KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Põlva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Põlva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2019, 27

Põlva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 16.05.2019 nr 14
jõustumine 01.07.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 ja loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Põlva valla koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab koerte ja kasside pidamise ja märgistamise nõuded Põlva valla haldusterritooriumil.

  (2) Koera ja kassi pidamisel lähtutakse käesolevast määrusest, loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest, põllumajandusministri 24.07.2008 määrusest nr 76 "Lemmikloomade pidamise nõuded", Vabariigi Valitsuse 16.04.2002 määrusest nr 130 "Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord" ja muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest.

  (3) Eeskirja ei kohaldata jahikoerale jahipidamisel jahiseaduses sätestatud tähenduses.

§ 2.   Koera ja kassi pidamise nõuded

  (1) Loomapidaja tagab pideva järelevalve koera ja kassi üle. Vajadusel kasutatakse jalutusrihma, kandepuuri või koeral koonusrihma või suukorvi.

  (2) Koera ja kassi pidamisel ei tohi rikkuda avalikus kohas käitumise üldnõudeid ja heakorra nõudeid, häirida ega ohustada inimesi ja loomi ega neile kahju tekitada.

  (3) Loomapidajal on soovituslik kasutada koeral kaelarihma, millel on märgitud loomapidaja kontaktandmed.

  (4) Halva nähtavuse korral või pimedal ajal teel liikudes on loomapidajal soovituslik kasutada koeral või kassil helkurit või valgusallikat.

  (5) Loomapidaja koristab koheselt koera ja kassi väljaheited teise isiku omandis olevalt kinnisasjalt ja avalikust kohast.

  (6) Loomapidaja tähistab piiratud territooriumi, kus koer liigub vabalt, sissepääsu hoiatussildiga ning välistab looma omal tahtel välja pääsemise.

  (7) Koera ja kassi avalikus supluskohas ujutamine on keelatud.

  (8) Nakkusohtlikult haige koera ja kassiga avalikus kohas viibimine on keelatud.

§ 3.   Koera ja kassi märgistamine ja nende üle arvestuse pidamine

  (1) Koer märgistatakse mikrokiibiga. Kasside märgistamine mikrokiibiga on soovituslik.

  (2) Koer märgistakse mikrokiibiga kolme kuu jooksul koera sündimisest. Märgistamata koera omandamisel märgistatakse koer ühe kuu jooksul.

  (3) Koer ning soovituslikult kass registreeritakse ning nende üle peetakse arvestust Põlva valla lemmikloomaregistris (edaspidi register) veebilehel www.llr.ee.

  (4) Registrisse kogutavate andmete koosseisu ja registri pidamise korra kehtestab Põlva Vallavalitsus registri põhimäärusega.

  (5) Koera või kassi võõrandamisel muudetakse loomapidaja andmed registris ühe kuu jooksul. Loomapidaja andmete muutmiseks esitatakse taotlus Põlva Vallavalitsusele kui registri vastutavale töötlejale.

  (6) Koera ja kassi märgistamise ja registreerimise korraldamine on loomaomaniku kohustus.

  (7) Koera või kassi surma korral teeb vastava kande registris loomapidaja.

§ 4.   Hulkuva koera ja kassi püüdmise korraldamine

  Hulkuva koera ja kassi püüdmist, pidamist, nende omaniku kindlakstegemist ja hulkuva koera ja kassi hukkamist korraldab Põlva Vallavalitsuse hallatav asutus Põlva Haldusteenistus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

§ 5.   Vastutus ja järelevalve

  (1) Eeskirja rikkumise eest karistatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

  (2) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 664 alusel keskkonnaspetsialist ja jurist ning Politsei- ja Piirivalveamet.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist omandatud koer märgistatakse mikrokiibiga ja registreeritakse registris hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist tätoveerimise teel märgistatud koer registreeritakse registris hiljemalt 2020. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Määrus jõustub 2019. aasta 1. juulil.

Lennart Liba
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json