriks ülekandega erakooli pidaja pangakontole.

§ 5.  Toetuse sihtotstarve

  Erakooli pidaja võib käesoleva määruse kohaselt saadud toetust kasutada erakooli tegevuskulude katteks.

§ 6.  Erakooli pidaja teavitamiskohustus

 (1) Erakooli pidaja on kohustatud haridusosakonda teavitama kõikidest asjaoludest, mis tingivad või võivad tingida käesolevas määruses nimetatud toetuse andmise lõpetamise, sealhulgas toetatavatest õpilastest, kes on lõpetanud õppimise erakoolis.

 (2) Erakooli pidaja on kohustatud viivitamatult teavitama haridusosakonda järelevalveorgani tehtud ettekirjutustest ja nende täitmisest.

§ 7.  Järelevalve

 (1) Haridusosakonnal on õigus igal ajal kontrollida toetuse maksmise aluseks olevate tingimuste täitmist ja toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud kontrolli tegemiseks on haridusosakonnal õigus:
 1) nõuda Tartu linna eelarvest toetatava erakooli pidajalt haridusteenuse osutamisega seotud andmete ja dokumentide (sealhulgas andmed vanemalt saadud õppemaksu kohta) esitamist;
 2) küsida Tartu linna eelarvest toetatava õpilase vanemalt andmeid haridusteenuse kasutamise kohta;
 3) siseneda eelneval kokkuleppel Tartu linna eelarvest toetatava haridusteenuse osutamiseks kasutatavatesse ruumidesse haridusteenuse osutamisega seotud asjaolude kontrollimiseks.

§ 8.  Toetuse väljamaksmise lõpetamine, peatamine ja tagasinõudmine

 (1) Haridusosakond peatab toetuse väljamaksmise, kui toetuse andmise alustingimused ei ole täidetud või erakooli pidaja ei esita nõutud andmeid ja dokumente tähtaegselt.

 (2) Kui pärast toetuse väljamaksmist selgub, et toetuse andmise alustingimused ei olnud täidetud, on haridusosakonnal õigustasaarveldada aluseta makstud toetus väljamaksmisele kuuluva toetusega või nõuda aluseta väljamakstud toetus tagasi.

 (3) Täiendava toetuse maksmine käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 2 alusel lõpetatakse, kui erakooli pidaja saab riigilt tegevuskulutoetust konkreetse õppeaasta õpilaste arvu alusel.

 (4) Linnavalitsus võib otsustada käesoleva määruse paragrahvi 4 lõike 3 alusel makstava tegevuskulutoetuse maksmise lõpetada, kui erakooli pidaja ei täida erakooli viiendaks tegutsemisaastaks erakooliseaduse paragrahvi 223 lõikes 3 nimetatud nõudeid.

§ 9.  Määruse rakendamine

  Käesoleva määruse paragrahvi 4 lõige 3 jõustub 1. jaanuaril 2020. a.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

Aadu Must
esimees

/otsingu_soovitused.json