HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Haridusvaldkonna stipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Saaremaa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 22.05.2020, 22

Haridusvaldkonna stipendiumide taotlemise, määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 19.05.2020 nr 4

Määrus kehtestatakse Saaremaa Vallavolikogu 20. detsembri 2018. a määruse nr 67 „Tunnustusavaldused ja nende andmise kord“ § 8 lõike 1 ja tulumaksuseaduse § 19 lõike 5 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala


Määrus reguleerib Saaremaa valla (edaspidi vald) eelarvest haridusvaldkonna stipendiumide (edaspidi stipendium) taotlemise, taotluste menetlemise, stipendiumide määramise ning maksmise korda (edaspidi kord).

§ 2.   Stipendiumi andmise eesmärk


Stipendiumi andmise eesmärgiks on väärtustada õppe- ja teadustööga ning loomingulise tegevusega tegelemist ja tunnustada neid, kelle pühendumus on toonud vallale tuntust.

§ 3.   Üldpõhimõtted

  (1) Stipendiumiks loetakse käesoleva korra kohaselt valla eelarve vahenditest eraldatavat ühekordset toetust õppe- ja teadustöö või loometegevuse väärtustamiseks ning motiveerimiseks paremate tulemuste saavutamisele.

  (2) Stipendiumid määratakse avaliku konkursi alusel, kuhu võivad kandidaate esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud.

  (3) Stipendiumide arvu, stipendiumi suuruse ning avaliku konkursi täpsemad tingimused kehtestab Saaremaa Vallavalitsuse haridus- ja noorsootööosakonna (edaspidi haridus- ja noorsootööosakond) juhataja oma otsusega.

  (4) Stipendiumide taotluste läbivaatamiseks moodustab haridus- ja noorsootööosakonna juhataja komisjoni.

  (5) Stipendiume antakse:
  1) õppe- ja teadustöö toetuseks;
  2) loomingulise tegevuse toetuseks.

§ 4.   Stipendiumi taotlemine ja taotluse menetlemine

  (1) Stipendiumitaotlus (edaspidi taotlus) esitatakse haridus- ja noorsootööosakonna juhataja otsuses määratud tähtajaks.

  (2) Stipendiumide taotlusvooru teade avaldatakse hiljemalt kaks nädalat enne taotluste esitamise tähtaega valla veebilehel ning teiste meediakanalite kaudu.

  (3) Taotluses tuleb esitada:
  1) stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood ning kontaktandmed (aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja pangarekvisiidid);
  2) taotletava stipendiumi nimetus;
  3) stipendiumi taotlemise põhjendus.

  (4) Taotlusele võib lisada muid taotlemist toetavaid ja põhjendavaid materjale.

  (5) Taotlus edastatakse menetlemiseks haridus- ja noorsootööosakonna juhataja poolt moodustatud stipendiumikonkursi komisjonile (edaspidi komisjon).

  (6) Puudustega taotluse esitajale teeb haridus- ja noorsootööosakonna teenistuja ettepaneku puudused antud tähtajaks likvideerida.

  (7) Taotluses esitatud andmete õigsuse eest vastutab taotleja. Valeandmete alusel määratud ja makstud stipendium kuulub tühistamisele ja tagastamisele.

§ 5.   Stipendiumi määramine ja maksmine

  (1) Komisjon vaatab laekunud taotlused läbi hiljemalt ühe kuu jooksul arvates taotluste esitamise tähtajast ning teeb haridus- ja noorsootööosakonna juhatajale ettepaneku stipendiumide määramiseks. Sobivate kandidaatide puudumisel võib komisjon teha ettepaneku stipendiumi mitte määrata.

  (2) Stipendiumi määramisel arvestatakse stipendiumi kandidaadi õppeedukust ning saavutusi õppetöös, sh edukat osalemist olümpiaadidel, konkurssidel, ettekandeid või esinemisi konverentsidel, tehtud töid jne.

  (3) Stipendiumid määrab haridus- ja noorsootööosakonna juhataja oma otsusega, milles näidatakse:
  1) stipendiaatide ees- ja perekonnanimed koos pangarekvisiitidega;
  2) stipendiumide nimetused ja suurused;
  3) määratud stipendiumide kogusumma.

  (4) Stipendium makstakse välja ühekordselt haridus- ja noorsootööosakonna juhataja otsuse alusel taotluses esitatud arveldusarvele.

§ 6.   Rakendussätted


Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Madis Kallas
vallavanem

Liis Juulik
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json