Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Lääne-Nigula Noortevolikogu põhimäärus

Väljaandja:Lääne-Nigula Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.01.2020
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2019, 28

Lääne-Nigula Noortevolikogu põhimäärus

Vastu võetud 16.05.2019 nr 15

Määrus kehtestatakse noorsootöö seaduse § 9 lõigete 1-3 alusel.

§ 1.   Asutamine

  Lääne-Nigula Vallavolikogu (edaspidi volikogu) juurde moodustatakse Lääne-Nigula valla Noortevolikogu (edaspidi noortevolikogu).

§ 2.   Noortevolikogu tegevuse õiguslik alus

  (1) Noortevolikogu on volikogu juures tegutsev Lääne-Nigula noortest koosnev nõuandva õigusega esinduskogu, mis esindab Lääne-Nigula valla noorte huve.

  (2) Noortevolikogu tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühistegevusel. Noortevolikogu põhitegevus on kaasata noori aktiivselt osalema ühiskondliku elu korraldamises.

  (3) Noortevolikogu ettepanekud on volikogule ja Lääne-Nigula Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) soovitusliku iseloomuga.

  (4) Volikogu ja vallavalitsus konsulteerivad noortevolikoguga valla noorsootöö kavandamisel, läbiviimisel ja hindamisel.

  (5) Noortevolikogu juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi ja Lääne-Nigula valla õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest ja olemasolul töökorrast.

§ 3.   Noortevolikogu eesmärgid ja tegevus

  (1) Noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille eesmärgiks on arutada Lääne-Nigula valla pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid volikogule ja vallavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.

  (2) Eesmärgi täitmiseks noortevolikogu:
  1) hoiab kontakti valla noortega ja esitab nende seisukohti kohaliku elu küsimustes vallavalitsusele ja volikogule;
  2) teeb volikogule ja vallavalitsusele ettepanekuid noori puudutavate otsuste ja küsimuste kohta;
  3) seisab valla noorte huvide eest;
  4) koolitab oma liikmeid vastavalt võimalustele;
  5) teeb koostööd teiste linnade ja/või valdade noortevolikogudega;
  6) vaatab läbi tema liikmete poolt tõstatatud või talle läbivaatamiseks suunatud valla elu puudutavaid küsimusi ning esitab ametnikele, vallavalitsusele või volikogule omapoolsed ettepanekud ja seisukohad.

§ 4.   Noortevolikogu valimine

  (1) Noortevolikogus on 15 liiget, kes on valitud järgmistel alustel:
  1) õpilasesinduste poolt § 5 sätestatud korras;
  2) salajasel elektroonilisel hääletustel § 6 sätestatud korras.

  (2) Noortevolikogu korralised valimised toimuvad oktoobrikuu esimesel täisnädalal.

  (3) Noortevolikogu liikmed valitakse kaheks aastaks.

  (4) Noortevolikogusse võib kandideerida iga 13-26-aastane noor, kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lääne-Nigula vald või kui valitav isik on õpilane Lääne-Nigula vallas asuvas üldhariduskoolis.

  (5) Valimistulemuste vaidlustamise aeg on 3 tööpäeva.

§ 5.   Noortevolikogu liikmete valimine õpilasesinduste poolt

  (1) Taebla Kooli, Oru Kooli, Palivere Põhikooli, Risti Põhikooli, Martna Põhikooli, Noarootsi Kooli, Noarootsi Gümnaasiumi ja Nõva Kooli õpilasesindused valivad oma kooli õpilaste hulgast noortevolikokku ühe esindaja.

  (2) Kullamaa Keskkooli õpilasesindus valib oma kooli õpilaste hulgast noortevolikokku kaks esindajat – ühe esindaja põhikooli- ja teise gümnaasiumiastmest.

  (3) Valimised toimuvad § 4 lõikes 2 sätestatud ajal iga kahe aasta järel.

§ 6.   Noortevolikogu liikmete valimine salajasel elektroonilisel hääletusel

  (1) Noortevolikogu kandidaadil tuleb esitada vallavalitsuse poolt kehtestatud vormis kandideerimisavaldus ja motivatsioonikiri vähemalt 14 päeva enne valimiste alguskuupäeva. Esitatud kandidaadid ja nende motivatsioonikirjad avalikustatakse valla veebilehel ning valla sotsiaalmeedia lehel hiljemalt 10 päeva enne valimiste alguskuupäeva.

  (2) Hääletuse korraldab vallavalitsus ja see toimub elektrooniliselt keskkonnas „VOLIS“ ja sellel saavad osaleda kõik 13-26-aastased vallaelanikud. Hääletuse kestus on vähemalt 7 päeva.

  (3) Teave valimiste toimumisaja kohta avaldatakse vähemalt 14 päeva enne valimisi Lääne-Nigula valla infolehes, valla veebilehel ning valla sotsiaalmeedia lehel.

  (4) Kandidaadid reastatakse vastavalt saadud häälte arvule. Häälte võrdse jaotumise korral heidetakse liisku.

§ 7.   Valimistulemuste kinnitamine

  Valimistulemused ja noortevolikogu koosseisu kinnitab volikogu otsusega valimistejärgsel istungil.

§ 8.   Noortevolikogu liikmelisuse lõppemine

  (1) Noortevolikogu liikmelisus lõppeb:
  1) tagasiastumisega;
  2) vanusepiiri ületamisega;
  3) püsiva elukoha muutusega kui liige ei ole enam Lääne-Nigula valla elanik ja/või ei õpi Lääne-Nigula vallas asuvas üldharidusasutuses;
  4) puudumisega kolmelt järjestikuselt noortevolikogu koosolekult ilma mõjuva põhjuseta;
  5) noortevolikogu 2/3 liikmete poolt tehtud otsuse alusel kui liige on tahtlikult rikkunud noortevolikogu põhikirja või oma tegevusega kahjustanud noortevolikogu mainet.

  (2) Noortevolikogu liikmelisuse lõppemisel asendatakse ta esimese valimistulemuste järjestuse alusel välja jäänud kandidaadiga või õpilasesindus määrab erakorraliselt uue kooli esindaja.

§ 9.   Noortevolikogu õigused ja kohustused

  (1) Noortevolikogul on õigus:
  1) arutada Lääne-Nigula noori puudutavaid küsimusi ning teha ettepanekuid volikogule ja vallavalitsusele;
  2) esitada ettepanekuid volikogu vastavale komisjonile volikogu menetluses olevate õigusaktide eelnõude kohta, mis on seotud noorte huvidega ning osaleda ettepanekute aruteludel;
  3) tasuta kasutada Lääne-Nigula vallale kuuluvaid ruume koosolekute pidamiseks;
  4) moodustada töörühmi ja algatada teemaarutelusid;
  5) algatada noorteprojekte;
  6) valida liikmete hulgast isik või isikud, kes osalevad riiklikes ja rahvusvahelistes noortevõrgustikes;
  7) valida igasse volikogu komisjoni vaatleja liige, kes osaleb komisjoni töös vaatlejana komisjoni esimehe või aseesimehe nõusolekul.

  (2) Noortevolikogul on kohustus:
  1) arvestada valla noorte ettepanekuid;
  2) toetada ja aidata kaasa valla noorsootöö arendamisele;
  3) teha koostööd valla õpilasesinduste ning noortekeskustega;
  4) olla informatsiooni vahendajaks volikogu ja vallavalitsuse ning noorte vahel.

§ 10.   Noortevolikogu töökorraldus

  (1) Noortevolikogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib vähemalt neljandik noortevolikogu liikmetest.

  (2) Esimese noortevolikogu koosoleku kutsub kokku volikogu esimees või tema asendaja volikogust.

  (3) Esimesel noortevolikogu koosolekul viib volikogu esimees või tema asendaja volikogust #CP1252# läbi esimehe ja aseesimehe valimise ning seejärel annab koosoleku juhtimise üle esimehele.

  (4) Noortevolikogu koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa üle poole valitud koosseisust.

  (5) Noortevolikogu koosoleku kutsub kokku ja päevakorra kavandi koostab noortevolikogu esimees või aseesimees.

  (6) Küsimuse võtmiseks noortevolikogu koosoleku päevakorda esitatakse kirjalik ettepanek noortevolikogu esimehele.

  (7) Noortevolikogu koosoleku päevakorra kavandi koostab esitatud ettepanekute põhjal noortevolikogu esimees või aseesimees.

  (8) Noortevolikogu koosoleku kutse koos päevakorra kavandi ga ja materjalidega saadetakse noortevolikogu liikmetele elektrooniliselt hiljemalt 7 päeva enne noortevolikogu koosoleku toimumist ja avaldatakse Lääne-Nigula valla veebilehel.

  (9) Ettepanekuid päevakorra eelnõu kohta võivad kuni päevakorra kinnitamiseni teha:
  1) noortevolikogu liikmed;
  2) vallavanem või teda asendav vallavalitsuse liige;
  3) volikogu esimees või tema asendaja volikogust.

  (10) Noortevolikogu koosolekust võivad sõnaõigusega osa võtta volikogu esimees ja liikmed, vallavanem ja vallavalitsuse liikmed ning vallasekretär või tema asendaja.

  (11) Otsused võetakse vastu avalikul hääletamisel poolthäälte enamusega. Isikuvalimised on salajased.

  (12) Noortevolikogu koosolekud on üldjuhul avalikud. Noortevolikogu otsuse alusel võib koosoleku kuulutada kinniseks.

  (13) Noortevolikogu koosolekud protokollitakse, need allkirjastab noortevolikogu esimees ja protokollija. Protokollija valitakse noortevolikogu liikmete hulgast. Protokollid edastatakse volikogule ja vallavalitsusele ning avalikustatakse valla dokumendiregistris.

  (14) Noortevolikogu võib kehtestada oma täpsema töökorralduse noortevolikogu töökorraga.

§ 11.   Noortevolikogu vahendid ja eelarve

  (1) Noortevolikogul on oma alaeelarve Lääne-Nigula valla eelarve koosseisus. Eelarve kujuneb Lääne-Nigula vallalt eraldatud vahenditest ja muudest vahenditest.

  (2) Noortevolikogu võib oma tegevuste elluviimiseks taotleda finantsilist või materiaalset sponsorlust erinevatelt füüsilistelt ning juriidilistelt isikutelt.

  (3) Noortevolikogu eelarve käsutamine toimub noortevolikogu otsuse alusel.

§ 12.   Noortevolikogu tegevuse lõpetamine

  (1) Noortevolikogu tegevuse lõpetab volikogu noortevolikogu ettepanekul või seaduses sätestatud korras.

  (2) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise ettepanek tehakse kui selle poolt hääletab vähemalt 2/3 noortevolikogu liikmetest.

  (3) Noortevolikogu tegevuse lõpetamise ettepaneku koos vastava põhjendusega võib teha ka volikogu.

  (4) Noortevolikogu varad jagatakse peale tegevuse lõpetamist valla haldusterritooriumil noortega tegutsevate asutuste vahel või antakse üle Lääne-Nigula vallale.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Neeme Suur
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json